simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComLiturg ܝ X X ܒܬܪ ܩܝ̇ܡܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ
BarṢal:ComLiturg ܡܛܠ ܩܘܪܒܐ X ܒܬܪ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܝ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܕܥ̇ܢܐ Xܝܡܐ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܠܐ ܙ̇ܕܩ
BarṢal:ComLiturg ܕܒܙܥܘܪܝܬܐ·2ܘ̇̈ ܂ ̣· ܒܬܪ ܓܝܪ ܣܕܪܐ ܕܡܥܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܐܘܢܓܠܣXܠܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܩܪܝܢܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܢ̇ܦܩܝܢ
BarṢal:ComLiturg ܥܡ ܒܣܪܗ ܀ ܒܬܪ ܟܢ ܟܗܢܐ ܐܡ̇ܪ
BarṢal:ComLiturg ܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܨܠܘܬ ܐ ܕܬܪܬܝܢ̈
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܪܐ ܟܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܂ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܂ ܙ
BarṢal:ComLiturg ܩ̇ܪܐ ܗܟܢ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܘܬܪܝܢܐ ܘܬܠܝܬܝܐ ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩ̣ܡ ܘܟܐܦܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܝ ܂ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܃ ܗ̇ܘ
BarṢal:ComLiturg ܚܘܫܒܗܘܢ ܝ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܐܡ̇ܪ ܟܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܝܝ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܪܐܙܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܝX ܐܘܢܓܠܝܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܕܠܥܠܡ ܡܬܡܬܚ ܂ ܒܬܪ ܓܗܢܬܐ̈ ܘܦܫܛܬܐ̈ ܒܫܘܠܡܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܢ̇ܘܣܦ ܦܘܪܫܢܐ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܡܬܬܪܝܡܐ ܐܢܢܐܦܘܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܬܪܥܐ̈ ܬܠܬ ܂ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܟܕ ܐܬܬܩ̣ܢܘ
BarṢal:ComLiturg ܘܪܫ̇ܡܝܢܢ ܟܣܐ ܃ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ ܕܩܘܪܒܐ ܀
BarṢal:ComLiturg ܠܐ ܐܝܬ ܐܢܫ ܒܬܪ ܩܫ ܂ ܐܝܟ