simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܗܕܐ ܐܡܝܪ ¹¹ܡܢ ܒܬܪ ܕܛܥ̣ܡ ܚܠܐ ܗ̇ܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܠܗܘܢ ܒܡܕܒܪܐ ܇ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܢܦܩܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܝ ܟܕ ܐ̇ܙܠ ܒܬܪ ܛܟܣܐ ܐܝܢܐ ܕܠܚ̇ܡ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܛܥܘ : ܐܘ ܒܬܪ ܫܐܕܐ̈ : ܐܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܫܐܕܐ̈ : ܐܘ ܒܬܪ ܦܬܟܪܐ̈ ܆ ܐܝܕܝܥܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܙ̇ܠ ܒܬܪ ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܗ̣ܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܇ ܟܕ ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܡܠܬܐ ܕܡܠܐܟܐ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܕܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܢܝܫܗ ܪܕܝܢ̈ ܆
PhiloxMab:ComProJohn . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ : ܕܥܬܝܕܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn . ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܐܬܢܦܫ ܆
PhiloxMab:ComProJohn : ܘܡܝܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ :
PhiloxMab:ComProJohn ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܓܕܫܬ ܠܗ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̇ܘܐ ܇ ܫܒ̇ܩ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܗܘ ܕܟܬܒܗ
PhiloxMab:ComProJohn . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
PhiloxMab:ComProJohn . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܕ ²ܛܝܒܘܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܢܘܢ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝ̣ܡܬܐ . ܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܟܬܝܒܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܩܒܠܗ ܠܡܘܬܐ ܒܝܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܘܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ