simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܫܢܝܢ̈ ܂ 2ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܕܒܦܪܣ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܒܢܝܢܐ̈ ܕܐܬܒܢܝܘ 5ܒܗ̇ ܒܬܪ ܡܦܘܠܬܗ̇ ܐܬܗܦܟܘ ܘܢܚܬܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܀ [ܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܚܘܬܐ̈ ܝܕܝܥ[ܢ̈ ]ܗܘܝ̈ ܒܬܪ ܚܘܠܡܢܐ̣ ܂ ܗܕܡܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq X ܀ X ܒܬܪ ܦܘܠܝܢܐ 0ܕܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܩܒܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܣܬܡܝܘ̣ ܂ X ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܥܒܘܪܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܚܝܐ̇̈ ܂ X ܒܬܪ ܗܕܐ ܚܙܬ ܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܒܪܘܡܐ̈ X ܒܬܪ ܐܝܠܝܪܝܣ ܣܘܡܦܝܠܝܩܝܣ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X ܒܬܪ ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܥܒܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ̤ ܒܬܪ 5ܕܝܢ ܂ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܗܘܐ ̤ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ̣ ܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܢܫܬܡܥܘܢ ܠܗ ̤ ܒܬܪ ܗܢܐ 1ܝܗܒ ܠܛܡܐܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܢܫܬܡܥܘܢ ̤ ܒܬܪ ܗܢܐ ܕܝܢ [
Ps-Dion:ChronZuq · · ܀ ܒܬܪ ܟܫẌ ܚܪܝXܢẌ ·
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܀ ܒܬܪ ܠܝܒܪܝܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܀ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܡܘܬܗ̇ ܕܡܗܝܡܢܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܐܪܥܗܘܢ ܂ ܀ ܒܬܪ ܐܬܢܣܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܠܕܘܝܐ̈ ܂ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣̇ ܫܪܝܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܀ ܒܬܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ
Ps-Dion:ChronZuq 2ܫܢܝܐ̈ ܝܐ ܀ ܒܬܪ ܢܐܪܘܣ ܐܡܠܟ ܛܪܝܢܘܣ̣