simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܐܚܪܢܝܬܐ̣̈ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܀ ܡܚܫ ܐܠܗܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܩ̣ܢܝܢ ܠܚܘܕܐܝܬ ܕܒܚܕܕܐ̈ ܒܠܝܠܝܢ ܀ ܘܬܘܒ
SevAnt:Epist ܐܚܪܢܬܐ̈ ܀ ܙܕ̇ܩ ܗܘܐ X X XܝX ܆ ܕܐܠܘ ܐܝܬܘXܘܝ ܣܟ ܐܢܫ ܒܬܪ ܕܠܐ ܠܐ ܬܘܒ ܕܐܠܗܝܐ ܢܐܡܪܝܘܗܝ X ܠܗ̇ܘ ܕܡܠܬܐ ܀ ܘܬܘܒ
SevAnt:Epist ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܒܕܘܟܬܐ ܬܘܒX ܐܚܪܬܐ ܇ ܘܫܡܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܒܬܪ ܇ . XXX X ܘܠܘܬܗ ܬܬܩ̇ܪܒ ܇ ܘܒܫܡܗ ܬܐܡܐ ܇ X ܘܕܠܐ ܬܐܙܠܥ
SevAnt:Epist ܐܠܗܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܥܒܝܕܬܐ ܘܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܢܣܒܬ ܒܗ̇ ܡܕܡ ܇ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܣܒܘܠ ܦܓܪܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ . ܘܐܠܐ ܡܝܬܝܢܢ
SevAnt:Epist ܐܪܕ ܘܝܐ X ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠXXܬ ܬܐܘܡܐ ܐܩܘܘܩܐ ܕ XܪܡܢXܝܐ̈ ̈ ܒܬܪ . ܡܢ ܐXܪܬܐ X ܕ ܥܩܩXܝܢ̈ ܘܫܒܫ ܕ ܟܬܒܐ ܕ ܬܝܫXܐ ܕ ܡܢ
SevAnt:Epist ܓܗܝܪܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܇ ܘܚܝܐ̈ ܕܥܬܝ̣ܝܢ ܇ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ̈ ܒܬܪ ܠܐܪܥܐ ܆ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܠܬܐ ܙܪ̣ ܩ ܕܬܝܬܐ ܠܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܕܐܟܪܙܘ ܗ̣ܢܘܢ ܨܝܕܐ̈ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܨܕܘܗܝ ܠܟܠܗ ܒܬܪ ܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܘܬ ܘܩܐ ܘܐܘXܪܟܝܩܘܝܩܘ ܩܘܒܘܩܝܪX ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܚܘܬܐ ܡܥܝܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܢܒܥܬ ܠܝܢ . ܗܕܐ ܕܝܝܢ ܠܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܙܝ ܐܝܟܢܐ ܦܩܪܘܬܗܘܢ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܐܣܬܥܪܬ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܡܚܕܐ ܘܡܚܝܕܐܝܬ ܐܘܣܦ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ¹ܘܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܝܪ ܕܢܣܒܝܗ̇ ܒܬܪܥܝܬܐ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܟ ܆ ܥܬܝܕܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܙܕܝܦ . ܘܗܝܡܢܘܬܗ ܒܬܪ ܠܬܐܕܘܣܝܣ ܆ ܡܛܠ ܕܡܒ ܠܟ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܝܗܒ ܠܟ ܡܠܐܩܝܢ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܥܒܪܬܗܘܢ ܕܒܝܘܪܕܢX ܘܓܙܘܪܬܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܒܣܟܝܢܐ̈ ܒܬܪ ܆ ܗ̣ܘ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܢܘܢ ܚ̇ܘܝܗ ܠܢ ܠܪܐܙܐ ܗܢܐ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܦܪܪ̣ܝܣܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܆ ܚܟ̣ܡ ܒܬܪ ܓܝܪ̣ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . ܕܒܝ̇ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܝܘܒ : ܕܣ̣ܒ ܐܢܬܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܆ ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܗ̣ܘܘ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܕܟܬܝܒܐ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ ܕܟܬܒܗ ܐܝܪܬܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ ܗܕܐ ܕܡܢܗ̇
SevAnt:Epist ܕܐܟ̣ܠܘ ܡܢ ܚܛܐ̈ ܘܘܐܪܐ̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܠܐ ܚܡܝܥܐ̈ ܕܦܨܚܐ . ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܆ ܐܫܬ̣ܩܠ ܡܢܢܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܟܠ ܐܕܫܐ ܒܬܪ ܆ ܣܗ̇ܕ ܘܡܘܫܐ : ܟܕ ܒܘ̇ܘ ܕܠܘܝܐ̈ ܟܬ̇ܒ ܗܘܐ . ܗܟܢܐ . ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܫܠܡ ܪܘܚܗ : ܘܢܩ̣ܩ ܡܢܗ̇ ܬܗܝܪܐܝܬ ܕܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܆ ܐܠܗܝܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܒܠܘܟܝܬܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܒܕܦܢܗ : ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܕܩܪܗ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ ܇ ܘܥܠܬܐ ܝܗ̣ܒ ܕܡܢ ܬܡܢ ܒܬܪ ¹ܕܝܘܝܢܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ . ܡܝܬܐ ܓܝܪ ܩܪܝܗܝ ܠܩܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܕܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܀ ܘܬܘܒ ܫܘܐܠܐ ܕܬܠܬܐ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝ̇ܟܢܐ ܒܬܪ ܢܗܘܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܠܣܝ̣ܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘ̣ܝܘ ܒܝܕ ܪܘܝܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܫ̇ܬܩܠܘ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ : ²ܘܠܕܚܠܬ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܛܠ ܐܠܗܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܪܩܪܐ ܐܡܒܠ̇ܟܝܘܢ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
SevAnt:Epist ܕܝܝܢ ܕܗ̇ܘܝܐX ܐܝܟ ܕܐܬܐܡ̣ܪܬ ܇ ܠܐ ܬܪܢܐ ܒܡܕܡ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܪܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܬܩܝܡܐ ܒܥܪܬܐ̈ ܆ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܟܬܝܒ .