simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܘܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܩܠ ܚܢܓܬܗ̈ . ܘܬܗܪܝܢ ܒܚܫܗ ܘܒܕܡܥܘܗܝ̈ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܆ ܒܗܢܐ ܪܗ̣ܛܐ ܫ̇ܠܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܬܓܠܙܢܢ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚܙܬܗ ܕ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܐܠܗܝܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܙܦܠܢ ܕܒܪܥܝܘܬܗ ܛܘܒܢܐ ܢ̇ܨܚ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܓܝܦܛܣ . ܕܡܬܩܪܝܐ . ܐܦܣܛܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܩܠܝܠ : ܟܕ ܝ̣ܠܦ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ ܕܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ : ܒܬܪ . ܘܘܟܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡ̇ܟܫ ܘܘܐ . ܐܝܟ ܕܠܚܝܘܬܐ̈ ܕܒܪܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܥܠ̣ܬܐ ܩܪܬ ܠܗܘܢ ܕܢܣܬܢܘܢ ܥܠ ܐܣܩܘܪܝܢ ܒܬܪ ܗ̣ܢܘܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܆ ܒܫܠܝܐ ܒܗ̇ ²ܒܡܕܝܢܬܐ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܆ ܘܘ̣ܐ ܩܘܛܪܓܐ ܣܓܝܐܐ ܬܘܒ ܥܠܝܗܘܢ ܇ ܡܝܢ ܒܬܪ ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܦܪܣܝܐ ܫ̣ܐܠ ܆ ܘܐܦ̣ܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܘ̇ܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܐܦܝܣܩܦܐX ܕܕܘܟܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܬܪ ܟܠ ܝܘܡ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̣ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܘܠܝܢ ܡ̇ܬܚܫܒ ܘܘܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܝܢ X ܝܘܡܐ ܆ ܐ . ܬܐ ܘ̇ܝ ܕܫܐ . ܠ ܐܝܟ ܡܠܬܗ X ܕܛܘܒܢܐ̣ ܒܗ ܒܬܪ ܥܙܝܙܬܐ ܆ ܟܕ ܐܦ ܠܘܚܡܐ̈ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܡ̇ . ܬܚܫܠܝܢ ܘܘܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܪܘܚܢܝ̣ܬܐ̈ ܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ . ܐܢܕܝܢ ܓ : ܕܫ ܘܐܢܢܩܘܣ̈ ܒܬܪ ܗܘܬ ܕܝܪܝܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܐ̈ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬ ܕܥܘܢܕܢܗ ܕܗܢܐ ܆ ܐܫܬ̣ܘܝ ܠܪܝܫܘܬ ܒܬܪ ܕܒܪ ܠܘܬ ܡܪܢ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ̣ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ X X ܡܠܟܘܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܡ̇ܠܟܐ . ܒܬܪ ܪܗܛܐ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܆ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܐܦ ܒܪܗ ܦܓܪܢܝܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܙܘܛܐ : ܘܒܪ ܒܬܪ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܐܫܬ̣Xܝ ܗܘܐ ܒܥܨܝܢܐ̣ ܘܒܩܛܝܪܐ ܣܓܝܐܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܟ ܕܥܝܣܪܝܢ ܫܢܝܝܢ̈ : ܕܩܡ ܥܝܠ ܐܣܛܘܢܐ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܘܘܐ ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܒܣܝܡܘܬ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܠܘܬ ܟܘܠ ܐܢܫ ܙܪ̈ ܥ .
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܣܒܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܓܢܣܗ̣ ܡܢ ܡܝܦܪܩܛ ܒܬܪ ܗXܘ· ܩܘܪܝܩܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ ܥܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܥܡ̣ܠ :
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܡܫܬܐ ܆ ܘܡܢ ܘܠܝܝܢ ܕܝܠ̇ܦܝܢ ܗܘܘ ܡܙܡܘܪܐ̈ . ܒܨܦܪܐ ܒܬܪ ܪܡܫܐ ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܙܘܝܪ ܡܢ ܘܠܝܢ ܕܐܫܟܪܝܬܐ̈ ܡܫܡܫܝܢ ܘܘܘ X X
JnEph:ActsEastSaints ܓܝܪ ܕܒܐܘܪܚܐ XܘXܕܐ ܕ ܓܢܒܪܘܬܐ : ܘܕܚܝܠܐ̈ ܒܬܪ ܒܥXܩXܒܬܘ̈ XܕܩܕܝXܫܐ ܠܡܪܪ̣ܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ . XܡܢXX
JnEph:ActsEastSaints ܣܒܥܐ ܕܟܠܘ ܟܢܫܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܐܬܡ̣ܠܝ ܘܐܫ̇ܬܦܥ ܆ ܘܠܐ ܐܚ̣ܕ ܒܬܪ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ̈ ܆ ܡܢ ܬܘܬܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝ̣ܬܪܘ ²ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ ܆ ܦܣܬܐ Xܡܛܬܗ ܠܛܘܒܢܐX ¹ܘ̇ܘ ܕܐܬ̇ܩܒܠ ܒܬܪ ܣܛܪ ܡܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܆ ܬܡܢ Xܡܝܬܘܢ̣ ܘܐܬܬܣܝܡܘX . ¹ܘܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܟܪܛܝܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܪܡܝܗܘܢ̈ ܇ ܘܕܫܡܗܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܟܠܗ̇ ܪܓܬ ܒܝܫܘܬܗܘܢ . ܟܕ ܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ ܒܚܪܥܘܬܗܘܢ ܆ ܐܦ
JnEph:ActsEastSaints ܘܠܝܝܢ ܕܠܐ ܥܒܪܢ̈ . ܘܒܝܕ ܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܡܬ̈ ܚܒܠܢܝܬܐ ܒܬܪ ܣ̇ܡܬX ܢܦܫܝ . ܕܠܝܗܠܝܢ ܥܒܘܪܝܬܐ̈ ܐܬܢܟܪܐ ܆ ܪ̣ ܐܪܘܛ