simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ ܠܬܫܥܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܓܕܫ ܘܐܣܬܥܪ . ܟܕ ܒܬܪ . ܐܚܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܟܦܘܬܐ . ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ
JulRom [ . . ]ܦܠܓ [ . . . ]ܐ[ . . . . . . . . . . . ] ܒܬܪ ܕܢ ܚܫܝܫܘܬܗ ܘܟܪܝܘܬܗ [ . ]ܗ ܐܫܝܕܐ ܗܘܬ   [ܥܠ] ܦܪܨܘܦܐ
JulRom ܐܒܗܿܝ̈ . ܘܣܡܬܢܝ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܒܼܝܫܐ̈ ܕܐܚܙܐ ܒܡܘܟܟܗܿ ܒܬܪ ܗܘܼܐ ܘܓܥܿܐ ܚܫܝܫܐܝܬ ܟܕ ܐܿܡܪ ܐܠܗܼܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ
JulRom ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ ܟܬܫ ܗܘܼܐ . ܕܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܩܢܼܐ ܒܬܪ . ܠܐ ܡ <ܐ>ܢܬ ܠܗ ܘܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܢܘܚ ܡܢ ܥܡܠܗ . ܠܘ ܓܝܪ
JulRom ܐܝܢܐ ܕܩܡ ܝܪܬܐ ܠܐܘܚܕܢܗ ܘܝܪܬ ܬܓܗ ܘܟܘܪܣܝܗ . ܗܼܘ ܒܕܡܐ ܒܬܪ ܦܩܝܕܐ̈ ܢܝܬܝܗܿ ܠܬܒܥܬܗܿ ܕܚܘܒܬܗ ܕܡܪܗܘܢ ܕܥܢܕ . ܐܠܐ
JulRom ܒܪܢܫܐ ܕܙܩܦܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܠܐ ܣܦܩܬ ܗܕܐ ܠܡܪܚܘܬܗܘܢܿ ܒܬܪ ܒܩܪܒܝܗܘܢ̈ܿ ܘܒܕܠܐ ܝܕܥܘ ܥܘܕܪܢܗܘܢܿ ܣܡܘܗܿ ܙܟܘܬܗܘܢ
JulRom ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ ܠܬܫܥܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܓܕܫ ܘܐܣܬܥܪ ܒܬܪ ܙܗܝܐ . ܐܚܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܟܦܘܬܐ . ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ
JulRom ܓܒܪܐ ܕܣܐܒ ܘܥܬܩ ܒܩܪܒܐ̈ ܘܒܩܐܪܣܐ̈ܿ . ܘܝܕܥ ܛܫܝܬܗ̇̈ ܒܬܪ ܟܠ ܛܘܒܝܿܢ̈ . ܘܣܝܡܝܢ ܒܗܝܢ ܓܙܐ̈ ܕܡܠܟܐ̈ܿ . ܘܢܪܕܘܦ
JulRom ܓܝܪ ܕܐܡܠܟ ܝܘܠܝܢܣ ܘܐܫܬܠܛ ܒܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܛܪܘܢܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܒܝܕ ܗܦܟܬܐ̈ ܕܚܟܡܬܗ . ܡܢ
JulRom ܓܝܪ ܥܕܢܐ ܩܠܝܠ ܕܐܫܬܪܝ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܡܢ ܦܠܚܘܬܗܿ ܐܬܝ̈ ܒܬܪ ܠܓܒܪܐ ܦܪܘܫܐ . ܘܒܥܩܒܐ ܕܢܣܝܘܢܗ ܐܘܣܦ ܥܠ ܢܨܚܢܗܼ .
JulRom ܓܠܘܬܐܼ . ܘܬܒܪܗ ܠܒܗ ܕܥܘܿܠܐ . ܩܫܝܬܐ̈ ܓܝܪ ܐܫܡܥܗܼ ܕܠܐ ܒܬܪ ܘܙܘܥܬܐ ܥܠ ܙܘܥܬܐ ܐܬܬܘܣܦ ܠܗ . ܗܦܟ ܓܝܪ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܡܢ
JulRom ܓܠܘܬܼܐ . ܘܐܗܦܟܘ ܘܣܡܘܗ ܡܢ ܓܒܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܩܛܝܣܦܘܢ ܒܬܪ ܐܬܬܣܝܡܘ ܠܡܓܠܝܘ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܘܐܬܣܝܡܘ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈
JulRom ܕܐܙܠ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗ ܘܗܘܼܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗܼ . ܐܬܒܝܢ ܒܪܥܝܢܗ ܒܬܪ ܟܢܘܫܝܐ . ܘܕܘܐ ܗܘܼܐ ܛܒ . . . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom ܕܐܚܪܒܘܗܿ . . . ܘܟܕ ܝܠܼܦ ܫܒܘܪ ܕܐܝܠܝܢ ܓܘܢܚܐ̈ ܣܥܪܘ ܒܬܪ ܘܪܒ ܚܝܠܗ ܒܝܕܥܬܗܘܢܿ ܕܢܝܬܒܘܢܗܿ ܠܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܡܢ
JulRom ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ ܘܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܗܘܘ ܠܚܢܦܘܬܗ . ܠܡܛܠܘܢ ܒܬܪ ܘܩܡܘ ܒܫܪܪܗܘܢܿ ܘܐܕܢܚܘ ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ
JulRom ܕܐܫ[ . . . . ] [ . ]ܘܢ ܐܠܗܐ ܩܘܠܣ[ . . . . . . . . . . ܒܬܪ ܘܫܩܠܘ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܠܦܘܠܚ[ܢܐ] ܟܐܢܐ ܘܡܢ
JulRom ܕܐܫܬܼܠ{ܡ} <ܚ> ܐܕܘܟܣܝܣ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪܐܼ̈ ܫܕܪ ܛܪܘܢܐ ܒܬܪ ܥܐܕܐ ܕܦܬܟܪܘܗܝ̈ܿ ܘܗܿܘܐ ܠܗ ܝܘܡܐ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܘܡܢ
JulRom ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܬܝܫܘܗܝܼ̈ . ܣܡ ܗܘܼܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܡܕܒܪܝܢ ܗܘܘܼ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܘܢ . . ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ
JulRom ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܦܦܣܝܣ ܕܝܩܕܢܐܼ . ܩܪܒܘ ܒܬܪ ܟܠ ܐܢܫ ܬܬܝܕܥܼ . ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܬܪܝܨܝܢ̈ ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ
JulRom ܕܐܬܟܪܙ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܟܘܢ ܠܥܝܢ ܫܡܫܐܿ . ܘܩܕܡ ܡܘܙܠܬܐ ܒܬܪ ܐܦܐ̈ ܠܒܥܘܬܟܘܢܿ ܘܐܝܟܢܐ ܐܫܬܡܥ ܠܗܕܐ ܕܒܥܝܬܘܢ ܡܢܝ .