simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܐܚܘܗܝ̈ : ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܒܕܘܬܢ . ܘܚܙܐܘܗܝ ܡܢ ܪܘܚܩܐ . ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܡܟܐ : ܘܫܡܥܬ ܕܐܡܪܝܢ ܢܐܙܠ ܠܕܘܬܢ . ܘܐܙܠ ܝܘܣܦ
P:Gen [AB] ܐܡܗ . ܨܚ ܠܓ ܘܐܘܣܦ ܐܒܪܗܡ ܘܢܣܒ ܐܢܬܬܐ : ܘܫܡܗ̇ ܩܢܛܘܪܐ . ܒܬܪ ܠܪܦܩܐ : ܘܗܘܬ ܠܗ ܐܢܬܬܐ . ܘܪܚܡܗ̇ : ܘܐܬܒܝܐ ܐܝܣܚܩ
P:Gen [AB] ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ : ܦܬܚ ܢܘܚ ܟܘܬܐ ܕܩܒܘܬܐ ܕܥܒܕ . ܘܫܕܪ ܒܬܪ : ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ ܥܣܝܪܝܐ ܐܬܚܙܝܘ ܪܝܫܝ̈ ܛܘܪܐ̈ . ܘܗܘܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܓܒܪܐ : ܘܕܒܪ ܥܒܕܐ ܠܪܦܩܐ ܘܐܙܠ . ܘܐܝܣܚܩ ܐܬܐ ܡܐܬܐ ܡܢ ܒܬܪ . ܘܩܡܬ ܪܦܩܐ ܘܥܠܝܡܬܗ̇̈ : ܘܝܬܒܝ̈ ܥܠ ܓܡܠܐ̈ ܘܐܙܠܝ̈
P:Gen [AB] ܓܒܪܐ̈ : ܘܐܕܪܟ ܐܢܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܠܡܢܐ ܦܪܥܬܘܢ ܒܝܫܬܐ ܒܬܪ ܡܢ ܩܪܝܬܐ : ܘܠܐ ܐܪܚܩܘ : ܘܝܘܣܦ ܐܡܪ ܠܪܒ ܒܝܬܗ : ܩܘܡ ܪܕܘܦ
P:Gen [AB] ܓܙܪܐ̈ ܠܡܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ : ܬܐܡܪܘܢ ܠܥܣܘ ܡܐ ܒܬܪ ܒܬܪܢ . ܘܦܩܕ ܠܬܢܝܢܐ : ܘܐܦ ܠܬܠܝܬܝܐ : ܘܐܦ ܠܟܠ ܕܐܙܠܝܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܕܥܟ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ : ܠܝܬ ܕܚܟܝܡ ܘܣܟܘܠܬܢ ܐܟܘܬܟ . ܒܬܪ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ . ܘܐܡܪ ܦܪܥܘܢ ܠܝܘܣܦ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ . ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ : ܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܦܠܓ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܐܪܥܘ . ܘܚܝܐ ܦܠܓ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܐܪܦܟܫܪ ܚܡܫ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ ܒܬܪ ܠܐܪܦܟܫܪ : ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ . ܘܚܝܐ ܫܝܡ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ . ܬܡܢܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܚܢܘܟ . ܘܚܝܐ ܝܪܕ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܝܪܕ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܝܪܕ . ܘܚܝܐ ܡܗܠܠܐܝܠ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܠܡܟ : ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܠܡܟ . ܘܚܝܐ ܡܬܘܫܠܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܩܝܢܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ . ܘܚܝܐ ܩܝܢܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܠܚ . ܘܫܦܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܢܘܚ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܬܪ ܥܡܠܐ ܕܐܝܕܝܢ̈ : ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܛܗ̇ ܡܪܝܐ . ܘܚܝܐ ܠܡܟ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ : ܡܐܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܐܘܠܕ ܠܢܚܘܪ . ܘܚܝܐ ܣܪܘܓ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ : ܡܐܬܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܣܪܘܓ . ܘܚܝܐ ܐܪܥܘ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܥܒܪ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܥܒܪ . ܘܚܝܐ ܫܠܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܐܘܠܕ ܠܦܠܓ : ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܥܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܠܦܠܓ . ܘܚܝܐ ܥܒܪ ܡܢ