simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Mark [AB] ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܗܘܐ ܗܘܐ ܦܨܚܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ . ܘܒܥܝܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܂ ܠܟܠܟܘܢ ܗܘ ܐܡܪ ܐܢܐ ܆ ܗܘܝܬܘܢ ܥܝܪܝܢ ܀  
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܘܦܠܓܢܢ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ . ܘܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ ܫ̣ܡܥ ܟܕ ܐ̇ܡܪXܢܐܘܪܓܝ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܙܒܢܐ ܟܕ ܐܬܓܡܪܬ ܬܪܒܝܬ ܦܓܪܐ : 40ܨܒܐ ܕܢܒ̣̇ܕܩ ܥܠ ܒܬܪ ܢܦܫܐ : ¹X⁶ ܟܕ ܝ̇ܪܒ ¹X⁷ܗܘܐ ܠܥܝܢ ܚܙܝܐ̈ ܘܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ .
IšoMerv:ComPs ܡܦܩܢܐ ܕܝܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܕܪܟܬ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܒܬܪ ܆ ܝ̇ܩܕ ܗ̇ܘܝܬ ܒܠܒܝ ܘܒܟܘܠܝܬܝ̈ . ܗܢܘ . ܒܚܘܫܒܝ̈ .
IšoMerv:ComOT ܦܬܟܪܐ̈ ܘܦܘܠܚܢ ܫܐܕܐ̈ . ܕܢܘܣܦ ܪܘܝܘܬܐ . ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ̣ ܒܬܪ . ܓܕܕܐ̈ ܆ ܟܒܣܬ . [19]ܗ̇ܝ ܕܒܨܒܝܢܝ ܐ̇ܙܠ ܐܢܐ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܡܬܪܚܡ ܐܠܗܐ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܒܬܪ ܐܠܦ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܒܕܝܢ ܆ ܘܬܠܬܡܐܐ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܕܛܒܥܘ ܦܣܟܘܣ ¹ܡܠܟܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܗ̈ . ]ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܠܐܪܥܐ ܥܠ ܕܡܝܬܪܐ ܒܦܐܪܐ̈ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
Basil:SyrHex ܗܟܝܠܗܘܝܐ ܕܒܪܝܬܗܘܢ ܕܢܗܝܪܐ . ܐܦܡܝܐ̈̈ ܡܟܝܠ XX ܒܬܪ ܘܦܪܚܬܐ ܬܦܪܚ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܓܢܣܗ̇ .
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ ܕܝܢ ܡܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܩܒܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܩܒܘܬܐ ܬܚܡ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܕܘܟܬ ܐܠܗܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܥܡܐ .
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܡܢܥ ܘܦܛܪܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܗܢܐ ܗܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܥܗܕܬ ܟܕ ܒܬܪ ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܫܚܘ ܘܠܘܬ ܪܘܡܐ ܕܦܝܠܣܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܠܝܘ .
IsaacAnt:memHom ܪܫܟ ܪܡܐ ܠܟ : ܐܝܟ ܛܠܠܐ ܒܡܥܝܢܐ ܀ ܟܕ ܠܐ ܚܙܝܢ̈ ܠܟ ܐܦܝܟ̈ : ܒܬܪ ܢܬܥ ܛܠܠܗ ܀ ܗܦܟܐܝܬ ( ܗܘ ܡܗܠܟ ܠܟ : ܡܡܘܢܐ ܐܢ ܬܐܚܘܕܝܗܝ .
MartMarPinḥ ܕܡܛܘ ܠܥܘܡܪܐ ܕܙܪܢܘܩܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ ܒܬܪ ܘܐܪܡܝܬܗ̇ ܒܐܪܥܐ . ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܚܠܡ ܛܠܝܐ . 13‎‏ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܐܠ̣ܦ . ܘܠܦܘܠܚܢ ܒܪܢܫܐ ܐܚ̣ܬܗ ܒܬܪ ܪܥܝܢܐ ܒܕܡܘܬ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܬܟܪܗ ܇ ܘܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ 1ܡܢ
Tim1:Epist 18ܪܫܢܘܬܐ ܐܘ ܪܚܡܝ̈ ܝܬܗܘܢ ܘܪܚܡܝ̈ ܟܣܦܐ 19ܘܪܚܡܝ̈ ܒܬܪ ܆ ܕܐܢܫ ܡ̣ܢ 17ܡܚܪܡܐ̈ ܘܡܙܛܡܐ̈ ܐܘ |ܩ |L 312ܡܫܝܚܢܝ̈
JnDalya:Epist ܗܢܐ ܫܘ̣ܚܠܦܐ ܕܣܘܟܠܐ̈ : ܐܢ ܡܬ̣ܢܛܪ ܗܘܢܐ ܡܢ ܦܗܝܐ ܒܬܪ ܓܘܝܐ ܕܠܒܗ . ܕܠܐ ܢ̇ܘܒܕ ܚܝܘܗܝ̈ ܒܦܗܝܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܀ 7ܡܢ
JacSer:memProphElij ܕܥܒܕ ܗܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܟܢ ܕܐܡܪܬ ܕܚܕ ܗܘ ܡܪܝܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܩܥܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܠܟܝ ܠܢܒܝܐ̈ ܓܝܪ ܩܛܠ ܐܢܘܢ ܘܐܘܒܕ ܐܢܘܢ 925
BarKoni:ScholUrm ܗܘܝܗ ܕܒܪܢܫܐ . ܘܐܦ ܒܠܝܠܐ ⁹ܥܒܕ ܗ̣ܘܐ ܘܒܪܐ : ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ⁶ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܡܕܡX ܕܚܣܝܪ ܗܘܐX ܒܬܘܩܢܗ̇ ܕܒܪܝܬܐ :
IsaacAnt:memHom ܕܣܠܩ ܡܢ ܒܒܠ ܀ ܒܗ̇ ܚܕܬ ܘܒܢܐ ܩܘܕܫܐ : ܕܚܪܒ ܗܘܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܝܫܘܥ : ܘܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ . ‏ ‏ܘܐܝܟ ܝܫܘܥ ܫܥܒܕ ܥܡܡܐ̈ :
HistChurchEast ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܪܫܝܥܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܐܝܬ ܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܀ X
PhiloxMab:epMonksSen ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܘܡܦܪܫܝܢ ܒܗ ܡܪܝܐ ²ܕܐܬܒܪܢܫ ܇ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܒܬܪ . ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̇ܦܠܓܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܢ ܝXX X