simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܕܠܘܝܢ ܠܢ . ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܥܘܫܢܐ
JulRom ܕܒܥܝܬܘܢ ܡܢܝ . ܒܬܪ ܕܐܬܟܪܙ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܟܘܢ
JulRom ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܟ . ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗܒ ܒܘܩܝܐ
JulRom ܥܠ ܢܨܚܢܗܼ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܥܕܢܐ ܩܠܝܠ
JulRom ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ . ܒܬܪ ܕܫܒܩܬ ܣܘܪܚܢܝܟܘܢ̈ ܘܐܥܒܪܬ
JulRom . . ] ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܢܐ ܟܐܢܐ
JulRom ܝܪܬܐ̈ ܥܠ ܐܘܚܕܢܗܘܢܿ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗܘܢܿ ܘܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈
JulRom ܢܫܬܠܛ ܥܠ ܐܘܚܕܢܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܟܘܢܼ . ܥܩܬܐ̈
JulRom ܠܐ ܨܒܝܢ ܐܝܬܝ ܒܬܪ ܛܥܝܘܬܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ
JulRom ܕܥܢܕ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܝܢܐ ܕܩܡ ܝܪܬܐ
JulRom ܘܒܙܕܩܗܝܢ ܘܒܣܕܪܗܝܢ ܒܬܪ ܒܬܪ . ܐܟܬܒܢ ܐܢܝܢ
JulRom . ܠܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ
JulRom ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗ ܕܗܘܪܡܙܕ ܐܠܗܐ
JulRom ܘܐܬܣܝܡܘ ܚܝܠܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܒܬܪ ܓܠܘܬܼܐ . ܘܐܗܦܟܘ
JulRom ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܒܬܪ ܨܒܝܢܢ ܣܝܡܢ ܕܗܐ
JulRom ܚܐܪܐ̈ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ . ܫܩܠ
JulRom ܠܟܠܢܫ̇ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܪܥܝܘ ܘܐܫܬܝܢܘ ܓܒܐ̈
JulRom ܡܿܠܟܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܡܪܢܢ
JulRom ܒܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܘ[ .
JulRom ܩܫܝܐ ܠܡܠܟܘܬܢܿ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܣܝܡ ܚܝܠܐ ܥܠ