simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܘܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ̣ ܒܬܪ · · [ܚܕܝܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܐ ܙܕܝX ܕܝXܢ ܒܬܪ ܒܢܬ̈ ܩ-ܠܐ ܣܦܝܩܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܡܡܦܣܝܣܛܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܘX ܕܐܡ̣ܪܘ ܇
SevAnt:LuqGramm ܐܬܩ̇ܝܡܘ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܐܬ ܕܓܠܬ ܫܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܟ̇ܦܪ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܫܡ̣ܥܝܗ̇
SevAnt:LuqGramm ܠ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܛܥ̣ܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܣܝܘܬܟ ܃ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܙܕܩ
SevAnt:LuqGramm ܦܘܠܓܐ ܕܩܢܘXܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡܠܦܝܢܢ ܀
SevAnt:LuqGramm ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܝ ܡܬܒܣܪܢܘܬ ܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܝܬܐ̈ ܂ XܝXܝ̇ܝܘX· ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܡܩܛܪܓܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܡ̇ܢ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܪܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܡܢܝܢܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܐXܩܝܡܘ ܂ ܘܕܡܢ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܐܬ̇ܟܢܫܘ ܇ ܝXܢ ܒܬܪ ܫܘܝXܝX ܕXܠܝܬܝܘܬX ܩܕܝܫܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܕܡܨܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܠܡܘܬܐ ܘܐܟܚܕܐ ܂