simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ
JnEph:ActsEastSaints ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈
JulRom ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ
P:2Chr [AB] ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܬܪ ܡܢܝܢܐ ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ
Sahd:BookPerf ܡܠܦܢܗܝܢ . [3]ܐ̇ܙܠܝܢ ܒܬܪ ܪܘܚܐ̈ ܛܥܝܬܐ̣̈ ܘܒܬܪ
ApocPs-Meth ܠܡܕܢܚܐ . [3]ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕ ܢܘܚ
Eph:ComGen&Exd ܀ X [3]ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܕܐ ܡܟ̣ܬܒ .
Sahd:memSolitar ܘܕܡܘܬܗ . [X]ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܡ̣ܫܒܠ ܠܗ ܠܡܚܙܐ
HistChurchEast ܘܫܬܐ ܀ X ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܡܠܦܢܘܬܐ
BarṢal:ComGosp ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ
Chron1234 ܦܣ̣ܩ ܕܩܢܗ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ
Tim1:Epist ܣܪܗܒܬ ܚܣܝܘܬܟ ܂ ܒܬܪ ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܒܐܝܕܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܝܘܬܪܢܐ ܒܟܘܘܢܐ ܆ ܒܬܪ ܦܘܕܐ ܘܣܟܠܘܬܐ ܀
Tim1:Epist ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ ܒܬܪ |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ
Nars:memCreat ܥܡ ܟܠ ܐܘ ܒܬܪ ܟܠ 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ
P:Josh [AB] : ܘܬܪܥܐ ܐܚܕܘ ܒܬܪ ܕܢܦܩܘ ܪܕܘܦܐ̈ ܒܬܪ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ-
JacSer:memElijAscendsHeav ܠܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܛܥܐ ܐܢܝܢ ܒܬܪ ܕܐܕܪܟ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ
FindCross-JudKyr ܟܬܒܐ ܕܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܣܡܝܘܬܐ ܕܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܩܛܘܠܐ̈