simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܐܦ ܒܬܪ ܂ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܣܒܪܢܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܫܡܫܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܠܥܠܡ ܡܬܡܬܚ ܂ ܒܬܪ ܓܗܢܬܐ̈ ܘܦܫܛܬܐ̈ ܒܫܘܠܡܐ
BarṢal:ComLiturg ܚܠܦܝܢ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܠܦܨܚܐ ܢܡܘܣܝܐ
BarṢal:ComLiturg ܩ̇ܪܐ ܗܟܢ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܬܕܟܘ ܂ ܬܘܒ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܢ̇ܘܣܦ ܦܘܪܫܢܐ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܬܬܪܝܡܐ ܐܢܢܐܦܘܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܛܠ ܩܘܪܒܐ X ܒܬܪ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܝ
BarṢal:ComLiturg ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܝX ܐܘܢܓܠܝܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܒܙܥܘܪܝܬܐ·2ܘ̇̈ ܂ ̣· ܒܬܪ ܓܝܪ ܣܕܪܐ ܕܡܥܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܝܝ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܪܐܙܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܂ ܟܗܢܐ ܓܝܪ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܥܡܐ ܃
BarṢal:ComLiturg ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܛܘ ܒܬܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪܙܐ̈ ܃
BarṢal:ComLiturg ܐܦ ܡ̣ܢ ܝܝ ܒܬܪ ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܘܡܟܬܪ
BarṢal:ComLiturg ܢ ܡܚ̇ܘܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܕܒ̣ܚ ܒܙܩܝܦܐ ܫ̣̇ܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܘܡܚ̇ܘܐ ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܪܫܬ̤ ܢܦܫܗ ܕܡܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܕܫܬ̤ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܘܚܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܝܢ ܘܟܣܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܚܫ̣ܡܘ 1ܟܕ ܡ̣̇ܙܓ
BarṢal:ComLiturg ܘܬܪܝܢܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܡ ܘܟܐܦܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܪܐ ܟܗܢܐ