simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܥܡܗ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܬܪ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܫܬܘܝ ܠܒܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ . ܐܒܝܫܠܘܡ ܓܝܪ ܕܡܫܚܢ ܘܐܩܝܡܢ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ : ܒܬܪ ܦܠܛܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܗܫܐ ܬܘ ܢܥܪܘܩ ܠܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܢ
P:Sam [AB] ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܛܠ ܕܐܬܒܝܐ ܥܠ ܚܡܢܘܢ ܕܡܝܬ . ܘܝܕܥ ܝܘܐܒ ܒܪ ܒܬܪ ܠܓܫܘܪ : ܘܗܘܐ ܬܡܢ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ . ܘܐܬܬܘܝ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ . ܘܐܬܦܢܝ ܐܒܢܝܪ ܠܒܣܬܪܗ : ܘܐܡܪ : ܐܢܬ ܗܘ ܗܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܠܡܐܙܠ ܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ : ܡܢ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ . ܫܡܫܐ ܥܪܒ : ܘܗܢܘܢ ܡܛܝܘ ܠܓܒܥܬ ܝܡܐ ܕܩܕܡ ܓܝܚ : ܒܬܪ ܗܝ ܕܢܦܠ ܬܡܢ ܥܫܐܝܠ : ܩܐܡ ܗܘܐ . ܘܩܡ ܝܘܐܒ ܘܐܒܝܫܝ ܘܪܕܦܘ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ : ܘܐܗܦܟܘܗܝ ܡܢ ܟܪܗܣܝܪܐ : ܘܕܘܝܕ ܠܐ ܝܕܥ . ܘܗܦܟ ܒܬܪ ܟܠ ܕܥܒܕ ܐܢܬ . ܘܢܦܩ ܝܘܐܒ ܡܢ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ : ܘܗܘܘ ܓܘܕܐ ܚܕܐ : ܘܩܡܘ ܥܠ ܪܝܫ ܪܡܬܐ ܚܕܐ . ܘܩܪܐ ܒܬܪ ܓܝܚ : ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܕܒܪܐ ܕܓܒܥܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ : ܘܟܢܫ ܟܠܗ ܥܡܐ . ܘܐܬܡܢܝܘ ܕܐܬܡܚܝܘ ܡܢ ܓܒܪܐ̈ ܒܬܪ : ܘܐܙܠܘ ܠܐܦܝ̈ ܓܫܘܪ : ܘܐܬܘ ܠܡܚܢܝܡ . ܘܝܘܐܒ ܗܦܟ ܡܢ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܠܡܐܙܠ ܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܗܘܐ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܛܒܝܐ̈ ܕܒܡܕܒܪܐ . ܘܪܕܦ ܥܫܐܝܠ
P:Sam [AB] ܐܚܘܗܝ . ܘܩܪܐ ܝܘܐܒ ܒܫܝܦܘܪܐ : ܘܩܡܘ ܟܠܗ ܥܡܐ : ܘܠܐ ܪܕܦܘ ܒܬܪ ܠܐ ܡܠܠܬ : ܐܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܨܦܪܐ ܡܦܪܩ ܗܘܝܬ ܠܥܡܐ ܓܒܪ ܡܢ
P:Sam [AB] ܐܚܝܗܘܢ̈ . ܘܐܡܪ ܝܘܐܒ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܘ ܠܐ ܡܠܠܬ : ܐܠܐ ܒܬܪ ܬܗܘܐ ܒܐܚܪܝܬܐ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܬܐܡܪ ܠܥܡܐ ܠܡܗܦܟ ܡܢ
P:Sam [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܠܐ ܐܘܣܦܘ ܬܘܒ ܠܡܬܟܬܫܘ . ܘܐܒܢܝܪ ܒܬܪ . ܘܩܪܐ ܝܘܐܒ ܒܫܝܦܘܪܐ : ܘܩܡܘ ܟܠܗ ܥܡܐ : ܘܠܐ ܪܕܦܘ ܬܘܒ
P:Sam [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܛܠ ܕܟܠܝܗܝ ܝܘܐܒ ܠܥܡܐ . ܘܢܣܒܘܗܝ ܒܬܪ . ܘܩܪܐ ܝܘܐܒ ܒܫܝܦܘܪܐ . ܘܗܦܟ ܠܗ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܪܕܦ ܗܘܐ
P:Sam [AB] ܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܐܡܪ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܡܠܟܐ : ܐܙܠ ܐܫܠܡ ܢܕܪܝ̈ ܒܬܪ . ܘܐܤܛܝܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠ‍ܠܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܓܝܣܐ ܗܢܐ : ܡܕܪܟ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܪܕܘܦ : ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܒܬܪ ܐܒܝܬܪ ܦܕܬܐ ܠܕܘܝܕ . ܘܫܐܠ ܕܘܝܕ ܒܡܪܝܐ ܘܐܡܪ : ܐܪܕܘܦ
P:Sam [AB] ܕܐܗܦܟܘܗ̇ : ܗܘܬ ܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܒܩܪܝܬܐ ܡܚܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܛܒ . ܒܬܪ . ܘܐܗܦܟܘܗ̇ ܠܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܐܙܠܘ ܠܗܘܢ : ܣܠܩܘ ܗܢܘܢ ܡܢ ܒܪܐ . ܘܐܙܠܘ ܘܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܡܝܐ̈ ܒܥܘ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ : ܘܗܦܟܘ ܠܗܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ . ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܐܫܬܝܬ . ܘܥܠܝ ܟܗܢܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܥܠ ܐܣܟܘܦܬܐ ܒܬܪ ܡܢ ܥܣܪܐ ܒܢܝܢ̈ . ܘܩܡܬ ܚܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܥܣܬ ܒܫܝܠܘ : ܘܡܢ
P:Sam [AB] ܕܐܬܐ ܡܢ ܚܒܪܘܢ . ܘܐܬܝܠܕܘ ܠܕܘܝܕ ܬܘܒ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ . ܘܢܣܒ ܬܘܒ ܕܘܝܕ ܕܪܘܟܬܐ̈ ܘܢܫܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܡܢ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ . ܘܗܘܐ ܡܢܝܢܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܒܚܒܪܘܢ ܒܬܪ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܠܟ : ܒܪܡ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܗܘܘ