simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܠܒܘܫܐ̈ ܚܘܪܐ̈ : ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ ܕܠܫܡܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܝܚܐ . [X]ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܩܡܬ ܗܘܬ ܦܪܬܙܡܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܛܪܕ ܗܘܐ XXܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܡܝܘܬܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܛܠ ܡܢܐ ¹ܟܐܡܬ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܘ ܕܡܕܡX² ܐܚܪܢܐ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܪܘܚܐ ܆ ܐܠܐ ܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܘܡܝܢ̈ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܨܝܐ ܠܡ̇ܟܬܒܘ ܒܨܝܪܘܬܐ ܒܬܪ ܗܢܐ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܦܝܪ ܒܙܒܢܐ ܕܙ̇ܕܩ ܒܬܪ ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܥܬܝܕ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܗ : ܕܡܢ ܒܬܪ Xܢܕܐܫܬܪܝ ܪܘܟܒܗ ܕܦܓܪܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܪܩܐ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܥ̇ܒܪ ܇ ܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܐܠܗܝܐ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܠܡܝܕܐ̈ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܗ ܕܡܢܗܘܢ ܟܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܬ ܆ ܫܦܝܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . ܗܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܢ ܒܬܪ ܫܒܘܥܐ ܕܫܒܥܐ ܕܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܥܕ ܫܡܫܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚܗ ܡܢܗܪ ܠܟܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts 8ܨܒܝܢܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ X ܥܨܝܢܐ ܐ̇ܪܗ̣ܛ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܢܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܣܓܕܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܇