simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܦܪܣ̣ ܂ ܗ̣ܘ ܕܗ̣ܘܐ ܒܫܢܬX ܫܬܡܐܐ̈ ܒܬܪ ܒܢܘ ܂ 1ܘܗ̣ܘܬ ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܫܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ 2ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܦܘܠܬܗ̇ ܐܬܗܦܟܘ ܘܢܚܬܘ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܂ ܘܫܘܪܐ̈ ܘܬܪܥܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ̣ ܐܪܥܐ ܪܬܬ̣ ܘܙܥܬ ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܐ̈ ܕܐܬܒܢܝܘ 5ܒܗ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕ̈ ܐ̣ ܂ ]ܐܪܟܠܝܘܣ̣ ܫܢܝܐ̈ </page><page> ܠܥܠܡ̣ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܚܫܐ ܂ ܘܐܦ ܚ̣ܝܐ ܥܕܡܐ ܕܚܪܒܬ̇ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܀ [ܗܘ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܘܠܡܢܐ̣ ܂ ܗܕܡܐ̈ ܒܢܛܝܪܘܬܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܘܢ ܒܬܪ ܂ ܐܠܐ [ܐܦܢ ]ܫܘܡܬܗܝܢ̈ ܕܡܚܘܬܐ̈ ܝܕܝܥ[ܢ̈ ]ܗܘܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܠܝܢܐ 0ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܩܒܠ ܕܢ ܦܪܦܘܪ ܘܣX ܂ ܘܒܬܪܗ ܒܬܪ ܩܬܠܝܩܐ ܕܩܛܝܣܦܢ̤ ܐܬܟܢܫ̣ܬ̇ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܩܛܝܣܦܢ ܂ X ܀ X
Ps-Dion:ChronZuq ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܥܒܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܟܕ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܬܚܫܚ ܒܗܘܢ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܣܬܡܝܘ̣ ܂ X </page> <page>
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ ܚܙܬ ܐ ܒܝܫܬܐ ܕܚܢܦܘܬ ܐ̇ ܕܐܒܕܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ̇ ܒܬܪ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܡܟܝܠ̣ ܠܡ̣ܢܐ ܢܙܠܝܢ ܠܢ ܒܚܝܐ̇̈ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܠܝܪܝܣ ܣܘܡܦܝܠܝܩܝܣ ܀ ܘܒܬܪܗ ܦܝܠܟܣ̣ ܕܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܦܛܪܘܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܐܬܢܣܝܘܣ ܂ ܒܪܘܡܐ̈ X
Ps-Dion:ChronZuq ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X
Ps-Dion:ChronZuq 5ܕܝܢ ܂ ܝ ܕܡܝܬ̣ ܂ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܫܒܥܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܂ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܟܡܐ ܕܚܝ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܕܝܢ̣ ܟܕ ܝܠ̣ܦ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܛܥܝܘܬܗ ܕ ܒܬܪ ܬܪܥܝܬܐ ܗܓܓܝܬܐ 3ܕܦܢܛܣܝܣܛܐ̈ ܛܝܐܝܬ ܐܬܕܒܪ ܝ ܗܘܐ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ 1ܝܗܒ ܠܛܡܐܬ ܐܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̣ ܂ ܘܡܨܪܝܢ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܒܬܪ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܣܝܐ ܘܡܕܚܐ ܕܝܘܝܐ̈ ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܕܝܢ [ 1ܝܗܒ ]ܠܡܠܝܛܘܣ ܝ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܘܦܠܣܛܝܢܐ ܒܬܪ ܘܐܓܝܦܛܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܘܝܐ̣̈ ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ܟܫẌ ܚܪܝXܢẌ · · · · · ܕܢܕܝXܘ ܢ ܝXܐܝXܠܘ· · · · · · ܢ ܫ ܒܬܪ · ܪܘXܙܐ ܘܝܘ · · · · · ܥܠ ܘܝܘX · · · · · · · · · · ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܠܝܒܪܝܘܣ </page><page> ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܆ ܥܠ Xܩܒܠܬ̇ ܠܛܪܘܢܐ ܘܨܥܪܬ̣ ܒܬܪ 2ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܢܬ ܐ̣ ܂ ܐܬܒܢܝܬ ܒܝܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܗܟܝܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ ܡܠܟܬܐ ܬܐܕܘܪܐ ܂ 5ܗ̇ܝ ܕ ܂ ܨܝܦܐ ܝ ܒܬܪ ܃ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܢܣܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܬܠܡܝܕܗ ܂ ܀ ܒܬܪ ܂ ܘܚܠ̣ܨ ܘܒ̣ܙܘ ܘܫܒ̣ܘ ܟܠ ܝ ܕܨܒܘ̣ ܘܗ̣ܦܟ ܠܐܪܥܗܘܢ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣̇ ܫܪܝܘ ܝ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢ̇ܒܚܝܢ ܐܝܟ Xܠ̇ܒܐ̣ ܒܬܪ ܕܐܬܝܕܥ ܘܐܬܓܠܝ ܠܗ ܇ ܢܣܝܘܢܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܠܕܘܝܐ̈ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܗܘ̣ܐ ܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܒܥܘܬܐ̇̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܥܡ ܪܘܪܒܐ̈ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܢܐܪܘܣ ܐܡܠܟ ܛܪܝܢܘܣ̣ ܫܢܝܐ̈ ܝܛ ܘܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܒ ܒܬܪ ܐܦܝܣܩܦܘܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪ ܐ ܂ ܕܬܠܬܐ ܩܡ ܩܪܕܘܢ 2ܫܢܝܐ̈ ܝܐ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܗܟܝܠ ܘ ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܡܠܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܨܝܦܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܘܬܗ̇ ܕܢܝܚܬ ܢܦܫܐ̣ ܡܠܟܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܢܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܃ ܗܘ̣ܐ ܐܢܫ ܒܬܪ ܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦ ܠܗܘܢ̇ ܒܙܒܢܗܘܢ ܡܫܬܥܝܢܢܝ ܥܠܝܗܘܢ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܕ ܢ ܕܒܫܒܛܐ ܗܢܐ ܢܘܟܪܝܐ ܒܠܥܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܬܛܢܦܘܢ ܒܥܕܬܐ̈ ܘܢܥܒܕܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠܝ ܟܗܢܐ̣ ܕܐܢ ܫܡܘܐܝܠ ܘܫܘܐܠ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܂ ܂ ܒܗܢܐ ܒܬܪ ܝ· ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܘܕܒ̣ܪ ܐܦ ܠܩܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗܘܢ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܦܣܝܡܪܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܠܟ ܗܘܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ̇ ܒܬܪ ܝ ܬܘܡܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܪܝ ܬܐܕܘܛܐ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܩܘܐ ܘܫܡ̇ܥ ܠܐܝܢܐ ܝ ܥܘܡܩܐ ܂ ܐܫܬܪܓܠܢ ܚܢܢ ܒܬܪ ܘܒܣܝܡܘܬܗ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܐܚܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܩܠܝܠ̣ ܟܕ ܩܪܒ ܗܘ ܡܠܟܐ ܠܡܡܬ ܂ ܥܠ ܒܪܐ ܓܝܪ ܙܥܘܪܐ ܂ ܝX ܒܬܪ ܕܫܡܗ ܦܪܡܘܛܝܣ̣X ܟܠܛܘܢܪܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܩܝܡܗ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܛܡܬܐܘܣ̣ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܝ· ܕܐܬܕܚܝ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܦܛܪܘܣ ܂ ܂ ܒܬܪ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܕܝ 3ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܘܣ ܂ ܒܐܠܟܣܢܕܪܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܘܦܪܘܣ̣ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܐܦܪܝܡ ܝ ܐܡܕܝܐ̣ ܒܬܪ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܩܠܩܝܐ ܂ ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܐܦ ܓܠܝܐܝܬ ܕܢܟܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܘܙ ܗܘܐ ܂ ܟܣܝܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܥܬܕ ܗܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܠܝܥܙܪ ܪܒ ܟܗܢܐ̣̈ ܂ ܩܒܠ̇ ܡܢܫܐ ܕܕܗ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬ ܐ ܂ ܀ ܀ ܒܬܪ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܐܢܛܝܟܣ ܫܝܐ̈ ܚܡܫܥܣܪ̇ܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܐܬܥܫܢܘ ܝܗܘܕܐ̈ ܕܢܡܝܪܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܂ ܘܥܠ ܝܝ ܒܝܫܬܐ̈ ܘܩܛܠܐ̈ ܕܥܒ̣ܕܘ 2ܒܗ̇ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܡܦܩX ܕܛܘܒܢܐ ܣܐܘܕܐ ܃ ܡܛܠ ܝ ܕܡܢ ܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܢ ܦܘܠܐ ܝܗܘܕܝܐ ܃ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܡܢܗ̇ ܕܣܠܘܩܝܐ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܥܪܘܩܝܗ̣ ܢܦܩܘ ܗܘ̣ܘ ܘܐ̣ܙܠܘ ܟܠܢܫ ܠܥܘܡܪܗ ܂ ܝ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܢܘܚܐ̣ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ 2ܗܘܘ ܠܗ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̣̈ ܠܐ ܚܡܣܢ ܕܠܐ ܢܫܕܪ ܘܢܐܠܦ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܃ ܐܦ̇ ܒܬܪ ܃ ·XX · 0ܘܛܒ̣ܐ ܫܡ̣ܥ ܪ-ܣ̣ܦܬ ܠܗ̇ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܓܡܪ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܒܛܠ̣ ܂ ܚܛܐ̈ ܕܡܙܕܒܢܢ ܗܘܝ̈ ܐܪܒܥܐ̈ ܝ ܡܕ ܐ̈ ܒܬܪ ܘܕܡܘܬܢܐ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܥܕ ܡܠ̣ܝܢ 1ܬܠܬܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܢ ܇
Ps-Dion:ChronZuq ܪܝܫܗ ܂ ܩܘܝܘ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܬܠܬܝܢ̈ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܒܬܪ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܐܣܗܕ ܐܦ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̣̈ ܂ ܟܕ ܐܙܕܩܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܚܢܢ ܆ ܘܚ̣ܬ ܨܝܕܘܗܝ ܠܚܪܢ ܂ ܘܩܒܠܗ ܒܚܕܘܬ ܐ̣ ܘܐܘܪܒܗ ܂ ܒܬܪ ܃ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥ̣ܒܕ ܐܦ ܣܘܪܝܝܐ̣̈ ܂ ܫ̣ܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܦܝܠܦܘܣ̣ ܣܢܘܩܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܝܘܣܛܘܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܠܘܝ ܂ ܂ ܒܬܪ ܕܗܒܐ̣ ܘܒ̣ܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܡܢ ܕܪܝܫ ܂ ܀ ܒܐܘܪܫܠܡ ܩܡ ܐܦܝܣܩܦܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܗܐ ܥܕܠܝܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ ܡ̇ܝܬܐ X ܐܢܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܪܥܐ ܒܬܪ ܐܢܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܡ ܇ ܚܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ·ܝ̈ ܐܦܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܣܒܪܐ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ ܡܟܝܠ ܡܢ ܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܒܬܪ ܡܥܒܪ ܠܗܘܢ ܒܝܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܂ ܂ X ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܕܒܪܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ̣ ܘܠܐ ܐܘܚܪܬ ܂ ܝ ܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̈ ܆ ܒܬܪ ܕܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܒܫܪܪܐ ܓܕܫܬ ܒܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̣̈ ܕܚܝ̇ܝܢ̣ ܂ 2ܓܒܪܐ̈ ܘܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ̣ܟܕ ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝܢܫܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܟܕ ܐܦ ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X ܒܬܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܣܛܘܣ ܡܕܪܟ ܂ ܀ ܐܦ ܐܒܐ ܙܝܢܘܢ ܐܡ̣ܪ </page> ܒܬܪ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܂ ܣ̇ܦܩ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ̤ ܡܟܝܠ ܓܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܥܩܘܒ ܒܪ ܕܕܗ ܂ ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ · ܒ· ܐܠܦܝܢ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̣ ܒܬܪ ܂ ܗܢܐ ܫܡܥܘܢ ܕܐܬܩܪܝ ܣܝܡܘܢ̣ ܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܘܪܫܠܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܣܛܘܣ ܀ ܫܢܬ ܬܡܙܡܐܐ̈ ܘܥܣܪ̣ܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣̈ ܂ ܡܝܬ ܒܬܪ ܘܣ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܪܝ ܝܗܘܢܣ ܂ ܐܠܐ ܣܓܝ ܒܝܫܝܢܝ̈ ܕܪܓܐ̈ </page><page> ܡܒܚܢܐ ܐܘ ܒܬܪ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܚܡܘܬܗ̣ ܂ ܥܒ̣ܕܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܘܟܒܐ̈ ܂ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܝܝ ܡܘܬܢܐ̈ ̤ ܠܗܝܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܒ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܆ ܕܐܬܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܟܝܠ ܚܕ ܚܦܐ 1ܕܪܕܘܦܝܐ̣ ܒܬܪ ܐܬܝܕܥܬ̣ ܂ ܫܠ̣ܚ ܠܦܪܙܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ </page><page> ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܬܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ̇ ܕܢܝܚܬ ܢܦܫܐ̣ ܡܠܟܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܕܝܪܬܐ̈ ܆ ܘܫܪXܐ X ܕܕܝܪܝܐ̈ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܕܥܡܗܘܢ ܂ ܕܗܘ̣ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ̇ ܕܢܝܚܬ ܢܦܫܐ ܡܠܟܬܐ̣ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܃ ܫܢܬ ܒܬܪ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܕܝܪܝܐ̈ ܂ X X ܡܕܢܚܝܐ̈ ܕܥܡܗܘܢ ܂ ܕܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ̣ ܂ ܩܕܡ ܘܐܘܕܥ ܐܠܗܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܐܬܝܕܥܘ ܒܬܪ ܃ ܥܠ ܚܪܝܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪܟܝܢ ܒXܝܡܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܘܟܫܠܐ̈ ܕܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠ̈ X X ܝܝܪ X ܙܒܬX ܝ X Xܝ ܘX X ܫܠܝܢܝܢ ܝܘ̣ܘ̣ ܝXܢ ܒܣܪX ܒܬܪ 7ܡܢ ܙܦܬܐ ܝ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܝܝ ܟܕ ܝXܬܚܙX ܒXܘ ܩܢܝܢܐ ܕܚܝܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܩܘXܐ̣ ܂ ܗ̣ܘܐ ܒܗ̇ ܡܪܝ ܣܒܐ̣ ܡܢ ܕܝܪ̣ܐ ܒܬܪ ܣܢܕܠܝܐ ܂ ܘܐܦ ܡܢ ܒXܪܟܝܢ ܦܛܪ ܪܟܐ ܗ̣ܘܐ ܂ ܂ ܒܐܡܕ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̣̈ ܂ ܐܬܘ ܠܘܬܢ ܐܢܫܐ̈ ܨܘܪܝܐ̈ ܘܨܝܕܢܝܐ̈ ܘܐܡ̣ܪܘ ܒܬܪ ܕܗ̣ܝ ܥܟܘ ܂ ܘܠܐ ܐܫܬܚܪ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܕܩܐ̇ܡ ܂ ܘܬܘܒ ܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ̇ ܂ ܂ ܒܡܕܝܢܬ ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܢ̣ ܟܕ ܐܝ̇ܬܢ ܒܗ̇ ܃ ܡܢ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܒܐ̈ ܩܒ̣ܠܘ 1ܨܘܡܐ ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܘ ܕܩܪ ܒ ܠܡܗܘܐ̣ ܂ Xܢ ܟܬܒܘ 5ܐܓܪܬ ܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܬܪ ܕܡܛܝܒܝܢ ܠܡܚܒܫ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܕܒܚܐ ܃ ܕܥܝܕܐ ܗ̇ ܂ X ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܝܡܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̇ܘܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܘܬܘܒ ܠܡ ܒܬܪ ܕܕܓܠ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܕܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܝܠܝܦܢ 3ܐܢܝܢ̈ ܠܗ ܃ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬ̇ܐ ܗ̇ܝ ܓܕܫ ܗܘܝ̣̈ ܂ ܚܙܘ ܗܘܘ ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܒܬܪܟܝܢ̣ ܟܕ ܣܓܝܐܐ̈ ܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܂ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܃ ܢܥ̣ܠܘܢ ܥܡܟܘܢ ܕܐܒܐ̈ ܬܩܝܦܐ̈ ܕܠܐ ܚܝܣܝܢ ܒܬܪ ܝ ܫ̇ܠܡܐ̣ ܡܠܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܆ ܕܐܢܐ ܠܡ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ̣ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܛܘܦܢܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܡܬܝܢ̈ ܘܬܠܬܝܢ̈ ܘܚܕܐ̣ ܂ ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܡܪ ܩܕܡܝܐ̣ ܂ ܘܥܠ ܢܝܘܒܐ̣ ܂ ܘܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܗ̇ ܕܡܪܝ ܗ̇ܝ ܕܫܩ̣ܠܬ ܠXܘܫܐ̣ ܟܢܦܪܐ ܒܥܠܗ̇ ܒܬܪ ܐܓܝܦܛܘܣ ܕܡܢܗ ܐܓܝܦܛܘܣ ܐܬܟܢܬ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܂ ܀ ܀ </page><page> ܘܡܛܠ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܒܬܐ ܐܚܪܬܐ ܥܐܠ ܨܘܡܐ ܂ ܘܡܢ ܕܐܬܠܒܟ ܨܘܡܐ ܃ ܐܦ ܒܣܪܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ̣ ܂ ܗܦ̣ܟ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܚ̇ܫ̣ܒܘ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܒܪܝܢ̈ ܂ ܘܐܬܩܛܠܝܢ̈ 0ܟܠܗܝܢ ܝ ܒܦܘܩܕܢܢ ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܪܘܡܝ ܒܬܪ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܡܙܥܦܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗܝܢ ܘܐܡܪܢ̈ ܂ ܕܠܢ ܙܕܩ ܕܢ̇ܡܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܘܬܪܐ̣ ܂ ܘܢܫܡܬܐ ܕܚܝܝܗܘܢ̈ ܐܘܒܕܘ - ܆ · ܂ ܘܐܫܬܟܚܘ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܕܢܐܚܘܢ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܐܒܕܢܐ ܓܡܝܪܐ ܫܪܟܘ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܚܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܬܢܐ ܀ ܘܟܕ ܒܟܠܗ ܗܢܐ ܪܘܫܥܐ Xܥܘܠܐ ܕܟܠܗܝܢ ܣܢܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܂ Xܝ ܥܠ ܣܘܦܢܐ ܕܝܠܗ ܕܡܘܬܢܐ ܂ ܘܥܠ ܚܝܘܬ ܐ ܚܒܠܬܐ ܕܢܦ̣ܩ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܬܐ̣ ܠܒܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܩܫܝܐܝܬ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ̣ ܂ ܕܐܘ ܗܒ ܠܢ ܒܬܪ ܂ ܘܟܕ ܥܒ̇ܪܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܬܓܪܐ̈ ܡܣܟܢܐ̇̈ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥ̇ܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܘ ܕܪܘܡܐ ܃ ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܕܡܨܪܝܢ ܒܬܪ ܦܘܠܝܣ ܆ ܕܬܚ̇ܡ ܘܣܡ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܆ ܠܢܩܛܪ ܕܩܘܣܛܢܛܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܐܣܗܕ ܒܫܢܬ ܬܫܥ ܕܪܕܘܦܝܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ·ܒ· </page><page> ܦܝܪܡܠܐܢܘܣ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܣܘ̣ܐ ܦܛܪܘܣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܫܒܝܚܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܛܪܘܣ ܡܗܝܡܢܐ̣ ܂ ܩܠܢܕܝܘܢ ܕܐܫܬܕܝ ܂ ܘܒܬܪܗ ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܂ ܗܢܐ ܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܀ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܝܢ ܬܘܒ ܗ̣ܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܬܐ̣ ܂ ܠ̇ܒܟܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ̣̇ ܘܫ̇ܩܠܝܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܬܪ ܘܠܡܚܣܢ ܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܡܣܟܢܐ̈ ܕܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܬܐ ܃ ܘܓܕܫ ܘܐܬܨܝܕ ܒܐܝܕܝ̈ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܐܥܠܘ 1ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܣܗܕܘܬܐ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ̣ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝX ܩܘܪܝܝܐ̈ ܕܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܪܫܐ̈ ܘܩܨܘܡܐ̣̈ ܨܠܝܬ ܗܘܬ̣ ܢܦܫܗ ܂ ܘܟܠ ܡܐ ܝܝ ܕܐܡܪܝܢ ܒܬܪ ܂ ܥܠ ܒܢܝܢܐ ܕܩܠܢܝܩܣ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܀ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ̣ ܂ ܠܐ ܡܗܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܡܕܡ ܂ ܒܬܪ ܡܢ ܐܢܫܐ̈ ܂ ܟܕ ܐܠܘ ܗܘܝܢ [ܗ̣ܘܘ] ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܦܩܝܢ ܗ ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܘܠܐ ܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ ܂ ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܫܡܗ ܒܬܪ ܂ ܘܐܘܩܕ X ܐܢܘܢ ܠܡܓܕܠܐ̈ ܂ ܘܫܩܠ ܡܢ ܬܡܢ̣ ܂ ܘܐ̣ܙܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܪܝܫX ܘܢܚ̣ܬ ܩܒ̣ܥ ܒܐܪܥܐ ܬܡܢܐ̈ ܦܘܕܝܘܬܐ̈ ܂ 2ܗܟܢܐ ܝ ܒܬܪ ܒܙܘܥܐ ܂ ܟX ܡܢ ܥܙܝܙܘܬܗ ܕܙܘܥܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܥܠ̣ ܂ ܘܐܬܗ̣ܦܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܠܬ ܐ ܕܦܪܩܘܠܝܣ ܘܕܦܘܬܓܪܘܣ̣ ܘܕܫܪܟܐ ܕܡܨܪܐ̈ ܐ̣ܙܠ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣܬܓܕ ܂ ܘܚܠܩܐ ܡܥܠܠ ܂ ܘ ܘܒܠ ܦܓܪܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܓܠܝܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ ܐܘܕܥܟ̣ ܂ ܝ ܐܦ ܕܗܠܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܡܢ ܐܡܬܝ ܐܬܚ̇ܝܠ ܂ ܒܬܪ ܕܥܠ ܨܒܘܬ̈ ܐ ܕܥܒܪ · X ܝ ܙܒܢܗܝܢ 3ܡܡ̇ܠܠ ܐܢ̣ܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܠ̣ܩ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܒ̣ܕ ܒܓܙܝܪܬ ܐ̣ ܆ ܣ̣ܡ ܥܒܕܗ ܒܬܪ 2ܕܣܠܩܘ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܝ ܦܘܩܕܢܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܐ ܐܬܒܩܪܘܢ ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܚܡܐ ܂ ܐ̤ܟܢܐ ܕܩܛܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܗ̣ܘܘ ܡܢ ܥܠܬ ܩܡܚܐ ܐܘ ܒܬܪ ܒܬܪ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡܒܨܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܓܘܢܐ̈ ܚܠܝܨܐ̈ ܆ ܘܬܟܬܘܫܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬ ܐ ܃ ܒܬܪ ܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢ̇ܘܢ ܕܩ̣ܡܘ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܂ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܟܪܟ ܒܟܠܗ̇ ܘܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܂ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܂ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܪܕܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܥܡܗܘܢ ܠܗܢܕܘ ܝ ܐܙܠ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܩܒܠ ܩܕܝܫܐ ܝX ܩܠܣܛܝܢܘܣ ܀ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܫܝܢ̣̈ ܂ ܬܗܘܐ ܐܬܘܪ ܡܪܬܐ ܕܢܦܫܗ̇ ܂ ܘܗܦܟ ܒܬܪ ܬܪܥܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܐܠܟܣܢܕܪܣ · ܒܐܦܝܗܘܢ̈ ܕܒܝܬ ܓܘܓ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ̣ ܂ ܕܢܡܚܘ̣ܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܂ ܘܟܕ ܒܬܪ ܐܬܦܣܩ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܚܘܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܣܟܝܡܐ ܕܡܥܛܦ ܝ ܗܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܦܟ ܡܢ ܩܪܒܐ ܩܛܠ ܝ ܠܗܘܪܩܐܢܘܣ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܂ ܡܚ̣ܐ ܩܪܒܐ ܗܪܘܕܣ ܘܦܪܬܘܝܐ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ̣ ܂ ܐܬܚܣܕ ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܥܠ ܕܛܐܢ 3ܗܘܐ · ܙ XX · ܒܬܪ ܕܥܡ ܐܣܛܦܢܘܣ ܂ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܝ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܫܦܝܪܬ ܚܙܘܐ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܚܙܝܗܝ ܠܗ ܠܒܒܘܣܐ̣ ܕܢ̇ܦX ܂ ܟܕ ܫܪܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܦܠܐ ܬܢܢܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܢܥܘܠ ܠܗ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܒܪܗ ܕܡܠܟܐ ܠܩܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܐܬ̣ܐ̣ ܂ ܒܬܪ ܂ ܘܥܒܕ ܐܢܘܢ ܕܥܡܗܘܢ ܒܨܠܘܬ̈ ܐ ܝ ܢܗܘܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝ̇ܩܕܝܢ ܗܘܘ ܬܛܠܝܠܐ̈ ܘܕܥܟܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐ̇ ܂ ܥܩܪܢ ܗܘܘ ܐܦ ܒܬܪ ܂ ܘܩܘܪܝܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬܠܘܝܘ ܠܗܘܢ ܟܕ ܢ̇ܚܬܝܢ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܕܐ̣ ܢܦܩ̣ܬ̇ ܐܦ ܡܪܕܝܬ ܐ ܕܩܘܛܥ ܡܥܝܐ̈ ܂ 7ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܦ ܒܬܪ ܫܩ̣ܠܬܗ̣ ܂ ܘܥܡܗ ܕܬܒܬܗ ܐܦ ܕܡܐ ܝ ܣܓܝܐܐ ܢܦ̣ܩ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܕܥܐܕܐ̣ ܂ ܒܚܕ ܘܥ ܂ ܣܪܝܢ̈ ܒܐܝܪ ܂ ܚܙܘܐ ܡܕܡ ܒܬܪ ܫܥܝܢ̈ ܒܠܠܝܐ ܂ ܐܫܬܟܚ ܩܐܡ ܘܦܬܝܚ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ ܂ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܘܘ ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܃ ܘܗ̣ܘܝ̈ ܕܚܠܬ̈ ܐ ܘܣܘܪܕܐ̈ ܃ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܃ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܠܝܢ- ܕܡܥܠܬܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܡܚܕܗ̇ ܒܬܪ ܗܕܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠ̣ܬ ܗܠܝܢ̣ ܐܫܬܩܠܘ 1ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܂ ܂ ܝ ܘܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܬܚܝܬ ܚܕܕܐ̈ ܇ ܘܥܒܝܕܝܢ 1ܣܘܪܕܐ ܂ ܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܪܒܐ ܂ ܀ ܥܠܝܡܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܨܝܚܐ̈ ܕܟܡܝܪܝܢ ܘܥܓܝܢܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܠ̣ܟܐ ܝ ܕܛܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܒܘ ܥܡܗ ܂ ܘܟܕ ܡܣܪܗܒ ܕܒܥܓܠ ܒܬܪ ܕܣܒܐ̈ ܕܡܠܟܘܗܝ ܃ ܪܚܒܥܡ ܒܪܐ ܣܟܠܐ ܕܬܪܝܢ̣̈ ܂ ܘܪܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܘܬܪܐ ܕܡܢ ܥܘܡܩܘܗܝ̈ ܕܬܗܘܡܐ̣ ܂ ܘܒܕܡܘܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܒܬܪ ܬܚܬ̈ ܐ ܕܬܗܘܡܘܗܝ̣̈ ܂ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܘܝܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ̇ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܡܒܨܝܢ ܒܬܪ ܠܚܡܐ ܒܬܪ ܘܒ̇ܙܝܢ ܘܡܫ̇ܠܚܝܢ X ܘܩ̇ܛܠܝܢ ܂ ·ܠܐ ܡܒܨܝܢ ܗܘܘ ܘܪܗܛܝܢ