simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:4Macc [AB] ܟܢ ܕܝܢ ܐܗܦܟܘ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܠܒܣܬܪܗ . ܘܒܫܘܛܐ ܡܢܓܕܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܐܫܠܚܘܗܝ ܠܣܒܐ ܕܡܟܢܟ ܗܘܐ ܒܐܣܟܡܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ .
P:Sam [AB] ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܒܬܪ ܒܬܪ ܩܕܡܝܐ : ܕܡܢ ܪܫܝܥܐ ܢܦܘܩ ܪܘܫܥܐ : ܘܐܝܕܝ ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܟ .
P:Ecclus [AB] ܚܨܝܦܬ ܥܝܢܐ̈ ܗܪ݇ܛ . ܘܠܐ ܬܫܬܘܚܪ ܕܠܡܐ ܬܕܓܠ ܒܟ . ܐܝܟ ܒܬܪ ܚܨܝܦܬܐ ܐܣܓܐ ܢܛܘܪܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܢܝܚܐ ܐܠܐ ܐܢ ܓܢܒܬ .
P:John [AB] ܙܒܢ ܆ ܐܫܟܚܗ ܝܫܘܥ ܒܗܝܟܠܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܐ ܚܠܝܡ ܐܢܬ . ܬܘܒ ܒܬܪ ܓܝܪ ܐܬܓܢܝ ܗܘܐ ܠܗ ܒܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ .
P:2Chr [AB] ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ : ܕܐܬܩܢ ܝܘܫܝܐ ܨܒܘܬܗ̈ ܕܒܝܬܐ : ܣܠܩ ܦܪܥܘܢ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܫܝܐ : ܐܬܥܒܕ ܥܐܕܐ ܗܢܐ .
P:Gen [AB] ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܣܒ ܦܪܥܘܢ ܪܝܫܟ ܡܢܟ : ܘܢܙܩܦܟ ܥܠ ܩܝܣܐ : ܒܬܪ ܠܗ : ܗܢܘ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡܟ : ܬܠܬܐ ܣܠܝܢ̈ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝܢ̈ .
P:Dan [AB] ܗܠܝܢ : ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܒܚܙܘܐ ܕܠܠܝܐ : ܚܝܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ : ܒܬܪ ܪܝܫܝܢ̈ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܚܝܘܬܐ ܗܝ : ܘܫܘܠܛܢܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ̇ .
P:TweProph [AB] ܡܪܝܐ ܢܐܙܠܘܢ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܕܢܗܡ : ܡܛܠ ܕܗܘ ܢܢܗܡ : ܘܢܙܘܥܘܢ ܒܬܪ ܗܘܝܬ ܒܪܢܫܐ ܒܝܢܬܟܘܢ : ܩܕܝܫܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܐܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ .
P:Deut [AB] ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܙܠܘ : ܘܠܗ ܕܚܠܘ : ܘܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܛܪܘ : ܘܠܗ ܒܬܪ ܠܗ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟܘܢ : ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܢܦܫܟܘܢ .
P:Dan [AB] ܗܠܝܢ ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܚܝܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܟ ܢܡܪܐ : ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܓܦܐ̈ ܒܬܪ ܫܢܝܗ̇̈ : ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ̇ : ܩܘܡܝ ܐܟܘܠܝ ܒܣܪܐ ܣܓܝܐܐ .
P:John [AB] ܢܘܟܪܝܐ ܕܝܢ ܂ ܠܐ ܐܙܠܐ ܥܢܐ . ܐܠܐ ܥܪܩܐ ܡܢܗ ܂ ܕܠܐ ܝܕܥܐ ܒܬܪ ܐܙܠ . ܘܥܪܒܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܂ ܐܙܠܝܢ ܒܬܪܗ . ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܩܠܗ .
BarKepha:CelebNat ܓܝܪ ܕܚܘܝܢܢ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܛܒܬܐ̈ : ܕܐܫܬܟܢ ܠܢ ܒܝܕ ܒܬܪ ܐܬܝܗܒ ܫܠܡܐ : ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ] 4 . 1
P:John [AB] ܗܠܝܢ ܂ ܝܕܥ ܝܫܘܥ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ ܆ ܘܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܐܡܪ ܂ ܒܬܪ ܗܘ ܂ ܗܐ ܐܡܟ . ܘܡܢ ܗܝ ܫܥܬܐ ܂ ܕܒܪܗ̇ ܬܠܡܝܕܐ ܗܘ ܠܘܬܗ ܀ ܀
P:Mark [AB] ܗܠܝܢ ܁ ܐܬܚܙܝ ܠܬܪܝܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܂ ܒܕܡܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܆ ܟܕ ܒܬܪ ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܐܡܪܢ̈ ܕܚܝ ܁ ܘܐܬܚܙܝ ܠܗܝܢ ܆ ܠܐ ܗܝܡܢܘ ܐܢܝܢ̈ ܀
P:John [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܝܘܣܦ ܗܘ ܕܡܢ ܪܡܬܐ ܁ ܒܥܐ ܡܢ ܦܝܠܛܘܣ ܆ ܡܛܠ ܒܬܪ ܒܗ . ܘܬܘܒ ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܁ ܕܐܡܪ ܇ ܕܢܚܘܪܘܢ ܒܡܢ ܕܕܩܪܘ ܀
P:Matt [AB] ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܐܬܐ ܡܪܗܘܢ ܕܥܒܕܐ̈ ܗܢܘܢ ܁ ܘܢܣܒ ܒܬܪ . ܗܘ ܕܝܢ ܕܢܣܒ ܚܕܐ ܂ ܐܙܠ ܚܦܪ ܒܐܪܥܐ ܆ ܘܛܫܝ ܟܣܦܐ ܕܡܪܗ ܀
P:Esd [AB] ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܛܝܒܘ ܘܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ܘܠܟܗܢܐ̈ ܐܚܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܥܡ ܒܣܝܡܘܬ ܪܝܚܐ . ܘܐܘܒܠܘ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܥܡܐ ܀
P:Rev [AB] ܗܠܝܢ ܡܠܐܟܐ ܕܫܬܐ ܙܥܩ . ܘܫܡܥܬ ܩܠܐ ܚܕ ܆ ܡܢ ܐܪܒܥ ܩܪܢܬܗ̈ ܒܬܪ ܫܡܐ ܠܗ ܐܝܬ ܫܪܐ . ܘܝ ܚܕ ܐܙܠ ܆ ܗܐ ܬܘܒ ܐܬܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܘܝ ܀
P:Mark [AB] ܕܐܫܬܠܡ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܆ ܐܬܐ ܠܗ ܝܫܘܥ ܠܓܠܝܠܐ . ܘܡܟܪܙ ܗܘܐ ܒܬܪ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ . ܘܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܠܐܟܐ̈ ܀
P:Luke [AB] ܗܠܝܢ ܢܦܩ ܝܫܘܥ ܆ ܘܚܙܐ ܡܟܣܐ ܕܫܡܗ ܠܘܝ ܂ ܕܝܬܒ ܒܝܬ ܡܟܣܐ̈ ܒܬܪ . ܘܐܬܡܠܝܘ ܕܚܠܬܐ ܁ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܚܙܝܢ ܝܘܡܢܐ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܀