simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts X ܥܨܝܢܐ ܐ̇ܪܗ̣ܛ ܐܢܘܢXܢ ܠܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ . ܐܘ ܥܠ ܐܝܢܐ ܒܬܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܟܪܘܗܝ̈ ܕܢܡܘܣܐ ܇ ܘܒܬܪ ܝX 8ܨܒܝܢܐ ܘܠܐ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܢܕܐܫܬܪܝ ܪܘܟܒܗ ܕܦܓܪܢ ܐܝܟ ܚܘܪܩܢܗ ܡܬܘܡܝܐ ܇ ܢܨ̇ܝ̣ܒ ܒܬܪ ܇ ܘܟܠܡܕܡ ܩܡ ܩܕܡܝܟ ܆ ܐܝܟܢܐܐܪܐ ܗܫܐ ܗܕܐ ܥܣܩܐ ܠܗ : ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܚܦܪ ܘܒܗ̣ܬ ܇ ܘܐܝܟ ܡܠܬ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܫܢܝ ܗܘܐ ܥܕ ܙܒܢܐ ܒܬܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܦܚ ܦܐܬܐ̈ ܘܒܗܬܬ ܐܦܐ̈ ܩܛ̣ܦ ܗܘܐ . ܕܒܕܓܘܢ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܝܟ ܕܐܕܪܟܬ ܡܠܬܐ ܇ ܚܘܝܬ ܥܠ ܪܒܘܬ ܐܓܘܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܇ ܒܬܪ ܡܡܨܥܐ ܡܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܒܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . [X]ܐܠܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܟ̣ܠ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝܝXX10̈ Xܢܦܨܚܐ ܢܡܘܣܝܐ ܇ ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܦܪܬܟܝܢ : ܕܐܝܟܢܐ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܣܬܩܡܬ ܗܘܬ ܦܪܬܙܡܝܐ ¹ܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܥܠܝܗ̇ : ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܚܫ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ . [X]ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܬܪܕܝܢܢ ܐܟܡܐ ܕܙ̇ܕܩ ܇ ܘܐܬܝܕܥܬ ܠܢ ܓܒܝܬܗ̇ ܕܛܒܬܐ ܆ ܒܬܪ ܕܠܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܕܣܒܝܣܢ̈ ܒܗ : ܢܦܪܘܫ ܛܒ ܡܢ ܒܝܫ ܆ ܘܗܝܕܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ܚܘܝܢܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܡܬܒܕܩܢ̈ ܒܥܐܕܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐX ܕܪܘܚܐ ܠܛܘܒܢܐ̈ ܬܠܡܝܕܐ̈ . [X]ܐܠܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܓܐܪܐ ܗܢܐ ܫܢܝܢܐ ܩܒ̣ܥ ܗܘܐ ܒܗ ܡܪܢ ܒܣܛܢܐ ܇ ܘܠܣܒܪܗ ܒܬܪ ܕܗ̇ܦܟ ܒܚܘܒܬܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܕܒܥܠܕܪܗ . X [XX]ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗܘ̣ܐ ܡܝܘܬܐ . ܘܗܕܐ ܗܘ̣ܬ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܫܪܝܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܒܬܪ ܇ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܢܦ̣ܩ ܗܘܐ ܐܕܡ ܗܝܕܝܟ ܇ ܟܕ ܐܬܛܪܕ ܗܘܐ XXܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗܘ̣ܬ ܆ ܫܦܝܪ ܐܦ ܠܗܕܐ ܕܡܥܬܕܐ ܗܘܬ ܨܐܕܘܗܝ ܇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܪ ܗܟܘܬ ܚܪܝܩܐ ܗܘܬ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܬܬܟܝܢ : ܩܕܡ ܗܘܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܙܟ̣ܐ ܗܘܐ ܘܙܟܝܗ ܠܟܝܢܢ ܇ ܘܐܒܗܬܗ ܠܐܪܟܘܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܬܪ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ . [8]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚ̇ܪܒ ܘܝ̇ܒܫ ܇ ܐܢ ܡܛܝܐ ܠܗ ܬܠܝܠܘܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܇ ܡܬܪܓܐ ܒܬܪ ܘܒܡܢܘܬܗ̈ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܢ ܙܪܥܐ ܕܢܘܢܐ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚܘܝܢܢ ܐܠܨܘܬ ܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ ܘܝܘܬܪܢܐ Xܢܕܡܢܗ ܆ ܢܐܡܪ ܒܬܪ ܙܩܝܦܐ : ܕܚܫܝܒ ܨܥܝܪܐ : ܩ̇ܒ̣ܠ ܗܘܐ ܡܘܬܐ . [X]ܐܠܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚܘܝܢܢ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܕܡܬܒܕܩܢ̈ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܣܘܠܩܐ ܇ ܒܬܪ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . X [X]ܐܠܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܝܠ̣ܦ ܗܘܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܪܫ ܐܓܘܢܢ ܡܫܝܚ ܐ ܇ ܕܠܘܬ ܚܫܐ ܒܬܪ ܕܣܛܢܐ . XX XX [ܗܢܐ ܕܟܕ : ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܡܢ ܠܥܠ : ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܩܝܡ ܠܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ . [X] ܒܬܪ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܢܓܡܪܝܘܗܝ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܇ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܢܚܗ ܡܢܗܪ ܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܫܘܟܐ ܥܓܝܢܝܢ ܇ ܘܡ̇ܠܐ ܒܘܝܐܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܣܢܐܐ ܒܥܠܕܪܢ . ܘܐܝܟܢܐ X ܕܡܥܕ ܫܡܫܐ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥ̇ܒܪ ܇ ܠܐ ܡܬܝܕܥܐ ܐܦܠܐ ܥܩܒܬܗ̇ ܕܡܦܪܓܘܬܗ . ܕܒܕܓܘܢ ܒܬܪ ܕܡܦܘܠܬܗ ܐܫܬܠܚܬ ܐܦ ܫܒܝܚܘܬܗ ܟܠܗ̇ ܒܕܡܘܬ ܒܪܩܐ ܇ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ : ܗܘ̣ܐ ܡܝܘܬܐ ܘܐܬܕܚܩ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܆ ܒܬܪ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܫܪܝܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܡܢ