simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܬܝܢ . ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܒܬܪ ܕܡܝܐ̈ ܐܘܟܡܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܠ ܘܐܠܦܝܗܝ ܒܬܪ ܕܬܚܙܐ ܡܢܐ ܫܒܩ ܐܢܬ . ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܓܕܫܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܐܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܐܬܐܡܪ ܠܟ ܡܢ ܩܕܝܡ . ܟܕ ܢܫܬܓܫܘܢ ܒܬܪ ܕܢܗܘܘܢ ܒܫܘܠܡܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܡܡܟܟ ܠܟܠ ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ . ܘܝܬܒ ܒܫܠܡܐ ܠܥܠܡ ܥܠ ܬܪܢܘܣ ܒܬܪ ܐܘ ܕܝܕܥܟܘܢ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܠܚܪܒܐ ܢܫܬܠܡܘܢ ܀ ܘܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܢܦܠ ܫܘܪܐ ܕܐܡܪ . ܥܘܠܘ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܬܘ ܣܢܐܐ̈ ܆ ܐܪܦܝ ܒܬܪ ܒܕܪܘ ܙܘܝܬܗ̈ ܕܫܘܪܐ ܆ ܩܠܐ ܐܫܬܡܥ ܡܢ ܓܘܗ ܕܗܝܟܠܐ . ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܥܒܪ ܗܘ ܝܘܡܐ ܕܩܐܡ ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܡܬܚܠܦܐ ܪܡܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܕܝܢܐ . ܘܢܐܬܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܕܡܢ̈ ܐܡܝܪܢ̈ ܀ ܘܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܫܠܡ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܡܢܘܬܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܢܫܪܐ ܒܬܪ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܒܗܘܢ ܒܗܢܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ . ܒܗܕܐ ܐܪܥܐ . ܘܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܝܕܝܢ . ܠܗܕܐ ܟܝ ܨܘܪܬܐ ܕܗܫܐ ܢܣܒܝܢ ܗܝܕܝܢ . ܘܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܝܘܡܟ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܡܩܘܐ ܙܝܘܗܘܢ ܕܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܡܐܙܠ ܐܙܠܬ ܡܢ ܗܕܐ ܐܪܥܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ . ܫܡܥ ܡܠܬܗ ܕܡܪܝܡܐ . ܕܬܕܥ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܓܕܫ ܠܟ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܡܕܝܢܬܟ . ܘܡܫܠܡ ܐܢܬ ܐܪܥܟ ܒܬܪ ܢܦܫܝ . ܚܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪܬ ܠܝ ܕܠܥܡܡܐ̈ ܐܙܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ . ܒܬܪ . ܗܐ ܐܘܕܥܬܢܝ ܕܘܒܪܗܘܢ ܕܙܒܢܐ . ܘܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܘܢܦܠ ܥܡܟ ܠܐܢܢܩܐ ܆ ܐܝܟ ܕܩܝܢܕܘܢܣ ܢܥܒܕܘܢ . ܒܬܪ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܚܙܝܬ ܆ ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܢܐܬܐ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܚܘܝܬܗ ܠܥܒܕܝ ܐܒܪܗܡ ܒܠܠܝܐ . ܒܝܬ ܦܠܓܐ̈ ܒܬܪ ܐܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܬܓܠܙܬ ܠܗ ܡܢܗ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܪܕܝܣܐ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ . ܬܗܘܐ ܡܦܘܠܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ . ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܐܙܠܬ ܐܢܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܘܐܡܪܬ ܠܗܘܢ . ܟܢܫܘ ܠܝ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܝܕܥܢ̈ ܓܝܪ ܕܡܛܐ ܬܫܢܝܩܗܘܢ ܘܐܬܐ ܐܒܕܢܗܘܢ ܀ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܐܢܐ ܒܪܘܟ ܩܐܡ ܗܘܝܬ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܗܐ ܩܠܐ ܒܬܪ ܐܚܝܕܐ . ܘܟܕ ܐܡܪܬ ܗܠܝܢ ܨܡܬ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܀ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܘܗܐ ܐܬܦܬܚܘ ܫܡܝܐ . ܘܚܙܝܬ ܆ ܘܚܝܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܝ . ܒܬܪ . ܫܠܡܬ ܡܠܝܗ̇̈ ܕܨܠܘܬܐ ܗܕܐ . ܐܬܪܫܠܬ ܣܓܝ ܀ ܘܗܘܐ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܘܗܐ ܬܪܥܣܪ ܢܗܪܘܢ̈ ܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܝܡܐ . ܘܚܕܝܪܝܢ ܒܬܪ . ܘܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܘܐܫܬܠܛ ܥܠܝܗ̇ . ܘܚܙܝܬ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܚܙܝܬ ܡܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܆ ܗܢܘ ܡܒܘܥܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܐܦ ܒܬܪ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ ܆ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܘܟܡܐ̈ ܀ ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܗܠܝܢ ܆ ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ . ܘܐܚܕܘܗܝ ܠܒܝܬܐ ܘܠܟܠ ܒܬܪ ܆ ܐܪܦܝ ܓܝܪ ܗܘ ܕܢܛܪ ܒܝܬܐ . ܘܐܙܠܬ ܠܝ ܐܢܐ ܒܪܘܟ ܆ ܘܗܘܐ ܡܢ