simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq 5ܕܝܢ ܂ ܝ ܕܡܝܬ̣ ܂ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܫܒܥܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܂ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܟܡܐ ܕܚܝ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ·ܡ · ܝܘܡܝܢ̣̈ ܦܬ̣ܚ ܢܘܚ ܟܘܬܐ ܕܩܒܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕ ܂ ܘܫܕܪ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣ̇ܗܕ ܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬ̣ܐ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ </page><page> ܘܗ̣ܘܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܝX ܂ ܦܘܬܐ ܂ ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܒ̇ܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܘܥ̇ܠܝܢ ܠܓܘ ܡܢ ܒܬܪ ܆ ܐܝܟ </page><page> ܂ ܗܘ̣ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̣̈ ܘܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܢܙܝܛ
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܟܝܠ ܚܕ ܚܦܐ 1ܕܪܕܘܦܝܐ̣ ܒܬܪ ܐܬܝܕܥܬ̣ ܂ ܫܠ̣ܚ ܠܦܪܙܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ </page><page> ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܬܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܘܦܪܘܣ̣ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܐܦܪܝܡ ܝ ܐܡܕܝܐ̣ ܒܬܪ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܩܠܩܝܐ ܂ ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܠܝܪܝܣ ܣܘܡܦܝܠܝܩܝܣ ܀ ܘܒܬܪܗ ܦܝܠܟܣ̣ ܕܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܦܛܪܘܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܐܬܢܣܝܘܣ ܂ ܒܪܘܡܐ̈ X
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܗܐ ܥܕܠܝܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ ܡ̇ܝܬܐ X ܐܢܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܪܥܐ ܒܬܪ ܐܢܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܡ ܇ ܚܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ·ܝ̈ ܐܦܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܣܛܘܣ ܀ ܫܢܬ ܬܡܙܡܐܐ̈ ܘܥܣܪ̣ܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣̈ ܂ ܡܝܬ ܒܬܪ ܘܣ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܦܣܝܡܪܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܠܟ ܗܘܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ̇ ܒܬܪ ܝ ܬܘܡܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܪܝ ܬܐܕܘܛܐ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ ܛܠ̣ܩ ܃ ܬܡܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܓܕܫܬܗ ܂ ܘܗܟܢܐ ܒܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܝܬܬ̇ ܂ ܘܟܠܢܫ ܒܬܪ ܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܠܘܬ [ܡܠܟܬܐ ܂ ܕܐܦ ]̇ܗܝ̣ ܡܠܟܬܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬ̇ܐ ܗ̇ܝ ܓܕܫ ܗܘܝ̣̈ ܂ ܚܙܘ ܗܘܘ ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܒܬܪܟܝܢ̣ ܟܕ ܣܓܝܐܐ̈ ܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܂ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܢܣܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܬܠܡܝܕܗ ܂ ܀ ܒܬܪ ܂ ܘܚܠ̣ܨ ܘܒ̣ܙܘ ܘܫܒ̣ܘ ܟܠ ܝ ܕܨܒܘ̣ ܘܗ̣ܦܟ ܠܐܪܥܗܘܢ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܚܕܘ 1ܓܘܣܐ ܒܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܒܢܘܪܐ ܂ ܘܩܛܠܗ ܠܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܂ ܘܥ̣ܠ ܃ · ܠܡܨܪ ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܪ ܥܠܝ ܨܠܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܠܗ ܫܠ̇ܡܝܢ ܗܘܘ̣ ܘܠܗ ܒܥ̇ܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܒܬܪ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܟܕ Xܥܪܒܝܐ̈ ܘܛܝܝܐ̈ ܕܓܙܝܪܬܐ ܟܠܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X
Ps-Dion:ChronZuq ܓܒܪܝ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܝܢ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ 7ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ 0ܝ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ·ܙ ܡܪܝ ܘܢܚ̇ܣܐ ܠܝ ܂ ܕܗܐ ܩܘ̇ܝܬ ܬܠܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܓܒܪܝܢ̈ ܂ ܘܐܬܩܛܠܝܢ̈ 0ܟܠܗܝܢ ܝ ܒܦܘܩܕܢܢ ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܪܘܡܝ ܒܬܪ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܡܙܥܦܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗܝܢ ܘܐܡܪܢ̈ ܂ ܕܠܢ ܙܕܩ ܕܢ̇ܡܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܂ ܝ ܢܗ̣ܘ̈ ܢ ܠܚܡܢ̈ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܓ̣ܕܫ̈ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܝ ܆ ܥܬܝܕ ܪܕܘܦܝܐ ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ ܂ ܒܬܪ ܙܠ̣ ܫܠܝ ܂ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܕܫܘܫܛܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܃ ܢܥ̣ܠܘܢ ܥܡܟܘܢ ܕܐܒܐ̈ ܬܩܝܦܐ̈ ܕܠܐ ܚܝܣܝܢ ܒܬܪ ܝ ܫ̇ܠܡܐ̣ ܡܠܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܆ ܕܐܢܐ ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ̣ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܒܛܠ̣ ܂ ܚܛܐ̈ ܕܡܙܕܒܢܢ ܗܘܝ̈ ܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܡܕ ܐ̈ ܒܬܪ ܘܕܡܘܬܢܐ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܥܕ ܡܠ̣ܝܢ 1ܬܠܬܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܇
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܓܒܪ ܡܘܫܐ̣ ܂ ܒܢ̣ܐ ܝܝ ܠܗܪܡܘܦܠܣ ܂ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܟܘܫܝܐ̈ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܗܕܐ ܪܥܘܣܐ ܗ̇ܝ ܕܫܩ̣ܠܬ ܠܡܘܫܐ ܒܒܢܝܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܓܒܪ ܩܛܠ ܐܢܘܢ ܂ ܩܛܠ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܡܗ̇ ܕܩܛܝܠܬܐ ܒܬܪ ܗܘܬ ܐܢܬܬܗ ܂ ܘܠܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܠܗ ܡܢܗ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܟܪܟ ܒܟܠܗ̇ ܘܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܥܡܗܘܢ ܠܗܢܕܘ ܝ ܐܙܠ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܢܦ̣ܫܢܢ ܂ ܘܡܚܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܬܘܪܝܐ ܕܡܫܬܡܗ ܫܒܛܐ ܒܬܪ Xܢ ܘܢܐ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ </page><page> ܛܝܒܘܬܗ ܂ ܫܚܠܦ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܢܓܕܐ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܠ̣ܥ ܠܛܒܬܐ̈ ܗܢ̣ܝܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܐܬܝܕܥ̈ ܃ ܟܕ ܡܪܕܘܬܐ ܗܕܐ ܒܬܪ ܐ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܠܦܪܥܘܢ ܐܬܚܘܝ̣ ܂ ܕܠܒܝܫܘܬܗܝܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡܒܨܝܢ ܒܬܪ ܠܚܡܐ ܒܬܪ ܘܒ̇ܙܝܢ ܘܡܫ̇ܠܚܝܢ X ܘܩ̇ܛܠܝܢ ܂ ·ܠܐ ܡܒܨܝܢ ܗܘܘ ܘܪܗܛܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܘܘ ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܃ ܘܗ̣ܘܝ̈ ܕܚܠܬ̈ ܐ ܘܣܘܪܕܐ̈ ܃ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܃ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܦܟ ܡܢ ܩܪܒܐ ܩܛܠ ܝ ܠܗܘܪܩܐܢܘܣ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܡܚ̣ܐ ܩܪܒܐ ܗܪܘܕܣ ܘܦܪܬܘܝܐ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܠܬ ܐ ܕܦܪܩܘܠܝܣ ܘܕܦܘܬܓܪܘܣ̣ ܘܕܫܪܟܐ ܕܡܨܪܐ̈ ܐ̣ܙܠ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣܬܓܕ ܂ ܘܚܠܩܐ ܡܥܠܠ ܂ ܘ ܘܒܠ ܦܓܪܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܓܠܝܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܠܩܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܐܬ̣ܐ̣ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܥܒܕ ܐܢܘܢ ܕܥܡܗܘܢ ܒܨܠܘܬ̈ ܐ ܝ ܢܗܘܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝ̇ܩܕܝܢ ܗܘܘ ܬܛܠܝܠܐ̈ ܘܕܥܟܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐ̇ ܂ ܥܩܪܢ ܗܘܘ ܐܦ ܒܬܪ ܂ ܘܩܘܪܝܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬܠܘܝܘ ܠܗܘܢ ܟܕ ܢ̇ܚܬܝܢ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܐܬܒܥܝ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ̣ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ̣ ܂ ܒܠܫ ܒܬܪ ܗܢܐ ܕ ܢ ܫܚܩܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܝ ܒܝܘܡܝ̈ ܦܪܘܙ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܒܟܠܗ̇ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܚܝܝܗ̇̈ ܗܢܝܢ ܕܒܪܬ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܒܬܪ ܐ ܕܢ ܡܢ ܕܝܠܗ̇ ܂ ܐܦ ܡܫܟܢܐ ܗܘܬ ܠܥܕܬ̈ ܐ ܘܠܡܣܟܢܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܢܚ̣ܬ ܦܪܙܡܢ ܠܐܡܕ ܃ ܐܬ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܪܘܡܢܘܣ ܕܘܟܣ ܂ ܒܬܪ ܫܘܪܐ ܂ ܘܠܐ̇ܝܢ ܗܘܘ ܒܗ 7ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܐܝܟ ܚܝܠܗܘܢ ܂ ܀ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܕܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܠܡܥܪܒܐ ܆ ܘܡܓܣܛܪܣ ܐܙܠ̣ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܐܦܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ ܡܢܝ ܠܐ X ܣ̇ܦܩܝܢ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܀ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܩܡܨܐ ܘܕܟܦܢܐ ܘܕܡܘܬܢܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ </page> ܒܬܪ ܚܛܐ̈ ܕܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܥܣܪܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣̇ ܫܪܝܘ ܝ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢ̇ܒܚܝܢ ܐܝܟ Xܠ̇ܒܐ̣ ܒܬܪ ܕܐܬܝܕܥ ܘܐܬܓܠܝ ܠܗ ܇ ܢܣܝܘܢܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܠܕܘܝܐ̈ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܐܦ ܓܠܝܐܝܬ ܕܢܟܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܘܙ ܗܘܐ ܂ ܟܣܝܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܥܬܕ ܗܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ̣ ܐܦ ܗܝܟܠܐ ܕܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܒܢܘ ܂ [ܘܬܠܡܕܘ ܒܬܪ ܠܡܥܡܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܢܫܡܠܘܢ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܥܠܠܬܐ ܚܕܬܐ ܝX ܐܙܕܒ̇ܢܝܢ ܫܬܐ̈ ܡܕܝܢ̈ ܚܛܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܝ̈ ܂ ܘܣܥܪܐ̈ ܫܬܐ̈ ܂ ܘܚܡܪܐ ܬܪܬܝܢ ܟܝܠܬܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܩܠܝܠ̣ ܟܕ ܩܪܒ ܗܘ ܡܠܟܐ ܠܡܡܬ ܂ ܥܠ ܒܪܐ ܓܝܪ ܙܥܘܪܐ ܂ ܝX ܒܬܪ ܕܫܡܗ ܦܪܡܘܛܝܣ̣X ܟܠܛܘܢܪܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܝܬ ܝ̣ܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܝ ܕܩܠܢܝܩܣ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܥܒܕ ܒܬܪ ܂ 2ܘܥ̣ܒܕ ܫܝܢܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܥܡ ܓܝܘܪܓܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܃ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܣܘܣ̣ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ ܂ ܒܬܪ ܩܒܠ ܕܢ ܦܪܦܘܪ ܘܣX ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܠܟܣܢܕܪܣ̤ ܒܪܘܡܐ ܕ ܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܐܘܦܝ ܝ ܆ ܨܢܥܬܗ̈ ܕܝܘܚܢܢ̣ ܂ ܢܟܠܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܢ ܐܟܚܕܐ ܕܢܣܩܘܢ ܒܗ̇ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܗ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܚ̣ܬ ܠܬܡܢ ܝ ܂ ܡܓܝܣܛܪܘܣ̣ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܫ̣ܪܐ ܒܐܘܪܗܝ ܂ ܒܬܪ ܙܩ̣ܦ ܥܠ ܩܝܣܐ̈ ܂ ܦܪܙܡܢ ܕܝܢ ܫܩ̣ܠ ܡܢ ܐܦܡܝܐ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܠ̣ܩ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܒ̣ܕ ܒܓܙܝܪܬ ܐ̣ ܆ ܣ̣ܡ ܥܒܕܗ ܒܬܪ 2ܕܣܠܩܘ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܝ ܦܘܩܕܢܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܐ ܐܬܒܩܪܘܢ ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܒ̣ܠ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̇ ܂ ܚܛܗܐ ܠܡ ܕܡ̇ܘܬܐ̇ ܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܒܬܪ ܥܕܬܐ ܂ ܟܕ ܡ̇ܝܬܐ ܡܠܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܕܐ̇ܡܪ ܃ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܚܛܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܡ ܢܐܪܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܬܠܬܥܣܪܐ̈ 2ܫܢܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܩܝܦܐ̣ ܡܛܠ ܕܩܘܝ ܒܚܝܐ̈ ܥܕܡܐ̇ ܠܚܘܪܒܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܃ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܫܠ̣ܐ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܚܝܘܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܬܓܪܝ ܒܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܒܬܪ ܝ · ܕܣܢܝܩܢ̈ ܘܕܠܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܂ ܀ ܂ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ̣ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܘ ܕܩܪ ܒ ܠܡܗܘܐ̣ ܂ Xܢ ܟܬܒܘ 5ܐܓܪܬ ܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܛܝܒܝܢ ܠܡܚܒܫ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܕܒܚܐ ܃ ܕܥܝܕܐ ܗ̇ ܂ X ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܐ ܃ ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܕܡܨܪܝܢ ܒܬܪ ܦܘܠܝܣ ܆ ܕܬܚ̇ܡ ܘܣܡ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܆ ܠܢܩܛܪ ܕܩܘܣܛܢܛܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܚܙܬ ܐ ܒܝܫܬܐ ܕܚܢܦܘܬ ܐ̇ ܕܐܒܕܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ̇ ܒܬܪ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܡܟܝܠ̣ ܠܡ̣ܢܐ ܢܙܠܝܢ ܠܢ ܒܚܝܐ̇̈ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ̣ ܢܦܩ̣ܬ̇ ܐܦ ܡܪܕܝܬ ܐ ܕܩܘܛܥ ܡܥܝܐ̈ ܂ 7ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܒܬܪ ܫܩ̣ܠܬܗ̣ ܂ ܘܥܡܗ ܕܬܒܬܗ ܐܦ ܕܡܐ ܝ ܣܓܝܐܐ ܢܦ̣ܩ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܟܝܠ ܘ ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡܠܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܨܝܦܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܕܢܝܚܬ ܢܦܫܐ̣ ܡܠܟܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܗܟܝܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ ܡܠܟܬܐ ܬܐܕܘܪܐ ܂ 5ܗ̇ܝ ܕ ܂ ܨܝܦܐ ܝ ܒܬܪ ܃ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܂ ܢܦܩܘ 2ܡܢ ܬܡܢ ܟܕ ܪܬܝܬܝܢ ܘܕܚܝܠܝܢ ܂ 3ܘܠܡܚܣܢ ܒܬܪ ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܢܐ̇ ܥܕ ܗܫܐ ܐܟܠܬ ܂ ܘܡܕܡ ܕܦܫ ܢ̇ܛܪܬ ܠܝ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܐܣܗܕ ܒܫܢܬ ܬܫܥ ܕܪܕܘܦܝܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ·ܒ· </page><page> ܦܝܪܡܠܐܢܘܣ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܣܘ̣ܐ ܦܛܪܘܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܣܛܘܣ ܡܕܪܟ ܂ ܀ ܐܦ ܐܒܐ ܙܝܢܘܢ ܐܡ̣ܪ </page> ܒܬܪ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܂ ܣ̇ܦܩ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ̤ ܡܟܝܠ ܓܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܓܘܢܐ̈ ܚܠܝܨܐ̈ ܆ ܘܬܟܬܘܫܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬ ܐ ܃ ܒܬܪ ܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢ̇ܘܢ ܕܩ̣ܡܘ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܂ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܩܘܐ ܘܫܡ̇ܥ ܠܐܝܢܐ ܝ ܥܘܡܩܐ ܂ ܐܫܬܪܓܠܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܘܒܣܝܡܘܬܗ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܐܚܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ- ܕܡܥܠܬܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܡܚܕܗ̇ ܒܬܪ ܗܕܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠ̣ܬ ܗܠܝܢ̣ ܐܫܬܩܠܘ 1ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܂ ܂ ܝ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ 1ܝܗܒ ܠܛܡܐܬ ܐܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ܂ ܘܡܨܪܝܢ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܒܬܪ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܘܡܕܚܐ ܕܝܘܝܐ̈ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܕܝܢ [ 1ܝܗܒ ]ܠܡܠܝܛܘܣ ܝ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ ܒܬܪ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܘܝܐ̣̈ ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܩܒܠ ܩܕܝܫܐ ܝX ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ̣ ܂ ܐܫܬܠܛܘ 3ܦܠܝܫܬܝܐ̈ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐ ܣܪܐܝܠ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܬܪ ܠܗ ܂ ܗܢܐ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܢܝܢ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܒܢܢ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕ̈ ܐ̣ ܂ ]ܐܪܟܠܝܘܣ̣ ܫܢܝܐ̈ </page><page> ܠܥܠܡ̣ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܚܫܐ ܂ ܘܐܦ ܚ̣ܝܐ ܥܕܡܐ ܕܚܪܒܬ̇ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܀ [ܗܘ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܚܢܢ ܆ ܘܚ̣ܬ ܨܝܕܘܗܝ ܠܚܪܢ ܂ ܘܩܒܠܗ ܒܚܕܘܬ ܐ̣ ܘܐܘܪܒܗ ܂ ܒܬܪ ܃ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥ̣ܒܕ ܐܦ ܣܘܪܝܝܐ̣̈ ܂ ܫ̣ܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܕ ܢ ܕܒܫܒܛܐ ܗܢܐ ܢܘܟܪܝܐ ܒܠܥܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܬܛܢܦܘܢ ܒܥܕܬܐ̈ ܘܢܥܒܕܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐܬܥܫܢܘ ܝܗܘܕܐ̈ ܕܢܡܝܪܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܂ ܘܥܠ ܝܝ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܩܛܠܐ̈ ܕܥܒ̣ܕܘ 2ܒܗ̇ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܕܝܢ̣ ܟܕ ܝܠ̣ܦ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܛܥܝܘܬܗ ܕ ܒܬܪ ܬܪܥܝܬܐ ܗܓܓܝܬܐ 3ܕܦܢܛܣܝܣܛܐ̈ ܛܝܐܝܬ ܐܬܕܒܪ ܝ ܗܘܐ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ̣ ܂ ܕܢܡܚܘ̣ܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܂ ܘܟܕ ܒܬܪ ܐܬܦܣܩ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܚܘܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܣܟܝܡܐ ܕܡܥܛܦ ܝ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ̣ ܂ ܩܕܡ ܘܐܘܕܥ ܐܠܗܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܐܬܝܕܥܘ ܒܬܪ ܃ ܥܠ ܚܪܝܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪܟܝܢ ܒXܝܡܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܘܟܫܠܐ̈ ܕܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܟܘܬܗ ܠܐ ܫܘܚܪ ܠܡܫ̇ܠܡܘ ܢܕܪܗ ܂ ܐܠܐ ܫܕܪ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܂ ܘܟܒ̣ܫ ܐܬܪܘܬܗ̣̈ ܘܚܪܒ ܠܟܠܗܘ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܂ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚ̇ܘܪܪܐ ܝ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܐܕܪܟ̣ܬ̇ ܀ ܐܬ̇ܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܃ ܒܬܪ ܐܬ̣̇ܐ ܕܢܢܝܠܬX ܠܥܡܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܫܠܝ̣ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܒܪܬܗ̣̇ ܂ ܗ̣ܝ ܒܝܫܐ ܗܘ̣ܬ ܡܢ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܩXܐ ܒܬܪ ܬܟܘ ܡܢ ܒܝܫܬܗܘܢ̈ ܂ ܥܠ ܨܘܦܝ ܀ ܟܠ ܡܘܥܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܫܘܚܬ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܀ ܒܪܗܘܡܐ̣ ܂ ܐ̇ܝܠܝܪ ܣ ܂ ܒ̣ܬܪ ܠܐܘܢ̣ ܗܢܐ ܠܒ̣ܟ ܀ ܒܬܪ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܗܝ ܂ ܕܐܝܠܝܢ ܪܝܫ̣ܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܐܬܝܕܥܘ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܂ 1ܕ ܟܘ ܩ̣ܡ ܝX ܡܟܣܝܡܘܣ ܂ ܂ ܘܕ ܟܙ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܂ ܂ ܘܕ ܟܚ ܒܬܪ ܡܬܝܕܥ ܂ ܀ ܬܘܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܐ·ܠܝܢ ܐܬܝܕܥ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܂ ܘܥܠ ܬܠܓܐ ܪܒܐ ܕܢܚ̣ܬ ܒܗܘܢ ܂ ܘܥܠ ܣܘܦܢܐ ܕܩܢܝܢܐ̈ Xܢ ܒܬܪ ܕܣܛܢܐ ܐܒܘܗܝ ܂ ܂ XXX ܂ ܥܠ ܣܬܘܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܗܘܘ ܬܠܬܐ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܃ ܒܝܬ ܝܠܕܐ ܠܒܝܬ ܕܢܚܐ ܃ ܘܬܘܒ ܒܐܪܒܬ̇ܥܣܪ̈ ܒܫܒܛ̣ ܒܬܪ ܝܥܡܘܪܝẌ ܕܐܪܝܥܐ ܐܡ̇X ܡXܝܐ ܂ ܡXܝܐ ܡܢ ܡXܘܡܐ̣ </page><page> ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܃ ܒܟܠܗܘܢ ܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ̣ ܐܬܬܫܠܡܬ ܂ ܠܢܟܝܠܐ̣ ܘܠܗ̇ܘ ܒܬܪ ܟܕ ܐܦ ܠܚܝܘܬܐ̈ ܚܪܡܢܐ̣̈ ܚܠܦ ܪܥܘܬܐ̈ ܫܪܝܪܐ̣̈ ܬܪ̈ ܢ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܐ̇ܬܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܂ ܟܕ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚ̇ܢܢܐ ܒܬܪ ܟܕ ܡܡ̇ܚܝܢ ܂ ܀ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܙܘܥܐ̈ · X X0ܕܚܝܠܐ̈ ܃ ܟܕ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܒܬܫܡܫܬ ܐ̣ ܂ ܐܪܡܝ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ ܂ ܘܐܬܚܙܝܘ ܒܬܪ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܚ̣ܙܘ ܣܕܪܐ̈ ܡܬܝܚܐ̈ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܟܠܗܘܢ ܒܥ̇ܒܕܐ ܡ̇ܚܘܝܢ ܠܢ ܗܫܐ ܚܝܠܐ ܕܦܘܫܩܝܗܘ̣ܢ̣̈ ܒܬܪ ܙXܝܩܝܢ ܒܐܕܢܝܢ̈ ܃ ܘܠܐ ܨܒ̇ܝܢܢX ܠܡܫ̣ܡܥ ܂ Xܐܝܟܢܐ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ ܣܡ̣ܟܘ ܟ̇ܠܗܘܢ̣ ܂ ܟܕ ܡܕ̣ܡ̣̣ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܀ ܒܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ X X ܝ ܕܥܡܗܘܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕ ܪܗ̣ܛܘ ܢܪܫܘܡ ܂ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܚܪ̈ ܘܬܐ ܕܥܕܬ ܐ̇ ܂ ܒܙܒܢܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܚܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ ܂ ܒܝܕ ܢܝܫܐ̈ 1ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܪܫܝܡ ܗܘܐ ܠܢ ܂ ܟܕ ܡܢ ܒܬܪ ܡܢ ܠܥܠ ܃ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܐܣܬܥX ܗܠܝܢ ܒܙܒܢ ܥܠܝܡܘܬܢ ܚܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ̣ ܂ ܠܐ ܡܗܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܡܕܡ ܂ ܒܬܪ ܡܢ ܐܢܫܐ̈ ܂ ܟܕ ܐܠܘ ܗܘܝܢ [ܗ̣ܘܘ] ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܗ ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ̇ ܂ ܂ ܒܡܕܝܢܬ ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܢ̣ ܟܕ ܐܝ̇ܬܢ ܒܗ̇ ܃ ܡܢ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܒܐ̈ ܩܒ̣ܠܘ 1ܨܘܡܐ ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ̣ ܂ ܒܝ̇ܘܡ ܥܪܘ̣ܒܬܐ ܡܬܚܙܝ̣ܐ ܗܘܬ ܂ ܟܕ XX ܃ ܐܦ ܡܬܚܐ ܒܬܪ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܂ ܟܕ ܐܦ ܗܠܝܢ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܬܚܙܝܬ̣ ܚܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ̣ ܂ ܥܕܡܐ ܕܩ̣ܪܝܒܐ ܗܘܬ ܝ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܠܡܐܒܕ ܒܬܪ ܥܡ ܟܦܢܐ ܘܦܬܢܐ ܘܟܘܪܗܢܐ ܘܡܘܬܢܐ̣ ܂ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܚܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܬܒܘ ܘܬܚܡܘ ܟܠܗܘܢ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܒܬܪ ܂ ܘܠܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘ ܂ ܡܘܕܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܐ ܦܫܝܛܐ ܂ ܘܕܠܐ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܂ ܂ ܬܘܡܐ ܕܝܒܪܘܕ ܂ ܘܡܝܬ </page><page> ܟܝܢܐ̈ ܡܘܕܝܢ ܒܡܫܝܚܐ̣ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܘܠܡܢܐ̣ ܂ ܗܕܡܐ̈ ܒܢܛܝܪܘܬܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܘܢ ܒܬܪ ܂ ܐܠܐ [ܐܦܢ ]ܫܘܡܬܗܝܢ̈ ܕܡܚܘܬܐ̈ ܝܕܝܥ[ܢ̈ ]ܗܘܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܚܘܪܒܗ̇ ܐܬܩܛܠܘ ܂ 1ܟܕ ܗܢܘܢ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܂ ܐܝܠܝܢ ܒܬܪ ܘܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܗܢܘܢ ܠܣܛܝܐ̈ ܘܫܓܘܫܐ̈ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܝܒܘܬܗ ܕܒܬܡܘܦܘܠܣ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘ·ܬܬܟܘ· ܃ ܥܒ̣ܕ ܒܬܪ ܥܡܗܘܢ ܩܝܡܐ ܃ ܕܗܘܐ ܡܣܩ ܠܗܘܢ ܐܠܦ ܟܟܪܝܢ̈ ܒܫܢܬܐ̇ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܒܢܟܠܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܨܝܕܘܗܝ ܠܩܪܝܬܐ Xܝܕܐ ܒܬܪ ܂ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܒܗ ܕܫ̇ܠܡ 1ܠܛܝܝܐ̈ ܂ ܂ Xܝ ܂ X ܂ ܘܫܠܚ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܡܫܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܛܪܬ̇ ܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܂ ܘܐܦ ܠܢܣܛܘܪܝܣ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܕܝܢ ܢܣ̣ܒ ܠܦܠܘܟܪ ܐ̣ ܚܬܗ ܕܬܝܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܙܥܘܪX ܂ ܡܢ