simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm 3ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪ-ܫܐ ܠܡܘܕܝܘ ܇ ܒܬܪ ܆ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܇ ܘܠ̇ܐ ܡܬܘܡ ܐܡ̣ܪ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm X ܕܡܚܝܕ ܢ ܠܗܠܝܢ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܥܡ ܂ X X ܒܬܪ ܝ̣ܕܥܝܢ ܒܠܚܘܕ · ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܚܝܕܘ ܇ ܘܡܟܝܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm X ܣܦܝܩܘܬ̣ ܒܢܬ̈ ܩܠܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܆ ܡܣ̣ܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܨܝܕ ܢܐܦܠܝܘܣ ܆ XܝX X ܝX ܝXܘX XXܘܣ ܂ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm X0 ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܂ ܠܘ ܕܗ̣ܢܐ ܟܠܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܕܠܐ ܐܠܗ ܦܣ̇ܩܝܢ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm XX ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܠܐ ܡܓܫܡܬܐ ܇ ܐܠܦܘ ܠܢ ܘܡܛܠ ܒܬܪ ܕܒܣܪܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܗܟܝܠ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm Xܫܒ̣ܩ ܢܦܫܗ ܆ ܟܕ ܪܘܡܝܐ ܕܩ̣ܪ ܠܕܦܢ̣ܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܡܒܘܥܐ ܒܬܪ ܡܫ̣ܥܒܕ ܠܬܚܘ̣ܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ X ܕܟܝܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm · X ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܆ ܒܛܟܣܐ ܘܠܗ ܠܦܘܪܫܐ ܒܬܪ ܘܩܢܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܃ ܬܪܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm · X ܝܝX ܚ ܝܘXܐ ܢXܠ ܠܐ ܝXܦܠXܝܬ̣ ܐܣܠܝ ܕܠܝܕܐ ܢܐܝXܪܘܢ ܂ ܒܬܪ ܘܐܝXܪܘ ܃ ܕܐܝܟܢܐ ܢܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܝܐ̈ ܕܐܬܩ̇ܝܡܘ ܝXܢ
SevAnt:LuqGramm · · [ܚܕܝܘܬܐ ]ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܦܣ̇ܩ ܪܫܝܥܐܝܬ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܒܬܪ ܗ̣ܘ ܓܪܡܛܝܩܣ ܆ ܘܚܣܡܐܝܬ ܩܐܡ ܆ ܘܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ̣
SevAnt:LuqGramm · · ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ ܀ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܢ̇ܨܝܢ ܐܡ̣ܪ ܇ ܝ· ܥܡ ܒܬܪ ܂ XXXܘܘ ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܢܬܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm · ܃ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܆ ܠܐ ܡܬ̇ܦܠܓ ܗ̣ܘ ܦܪܘܩܢ ܒܬܪ ܕܒܗܕܐ ܝܝ ܂ ܡܬܝܕܥ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm · ܚܕܝܘܬ ܐ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܦܠܓܝܢ ܆ ܐܠܐ ܕܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܐ ܐܕܡ ܂ ܂ · ܗ̇ܢܝ ܢ ܥܝܪ ܕܦܣ̇ܩܝܢ ܠܗ ܒܥܦܝܦܘܬ ܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ̈ ܂ ܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܟܕ ܡܕܓܠܝܢ ܆ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܫܒܛܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܝ ܒܪܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܙ ܝ ܝ ܙ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܦܢ ܠܐ ܛ̇ܥܐ ܫܘܚܠܦܗܘܢ ܒܬܪ ܥܠ̣ܬܐ ܥ̇ܒܕ X Xܕܦܘܠܓܐ ܘܕܦܣ̇ܩܐ ܗ̇ܘ ܕܒܩܢܘܡܐ ܆ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ X ܝ ܙ ܂ ܪܗ̣ܛܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܆ ܐܠܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܒܬܪ ܡܢ ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܕܠܘ ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܡ̇ܬܦܠܓ ܇ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ XXX ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡ̇ܦܠܓ ܠܟܝܢܐ̈ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܟܕ ܠܗ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܆ ܕܠܐ ܡܬ̣ܦܣܩ ܒܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܙ ܝ X ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܢܣܬ̇ܟܠ ܕܐܬ̇ܩܝܡܘ ܒܬܪ ܟ̇ܠܐ ܆ ܝ ܐ ܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬ̣ܝܕܥܘ ܬܪܝܢ̈ ܒܬܐܘܪܝܐ ܃ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܚܕܝܘܬ ܐ ܀ ܒܦܘܚܡܐ ܙܒܢܝܐ ܡܣܬ̇ܟܠ ܐܢܬ ܠܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܀ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܇ ܫܠܡ ܡܢ ܕܠܡ̇ܦܠܓܘ ܠܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܢܘܬX ܬܘܒ ܢܫ̣ܪܘܢ ܆ ܝXܬ̣ܟܝXܣܝܢ ܆ ܝ ܆ ܘܕܝXܦܣܝXܝܢ ܒܬܪ ܣܘܟܠܐ 5ܕܚܕܝXܬX ܆ ܢܚܕ ܝܘ ܕܝXܢ ܬܪܝܢ̈ Xܫܬ̇ܝXܠܝ ܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܣܘܢܘܕܘܣ ܇ ܐܘ ܒܐܓܪܬܐ̈ ܐܘ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ̈ ܇ ܐܘ ܒܚ̣ܪܡܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܩܕܡ · ܣܘܢܘܕܘܣ ܗ̇ܝ ܕܒܐܦܣܘܣ ܇ ܘܒܗ̇ ܒܣܘܢܕܘܣ ܘܡܢ