simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ
JulRom   [ܥܠ] ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪ [ . .
JulRom ܐܠܗܼܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ ܒܬܪ ܐܒܗܿܝ̈ . ܘܣܡܬܢܝ
JulRom . ܠܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ
JulRom ܕܥܢܕ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܝܢܐ ܕܩܡ ܝܪܬܐ
JulRom ܥܘܕܪܢܗܘܢܿ ܣܡܘܗܿ ܙܟܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܕܙܩܦܘ ܝܗܘܕܝܐ̈
JulRom . ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ
JulRom ܕܡܠܟܐ̈ܿ . ܘܢܪܕܘܦ ܒܬܪ ܓܒܪܐ ܕܣܐܒ ܘܥܬܩ
JulRom ܕܚܟܡܬܗ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡܠܟ ܝܘܠܝܢܣ
JulRom ܥܠ ܢܨܚܢܗܼ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܥܕܢܐ ܩܠܝܠ
JulRom ܓܝܪ ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܡܢ ܒܬܪ ܓܠܘܬܐܼ . ܘܬܒܪܗ
JulRom ܘܐܬܣܝܡܘ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܒܬܪ ܓܠܘܬܼܐ . ܘܐܗܦܟܘ
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗ
JulRom ܠܐܪܥܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܪܒܘܗܿ . .
JulRom ܒܓܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܠܨ ܘܫܢܩ ܐܢܘܢܿ
JulRom ܘܠܦܘܠܚ[ܢܐ] ܟܐܢܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫ[ . .
JulRom ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܼܠ{ܡ} <ܚ> ܐܕܘܟܣܝܣ ܠܒܝܬ
JulRom ܕܝܢ ܠܝܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܗܠܝܢ
JulRom ܕܝܢܝܗܘܢܼ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܗܒܬ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ
JulRom ܕܒܥܝܬܘܢ ܡܢܝ . ܒܬܪ ܕܐܬܟܪܙ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܟܘܢ