simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܒܬܪ ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ
JnEph:ActsEastSaints ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈
SynOr ܘܒܥܕܢܐ̈ ܕܡܕܪܫܝܗܝܢ̈ . ܒܬܪ ܥܪܣܬܐ̈ ܕܝܢ ܕܥܢܝܕܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܟܠܘ ܗܘ̣ܐ
IšoMerv:ComOT . ܗܢܘ . ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܐܡܠܟ
JulRom ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܟܝܬ ܕܩܕܡ
JnEph:EccHist ܠܘܬܗ ܇ 3ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܠܟ ܂ ܗ̣ܝ
P:2Chr [AB] ܒܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܬܪ ܡܢܝܢܐ ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ
SevAnt:LuqJul ܝ ܕܡܢ : ܒܬܪ : ܩܝܡܬܐ :
P:Lev [AB] ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ : ܒܬܪ ܦܘܢܝܐ ܙܒܢ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܡܠܦܢܗܝܢ . [3]ܐ̇ܙܠܝܢ ܒܬܪ ܪܘܚܐ̈ ܛܥܝܬܐ̣̈ ܘܒܬܪ
ApocPs-Meth ܠܡܕܢܚܐ . [3]ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕ ܢܘܚ
Eph:ComGen&Exd ܀ X [3]ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܕܐ ܡܟ̣ܬܒ .
Sahd:memSolitar ܘܕܡܘܬܗ . [X]ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܡ̣ܫܒܠ ܠܗ ܠܡܚܙܐ
HistChurchEast ܘܫܬܐ ܀ X ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܡܠܦܢܘܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܚܠܦܘܗܝ ܀ X ܒܬܪ ܗܠܝܢ̣ . ܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܝܬܐ̈ ܂ XܝXܝ̇ܝܘX· ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܡܩܛܪܓܝܢ
SevAnt:LuqJul . . Xܡܢ ܒܬܪ ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ
Chron1234 ·ܡ · ܀ ܒܬܪ ܐܗܘܪ ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈