simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܩܠܝܠ ܕܝܢ : ܕܛܒ ܡܫܡܠܝ ܘܛܒ ܕܟܐ ܆ ܐܡܬܝ ܕܫܬܐ ܠܗ ܥܡܢ ܡܠܬܐ ܒܬܪ ܐܢܐ̣ ܘܐܡܪ ܐܢܐ . ܛܘܦܣܐ ܕܛܘܦܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܛܒ ܒܗܘܪ .
SevAnt:Epist ܕܝܝܢ ܕܗ̇ܘܝܐX ܐܝܟ ܕܐܬܐܡ̣ܪܬ ܇ ܠܐ ܬܪܢܐ ܒܡܕܡ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܪܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܬܩܝܡܐ ܒܥܪܬܐ̈ ܆ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܟܬܝܒ .
SevAnt:Epist ܟܢ ܕܝܢ ¹ܐܬܗ̣ܦܟ ܝ ܠܗܘܢܐ ܡܣܠܝܐ ܕܕܚܠܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ : ܡܛܠ ܕܐܦܝܣܩܦܐ ܐܝܬܘܘܝ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܡܣܪܚ :
SevAnt:Epist ܦܘܠܛܐ ܕܡܢ ܘܪܟܐ : ܦܓܥ̇ܝܢ ܒܗ̇ ܚܝܠܐẌ ¹ܡܠܐܟܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܗܘ̇ܐ ܠܘܬ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܕ ܡܬܦܪܫܐ ܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ :
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ . ܕܝܠܗ ܆ ܙܕ̇ ܩ ܕܢܘܕܐ ܕܡܢܒܬܪ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܙܕܩ̇ ܒܬܪ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܕܡܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܡܠܦܢܐ : ܡܬܟ̇ܬܫ ܘܐܡ̇ܪ ܆
SevAnt:Epist ܗ̇ܘ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܕܐܦ ܠܥܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܕܒܡܝܐ̈ ܛܠܢܝܬܘ̈ ܕܫܡܫܐ ܘܨ ܡܚܘܘܝ̈ ܇
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܆ ܒܫܡܐ ܡ̣ܚܪܡܐ . ܟܕ ܒܬܪ ܕܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܆ ܠܚܕ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇
SevAnt:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܦܠܐ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܢܐܡܪ ܕܗܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ . ܘܡܛܠ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܡܝ̇ܢ
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ : ܕܐܠܨܐܝܪ ܒܠܚܘܕܝܘܬܐ ܘܡܦܪܫܐܝܬ ܡܩܝܡܝX ܒܬܪ ܐܝܪܘܗܝ ܡܣ̇ܪܟܠܝܢܢ . ³ܐܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢܢ
SevAnt:Epist ܩܬܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ : X ܟܕ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ XX X ܒܬܪ . ܘܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܩܘܪܝܠܘܣ : X X X ܟܕ ܠܡܕܢܚܝܐ̈ ܐܬܚ̇ܝܕ
SevAnt:Epist ܟܪܘܟܐ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܩ̇ܪܝܬ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܟܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܒܗܝܢ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܢܗ̣ܘ ܕܒܪܐ ܢܚ̣ܙܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܒܘXܘܝ
SevAnt:Epist ܙܒܢܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܢܣܬܗ̇ܕܘܢ ²ܒܕܘܒܪܐ̈ Xܐ ܒܬܪ ܆ ܘܠܐ ܢܬܗ̇ܓܓܘܢ ܫܡܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܐܘ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:Epist ܥܩܒܗ ܕܫܪܪܐ ܇ ܐܬ̇ܐ ܟܠܗ ܝܝܠܗ̇ ܕܬܝܘܝܬܐ . ܕܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܆ ܕܬܚܘܝܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ ܢ̇ܣܒ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܘ
SevAnt:Epist ܡܚܘܬܐ ܐܬܝܠܕܘ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܡ̇ܘܠܕ ܒܪܐ . ܠܐ ܙܕܩ̇ܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ . ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܫܩ̣ܠ ܐܢܬܬܐ ܥܪܒܩܝܬܐ X XX -X ܕܡܝܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ . ܘܒܩܦܠܐܘܢ ܡ̇ܢX ܕܬܡܢܬܥܣܪ : ܕܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܫܪܝܪܐ-Ẍ ܘܐܪܝܟܐ̈ ܘܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܟܐ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܝܢ
SevAnt:Epist ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܫܩ̣ܠ ܝܫܘܥ ܠܝܦܛܪܘܣ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܡܚܕܐ ܘܡܚܝܕܐܝܬ ܐܘܣܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܩܪܝܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܆ ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܓܠܝܬܐ ܬܥܒܕܝܗ̇ ܠܢ ܇ ܠܗ̇ܝ ܒܬܪ ܙܥܘܪܬܐ ܕܝܠܢ . ܕܚܣܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗ̇ : ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ : ܠܟܝܢܐ ܒܬܪ ܕܐܫ̇ܟܚܬ ܒܗܘܦܡܢܣܛܝܩܘܢ ܫܪܒܐ ܕܡܠܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܒܦܪܪ̣ܝܣܐ ܐܬܝܗ̣ܒܬ ܒܛܟܣܐ ܒܬܪ ܒܗܢܐ ܝܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ ܟ̇ܦܪܐ ܗ̣ܝ ܓܙܘܪܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܐܝ̇ܕܐ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܗܠܝܢ X ܗ̣ܘܐ . ܠܐ ܫܒܩܗ ܕܢܡܘܬ . ܘܘܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ ܥܡܘܛܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܓܠܝܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܥܠ . XXX ܠܚܢܘܟ ܓܝܪ ܕܡܢ