simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq 5ܕܝܢ ܂ ܝ ܕܡܝܬ̣ ܂ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܫܒܥܐ̈ ܒܬܪ ܗܘܘ ܠܗ̣ ܂ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܟܡܐ ܕܚܝ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ̤
Ps-Dion:ChronZuq ·ܡ · ܝܘܡܝܢ̣̈ ܦܬ̣ܚ ܢܘܚ ܟܘܬܐ ܕܩܒܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕ ܂ ܘܫܕܪ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣ̇ܗܕ ܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬ̣ܐ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ ܬܪܝܢ ܘܗ̣ܘܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܝX ܂ ܦܘܬܐ ܂ ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܥܒ̇ܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܘܥ̇ܠܝܢ ܠܓܘ ܡܢ ܒܬܪ ܆ ܐܝܟ ܂ ܗܘ̣ܘ ܣܝܥܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̣̈ ܘܥ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܢܙܝܛ
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܟܝܠ ܚܕ ܚܦܐ 1ܕܪܕܘܦܝܐ̣ ܒܬܪ ܐܬܝܕܥܬ̣ ܂ ܫܠ̣ܚ ܠܦܪܙܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܒܬܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܘܦܪܘܣ̣ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ̣ ܐܦܪܝܡ ܝ ܐܡܕܝܐ̣ ܒܬܪ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܩܠܩܝܐ ܂ ܗܦܘܟܝܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܠܝܪܝܣ ܣܘܡܦܝܠܝܩܝܣ ܀ ܘܒܬܪܗ ܦܝܠܟܣ̣ ܕܡܬܝܕܥ ܒܗܢܐ ܒܬܪ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܦܛܪܘܣ ܂ ܂ ܘܒܬܪܗ̣ ܐܬܢܣܝܘܣ ܂ ܒܪܘܡܐ̈ X
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܗܐ ܥܕܠܝܐ ܕܡܪܚܘܬܗܘܢ ܡ̇ܝܬܐ X ܐܢܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܪܥܐ ܒܬܪ ܐܢܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܡ ܇ ܚܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ·ܝ̈ ܐܦܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܣܛܘܣ ܀ ܫܢܬ ܬܡܙܡܐܐ̈ ܘܥܣܪ̣ܝܢ̈ ܘܬܫܥ̣̈ ܂ ܡܝܬ ܒܬܪ ܘܣ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܣܒܐ̇ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܦܣܝܡܪܘܣ ܡ̇ܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܠܟ ܗܘܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ̇ ܒܬܪ ܝ ܬܘܡܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܐܡܕ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܪܝ ܬܐܕܘܛܐ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܒܥ̈ ܫܢܝܢ̣̈ ܂ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ ܛܠ̣ܩ ܃ ܬܡܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܓܕܫܬܗ ܂ ܘܗܟܢܐ ܒܒܗܬܬܐ ܗܕܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܐܟܣܘܪܝܐ ܕܝܘܚܢܢ ܡܝܬܬ̇ ܂ ܘܟܠܢܫ ܒܬܪ ܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܠܘܬ [ܡܠܟܬܐ ܂ ܕܐܦ ]̇ܗܝ̣ ܡܠܟܬܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬ̇ܐ ܗ̇ܝ ܓܕܫ ܗܘܝ̣̈ ܂ ܚܙܘ ܗܘܘ ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܒܬܪܟܝܢ̣ ܟܕ ܣܓܝܐܐ̈ ܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܂ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬܢܣܝܣ ܦܛܪܝܪܟܐ̣ ܂ ܗܘ̣ܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܬܠܡܝܕܗ ܂ ܀ ܒܬܪ ܂ ܘܚܠ̣ܨ ܘܒ̣ܙܘ ܘܫܒ̣ܘ ܟܠ ܝ ܕܨܒܘ̣ ܘܗ̣ܦܟ ܠܐܪܥܗܘܢ ܂ ܀
Ps-Dion:ChronZuq ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܚܕܘ 1ܓܘܣܐ ܒܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܒܢܘܪܐ ܂ ܘܩܛܠܗ ܠܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܂ ܘܥ̣ܠ ܃ · ܠܡܨܪ ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܪ ܥܠܝ ܨܠܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܠܗ ܫܠ̇ܡܝܢ ܗܘܘ̣ ܘܠܗ ܒܥ̇ܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܒܬܪ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܟܕ Xܥܪܒܝܐ̈ ܘܛܝܝܐ̈ ܕܓܙܝܪܬܐ ܟܠܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܬܪ ܪܫܡ̣ܢܢ̣ ܂ ܒܫܘܠܡܐ ܕܫܢܝܐ̇̈ ܬܠܬ̈ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܂ ܝ X ܒܬܪ ܫ̇ܪܝܢܢ̣ ܂ ܘܒܬܘܢܝܐ ܕܣܕܝܪܘܬܗܝܢ ܕܬܢܚXܐ̈ X
Ps-Dion:ChronZuq ܓܒܪܝ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̇ܥܝܢ ܗܘܝܢ ܩܠܐ ܕܝܠܠܬܐ 7ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ 0ܝ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ·ܙ ܡܪܝ ܘܢܚ̇ܣܐ ܠܝ ܂ ܕܗܐ ܩܘ̇ܝܬ ܬܠܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܓܒܪܝܢ̈ ܂ ܘܐܬܩܛܠܝܢ̈ 0ܟܠܗܝܢ ܝ ܒܦܘܩܕܢܢ ܂ ܣܛܪ ܡܢ ܪܘܡܝ ܒܬܪ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܡܙܥܦܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗܝܢ ܘܐܡܪܢ̈ ܂ ܕܠܢ ܙܕܩ ܕܢ̇ܡܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܝܪ ܕܗܘܘ ܙܘܥܐ̈ ܒܕܘܟܐ ܕܘܟܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟ̇ܬܒܬ ܠܟ ܃ ܘܡܢ ܒܬܪ ܂ ܝ ܢܗ̣ܘ̈ ܢ ܠܚܡܢ̈ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܢ ܓ̣ܕܫ̈ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܝ ܆ ܥܬܝܕ ܪܕܘܦܝܐ ܕܢܕܪܟ ܠܥܕܬܐ ܂ ܒܬܪ ܙܠ̣ ܫܠܝ ܂ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܕܫܘܫܛܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܡܢ