simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܥܘܫܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܟܘܢܼ . ܫܩܠܬ ܡܠܟܘܬܢ ܫܡܐ ܒܬܪ ܕܐܣܬܥܪܬ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܠܘܝܢ ܠܢ .
JulRom ܕܐܬܟܪܙ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܟܘܢ ܠܥܝܢ ܫܡܫܐܿ . ܘܩܕܡ ܡܘܙܠܬܐ ܒܬܪ ܐܦܐ̈ ܠܒܥܘܬܟܘܢܿ ܘܐܝܟܢܐ ܐܫܬܡܥ ܠܗܕܐ ܕܒܥܝܬܘܢ ܡܢܝ .
JulRom ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ ܕܫܪܪܗܝܢ . ܡܐ ܕܢܗܡܬ ܠܩܘܒܠܟ ܢܘܪܗܿ ܒܬܪ ܕܛܥܝܘܬܟܘܢܿ ܘܐܠܐ ܐܢ ܐܝܬ ܚܝܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ .
JulRom ܓܝܪ ܥܕܢܐ ܩܠܝܠ ܕܐܫܬܪܝ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܡܢ ܦܠܚܘܬܗܿ ܐܬܝ̈ ܒܬܪ ܠܓܒܪܐ ܦܪܘܫܐ . ܘܒܥܩܒܐ ܕܢܣܝܘܢܗ ܐܘܣܦ ܥܠ ܢܨܚܢܗܼ .
JulRom ܕܫܒܩܬ ܣܘܪܚܢܝܟܘܢ̈ ܘܐܥܒܪܬ ܣܟܠܘܬܟܘܢ̈ . ܘܠܐ ܢܣܒܬ ܒܬܪ ܡܢܐ ܕܣܢܐ ܣܥܪܬ ܠܟܘܢ ܡܠܟܘܬܢܿ ܕܐܫܬܐܠܬܘܢ ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ .
JulRom ܡܘܬܗ ܕܗܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܒܐ ܚܒܠܐ [ . . . . . ] ܡܨܝܢ ܚܢܢ ܗܘ ܕܢܣܒ ܒܬܪ [ . ]ܫܐ ܢܘܣܦ ܥ[ . . . ] ܓܝܪ ܟܪܝܐ ܠܢ ܡܘܬܗ ܡܕܝܕܘܢܢ ܕ[ . . ]
JulRom ܥܘܢܕܢܗܘܢܿ ܘܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ ܪܓܝܙܝܢ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܕܢܪܦܘܢ ܝܪܬܐ̈ ܥܠ ܐܘܚܕܢܗܘܢܿ
JulRom ܥܘܢܕܢܟܘܢܼ . ܥܩܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܣܒܠܝܘܗܝ ܒܬܪ ܥܠܝܢ ܗܕܐ ܕܚܢܦܐ ܘܪܫܝܥܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܢܫܬܠܛ ܥܠ ܐܘܚܕܢܢ
JulRom ܛܥܝܘܬܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܛܪܘܢܘܬܗ ܘܠܝܬ ܠܗ ܡܢ ܗܫܐ ܠܡܙܟܐ . ܒܬܪ ܠܗ ܚܛܝܬܐ ܕܩܢܘܡܗܼ . ܐܠܐ ܕܐܦ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢ ܐܝܬܝ
JulRom ܐܝܢܐ ܕܩܡ ܝܪܬܐ ܠܐܘܚܕܢܗ ܘܝܪܬ ܬܓܗ ܘܟܘܪܣܝܗ . ܗܼܘ ܒܕܡܐ ܒܬܪ ܦܩܝܕܐ̈ ܢܝܬܝܗܿ ܠܬܒܥܬܗܿ ܕܚܘܒܬܗ ܕܡܪܗܘܢ ܕܥܢܕ . ܐܠܐ
JulRom . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ ܠܬܫܥܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܓܕܫ ܘܐܣܬܥܪ . ܟܕ ܒܬܪ . ܐܚܝܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܢܟܦܘܬܐ . ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ
JulRom ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ ܟܬܫ ܗܘܼܐ . ܕܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܩܢܼܐ ܒܬܪ . ܠܐ ܡ <ܐ>ܢܬ ܠܗ ܘܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܢܘܚ ܡܢ ܥܡܠܗ . ܠܘ ܓܝܪ
JulRom ܨܒܝܢܗ ܕܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܐ ܣܡܘ ܐܢܝܢ ܚܟܝܡܝܢ̈ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ . ܡܢܐ ܡܠܼܟܐ ܢܬܠ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ
JulRom ܓܠܘܬܼܐ . ܘܐܗܦܟܘ ܘܣܡܘܗ ܡܢ ܓܒܐ ܓܪܒܝܝܐ ܕܩܛܝܣܦܘܢ ܒܬܪ ܐܬܬܣܝܡܘ ܠܡܓܠܝܘ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܘܐܬܣܝܡܘ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈
JulRom ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗ ܕܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܐ ܣܡܘ ܐܢܝܢ ܒܬܪ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ . ܡܢܐ ܡܠܼܟܐ ܢܬܠ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ
JulRom ܙܒܢܐ . ܫܩܠ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢܿ ܕܐܚܪܬܐ ܠܡ ܐܬܪܥܝܬܼ ܒܬܪ . ܕܠܐ ܢܬܥܕܠܘܢ ܒܗܿ ܚܐܪܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ
JulRom ܕܐܬܪܥܝܘ ܘܐܫܬܝܢܘ ܓܒܐ̈ ܬܪܝܗܘܿܢ̈ܿ ܘܠܥܣܘ ܘܐܫܬܝܘ ܥܡ ܒܬܪ ܒܐܪܡܝ ܐܝܕܢ ܘܕܪܘܪܒܢܝܢ̈ . ܕܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫ̇ . ܕܡܢ
JulRom ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܪܢܢ . ܩܪܒܐ ܐܝܬ ܠܢ ܥܡܟܘܢܿ ܘܟܕ ܐܬܩܪܝ ܒܬܪ ܡܢ ܗܫܐ ܕܠܡܿܢ ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܥܒܕܘܢ ܠܟܘܢ ܡܿܠܟܐ . ܕܡܢ
JulRom ܡܘܬܗ ܕܘ[ . . . ] [ . . ]ܫܐ ܪܕܘܦܝܐ ܐܝܬ [ . . ]ܕܢܩܘܡ ܥܠ ܒܬܪ ܕܩܢܘ ܠܗܘܢ ܝܬܝܪܐ[ܝܬ] ܕܝܢ ܒܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ
JulRom ܕܐܬܣܝܡ ܚܝܠܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ . ܘܩܪܘ ܠܗ ܚܪܒܐ ܠܐܬܘܪ ܒܛܒܐ ܒܬܪ . ܚܣܕܐ ܗܝ ܠܢ ܓܝܪ ܪܒܐ ܗܕܐ . ܘܚܫܐ ܩܫܝܐ ܠܡܠܟܘܬܢܿ ܕܡܢ