simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܠܝ : ܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ̈ X 61
Pall:LausHist ⁴ܬܢܝ ܠܝ ⁵ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܐܦܝܗܝܢ̈
Pall:LausHist ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܓܣ ܒܩܛܝܪܐ ܘܢܦܩܘ
Pall:LausHist ܕܡܫܬܘܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܓܣXܢ X66ܘܢܦܩܘ ܟܠܗܘܢ
Pall:LausHist ܥܬܝܪܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܐܒܘܗܘܢ̣ ܦܠ̣ܓ
Pall:LausHist X ⁰ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܠܢܢ ܘܨܠܝܢܢ ܢܦ̣ܠ
Pall:LausHist |ܗܘܬ ܕܝܠܗ̣̇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܫܘܬܦܬ ܗ̇ ܡܝܬ
Pall:LausHist ܠܢ ܠܡܥܒܕ̣ ܕܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ
Pall:LausHist ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܢܝܢ ⁴³ܘܠܐ ܒܬܪ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܢܐܙܠ
Pall:LausHist ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ¹ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈
Pall:LausHist ܩܠܝܬܐ̣ ܘܚܝ̣ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈
Pall:LausHist ܇ ܘܚܝ̣ܐ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܟܢ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪܐ̈
Pall:LausHist ܙܦܬܐ . X ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐ̇ܝܬܝܘ ܩܕܣܐ
Pall:LausHist X 4ܣX ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܨܢܝܥܘܬܐ ܕܚܘܫܒܐܐܬܚܫܚ̈
Pall:LausHist ܕܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ⁹ܫܢܝܐ̈
Pall:LausHist ܫܬ̣ܩ ܘܫܪܝܗܝ . ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐ̣ܙܠ
Pall:LausHist X ⁵ܐܙ̇ܠ X ܒܬܪ ܚܡ̇ܪܐ ܕܛܥܝܢ X
Pall:LausHist ¹0ܘܪܪ . ܦ ܒܬܪ ܛܠܠܐ . ¹¹ܒܦܓܪܗ
Pall:LausHist . ܐܬܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ
Pall:LausHist X X273ܠܢ̣ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܢ ܐܬܝܢ |ܐܢܬܘܢ