simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܗܕܐ ܕܡܠܬܐ ܐ . ܗܘ̣ܐ . ܘܐܢ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܘܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܟܕ ܢܚܬ ܒܗ̇ ܒܬܫܥܝܬܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܐܝܟ ܕܒܚܠܡܐ ܝܕܝܥܘܬܐ ⁴⁶ܕܩܢܘܡܐ̈ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܠܚܘܣܪܢܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܀ 30ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܝ ܗܠܝܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ . ܡܕܢܚ ܠܗ ܠܓܘܕܦܗ ܝܬ . ܘܡܘܕܐ ܒܬܪ ܡܝܬ ܘܩܡ ܘܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܝܡܝܢܐ ܠܗܐ . ܘܒ̇ܥܐ ܚܠܦܝܢ ܀ 57ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܡܬܬܘܕܝܢ . ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܬܐ ܠܥܠܡܐ : ܟܕ ܝܬܘܗܝ ܒܥܠܡܐ ܒܬܪ ܆ ܕܠܗܠܝܢ ܫ̇ܠܡܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܡܪܬ ܆ ܒܛܟܣܐ ܒܪܢܘܬܐ :
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܠ ܆ ܕܝ̇ܢܐ ܐܡܪܗ ܆ ܘܝ̇ܕܥ ܟܣܝܬܐ̈ ܐܟܬܒܗ : ܬܬܢܝܚ ܒܬܪ . ܚܙܝ ܕܝܢ ܐܦ ܗܪܟܐ : ܕܟܕ ܩܪܝܗܝ ܚܘܛܪܐ ܘܢܘܪܒܐ ܆ ܫܥܝܐ :
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ . ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗ̣ܘ ܐܘ XXXXX86 ܒܬܪ ܟܬܒܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܬܓܫܡ ܘܗܘ̣ܐ ܒܕ ܐܢܫܐ . ܐܘܣܦܘ ܐ . X
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܠܘܛܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܒܥܡܡܐ̈ ܬܗܘܐ XXX X X8 ܒܘܪܟܬܗ ܒܬܪ ܚܕ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܗܝܢ . ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܀ X27ܗܪܟܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܚ̇ܘܝ ܢܦܫܗ ܕܪܘܫܐ : ܘܓ̇ܕܦ ܟܡܐ ܕܨܒܐ : ܘܫܪܐ ܡܠܝܢ̈ ܝܟ ܒܬܪ ܗܫܐ ܐ̇ܡܪܝܢܢ . ܘܥܠ ܗܕܐ . ܘܐܦ ܡܫܠܛܐܝܬ XXXXX31
PhiloxMab:TenMem ܡܘ ܠܕܐ X ܗܝܐ ܟܠܗܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆ ܘܒܬܪ ܡܘܠܕܐ ܐܢܫܝܐ ܆ ܒܬܪ : ܫܪܟܐ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܬܪ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܘܠܕܐ̈ ܪܕܝ̇ܢ ܆
PhiloxMab:TenMem ܢܣܝܢܐ ܕܪܗܛܐ ܣܓܝܐܐ ܐܫܟܚܘܗ̇ ܚܟܝܡܐ̈ ܡܗܝ̇ܡܢܐ ܀ 2ܡܛܠ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܕܟܠ ܡܕܡ ܠܨܒܝܢܗ ܕܥܒܘܕܐ ܢܬܠ ܒܗܝܡܢܘܬܐ . ܐܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ . ܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܢܝܫܐ ܫܠܡܢ̈ ܆ . ܗܝ ܦܟܝܗܘܬܐ ܒܬܪ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢܢ : ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܝܫܘܥ ܕܫܐܕܐ̈ ܀ 25ܐܡܪ ܬܘܒ ܐܦ
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܗܝܢ . ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܕܢܡܘܣܐ . ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܝܢ ܠܘܛܬܐ . ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܠܐ̈ ܕܐܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܬܡܠܠܢ̈ ܒܐܣܟܝܡܐ ܆ . ܣܬܪ ܪܥܝܢܗ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܒܗܕܝܐ ܕܟܘܪܗܢܐ . ܗ . ܢܐ ܕܪܘܫܐ ܀ 10ܣ̇ܐܡ ܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܢܣ̣ܒ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܠܡ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܒܬܪ ܠܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܝܟ ܡܠܦܢܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܬܚܪܪ ܢܥܬܪ ܘܢܐܪܒ ܘܢܫܬܒܚ . ܘܢܡܠܟ ܘܢܗܘܐ ܝ . ܪܬܘܬܗ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ X⁴ܕܢܬܚܪܪܐܢܫ ܡܢ ܥܒܕܘܬܐ ܆ ܘܐܚܪܬܐ ܝ . ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܐܐܠܗܐ ܝܗܒ ܠܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܙܟܐ ܠܪܓܝܓܬܗ̈ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ ܝܘܠܦܢܟܘܢ ܪܫܥܝܐ . ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ ¹0⁵ܘܐܬܥܡܕ ܡܢ ܚܢܢ : ܢܦܩ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܕܡ̇ܠܠ ܥܡܢ . ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ : ܗ̇ܘ ܝܒ ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܝܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ X ܡܪܫܝܬ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ : ܒܡܕܡ ܒܬܪ ܕܡܠܬܟ ܚܘܝܬ ܒܩܝܡܬܐ XXX X | ܗܘܬ . ܘܠܘ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܢܦܩ̇ܬ ܡܢ ܠܘܬܟܘܢ ܆ ܟܒܘXXX ܥܠܝ ܨܘܚܝܬܐ̈ . ܘܩܪܐܘܢܝ ܒܬܪ ܚܠܦܘܗܝ ܕܐܠܗܝ . ܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܚܫ ܚܠܦܝ . ܫܡܥܬ ܓܝܪ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܚܙ̣ܐ ܒܗ ܫܘܡܬܐ̈ ܕܨ̈ ܨܐ X ܪܡܐ ܩܥ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ . ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܒܬܪ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ XXXX X0 ܬܐܘܡܐ ܢܫܪܘܢ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ