simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܒܬܪ X XX8ܕܗ̣ܘܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܘܐܢ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ²ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ :
PhiloxMab:ComProJohn ܬܐܙܠ ܐܦ ⁷ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ³⁰ܟܬܒܐ . ܘܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܡ̇ܦܣ⁵ ܠܡܐܡܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܩܕܝܫܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܥܠ ܒܡܨܥܬܐ ܦܘܠܓܐ
PhiloxMab:ComProJohn . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܐܬܢܦܫ ܆
PhiloxMab:ComProJohn . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܕ ²ܛܝܒܘܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܟܝܢܐ̈ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܢܫ ܇ ܥܠ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܬܡܢ̇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܕܝܢ ܝܫܘܥ ܘܐܬܚܝܒ
PhiloxMab:ComProJohn ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܗ̣ܦܟ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ : ܗ̣ܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܓܕܫܬ ܠܗ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܫܒ̇ܩ
PhiloxMab:ComProJohn ܥܬܝܕ ܠܡܥܡܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ ܘܠܘ ܒܚܪ
PhiloxMab:ComProJohn : ܘܡܝܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ :
PhiloxMab:ComProJohn ܫܘܒܚܗ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ . ܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܫܘܟܐ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܘܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܦ ²⁵ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܬܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܟܬܪ