simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܐܪܒܥܝܢ̈ X 61 ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܕܪܟ̇ܬ . ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܠܐ |ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܬܢܝ ܠܝ : ܡܢ
Pall:LausHist ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܐܕܪܟ̇ܬ . ¹ XX2 ܒܬܪ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ⁴ܬܢܝ ܠܝ ⁵ܕܡܢ
Pall:LausHist ܕܐܓܣ ܒܩܛܝܪܐ ܘܢܦܩܘ |ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܕܡܟܘ̣ ܩܡ ܒܬܪ ܒܓܢܘܢܐ ܘܟܠ ܡܕܡ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܕܐܓܣXܢ X66ܘܢܦܩܘ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܠܘܬܗ̣ |ܩ̣ܡ ܒܬܪ ܘܢܬܒ ܒܓܢܘܢܐ ܘܟܠܡܕܡ ܢܫܡܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ
Pall:LausHist ܕܡܝ̣ܬ ܐܒܘܗܘܢ̣ ܦܠ̣ܓ ܩܢܝܢܐ̈ ܕܗܘܘ ܠܗ ܠܒܪ ܘܕܒܓܘ ܒܝܬܐ ܒܬܪ ܩܪܝܢ̣ X 2 X ܐܚܐ̈ ܗܘܘ ܓܝܪ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܓܒܪܐ ܚܕ ܥܬܝܪܐ . ܡܢ
Pall:LausHist ܕܥܠܢܢ ܘܨܠܝܢܢ ܢܦ̣ܠ ܥܠ ܨܘܪܗ ܛܘܒܢܐ ܐܘܓܪܝܣ ܟܕ ܡܢܫܩ ܠܗ ܒܬܪ ܐܬܛܦܝܣ ⁴ܠܡܐܙܠ ⁵ܥܡܢ̣ Xܟܕ X ⁷ܐܝܬܝܗ̇ X ⁰ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ
Pall:LausHist ܕܫܘܬܦܬ ܗ̇ ܡܝܬ ܬ ܕ ܠܐ ܒܢܝܢ̣̈ ܘܟܠܗ ܩܢܝܢܐ ܕܝܗܒܬ ܠܗ̇ ܐ ܒܬܪ ܩܫܝܫܐ ܥܠ ܗ̇ܝ XX X 265ܛܠܝܬܐ ܕܝܨ ܝܦܐ |ܗܘܬ ܕܝܠܗ̣̇ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ ܇ ܒܬܪ ܘܕܚܛܝܐ̈ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ ܇ ⁴⁴ܐܠܐ ܐܘ ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܒܡܠܬܐ ܒܬܪ ܚܢܢ ܙ̇ܕܩ ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ
Pall:LausHist ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܘܫܘ̣ܐ ܐܦ ܠܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܒܬܪ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ¹ܡܢ
Pall:LausHist ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܒܥܡܠܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܇ ܘܫܘ̣ܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ . ¹²ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̣̈ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ܡܢ
Pall:LausHist ܗܟܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܘܫܟ̣ܒ ܒܫܠܡܐ . 2 4ܣX ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܢܛܝܪܐ ܇ ܐܕܪܟܬܗ ܕܝܢ ܣܒܐ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܇ ܘܚܝ̣ܐ ܬܘܒ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܐ̇ܝܬܝܘ ܩܕܣܐ ܪܒܐ ¹ܕܡܠܐ ܙܦܬܐ ܇ ܘܦܩ̣ܕ ܕܝ̇ܢܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܬܐ̣ ܡܚܕܐ ܕܡܛܬ ܙܦܬܐ ܠܨܘܪܗ̇ ܒܪ ܫܥܬܗ ܩܪܬ ܙܦܬܐ . X
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ ܕܚܘܫܒܐܐܬܚܫܚ̈ XXܘܐܫܟܚ ܙܢܐ ܕܫܢܕܐ̈ ܒܬܪ ܡܚܕܐ ܕܡܛܬ ܨܦܬܐ ܠܨܘܪܗ ܩܪܬ ܙܦܬܐ ܗ̇ܝ . X 4ܣX ܘܬܘܒ
Pall:LausHist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ⁹ܫܢܝܐ̈ ܐܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܣܝܡ ܠܝ ܆ ܘܨܠܝ ܒܬܪ ܐܢܐ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܬܚܫܒ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡ̣ܪ : ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܢ
Pall:LausHist ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐ̣ܙܠ ܪܒܐ ܦܢܒܘ ⁵ܠܩܠܝܬܗ ܕܐܒ̇ܐ ܦܝܘܪ ܘܫܩ̣ܠ ܒܬܪ ܐܒ̇ܐ ܦܝܘܪ : ܕܠܐ ܠܡ ܐܘܩܪ ܥܠܝܟ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܫܬ̣ܩ ܘܫܪܝܗܝ .
Pall:LausHist ܚܡ̇ܪܐ ܕܛܥܝܢ X ⁶ܠܚܡܐ ܒܓܘܪܓܬܐ XX . ⁷ܘܟܕ Xܝ ܗܘ̣ܐ ܥܕܢܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܐ |ܐܝܟ ܒܪ ܥܣܪܝܢ̈ XXX ⁴X¹̇ܫܢܝܢ̣̈ ܟܕ X ⁵ܐܙ̇ܠ X
Pall:LausHist ܛܠܠܐ . ¹¹ܒܦܓܪܗ ܕܝܢ ܢܟ̣ܦ ܗܘܐ ܘܡܛܠ ܢܘܓܪܐ ܟܒܪ ¹²ܘܡܛܠ ܒܬܪ ܕܟܬܝܒ ܟܕ ܡܫܬܩܠ ܗܘܐ ܒܚܠܡܘܗܝ̈ ܘܪܥ̇ܐ ܗܘܐ ¹0ܘܪܪ . ܦ
Pall:LausHist ܝܘܡܬܐ̈ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥ ܐܢܘܢ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܇ ܒܬܪ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܐܬܝܢ |ܐܢܬܘܢ ܘܝܕܥܝܢ ܩܘܫܬܐ . ܐܬܘ ܕܝܢ
Pall:LausHist ܟܢ ܐܬܝܢ |ܐܢܬܘܢ ܘܝܕܥܝܢ ܩܘܫܬܐ . ܐܬܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܬܪ ܠܝ ܐܚܝ̣̈ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܐܠܗܐ ܢܬܓܠܐ X X X273ܠܢ̣ ܘܡܢ