simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܕܡܢ ܡܪܢ ܒܬܪ ܒܬܪ : ܟܠ ܕܐܡܪ
IsaacAnt:memHom ܥܠ ܕܢܦܩܘ : ܒܬܪ ܐܒܝܕܐ̈ ܕܢܚܘܢ ܀
IsaacAnt:memHom : ܠܐ ܨܪܬ̥ ܒܬܪ ܐܕܡ . ܙܪܥܬ
IsaacAnt:memHom ܠܝ ܥܠܠܬܐ̈ . ܒܬܪ ܐܪܝܐ ܫܕܪܬܟ :
IsaacAnt:memHom ܒܝ ܫܘܟܪܐ : ܒܬܪ ܒܘܨܪܝ ܠܐ ܬܐܬܐ
IsaacAnt:memHom . ܕܡܢ ܡܪܢ ܒܬܪ ܒܬܪ : ܟܠ
IsaacAnt:memHom ܕܙܐܠ ܢܬܟܐܪ ܀ ܒܬܪ ܒܬܪ ܢܣܬܕܪܘܢ :
IsaacAnt:memHom ܒܝܢܬܗܘܢ ܀ ‏ ܒܬܪ ܓܝܪ ܓܘܢܚܐ̈ ܕܗܘܘ
IsaacAnt:memHom ܢܐܙܠ : ܘܐܬܥܪܡ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܀ ܚܙܐ
IsaacAnt:memHom ܛܢܦܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠ ܘܐܫܬܝ :
IsaacAnt:memHom ܛܥܘ ܚܟܝܡܐ̈ : ܒܬܪ ܕܐܣܓܝܘ ܐܬܕܪܫܘ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܫܒܒܝܗܘܢ̈ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܨܠܚܘ ܘܙܟܘ :
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܘܫܢܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܬ : ܘܫܒܩܬ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚܕܬܢܢ : ܠܒܫܢܝܗܝ
IsaacAnt:memHom : ܡܢ ܥܘܠܢ ܒܬܪ ܕܒܠܥܢ . ܢܣܒܝܢܢ
IsaacAnt:memHom ܀ ܓܙܡ ܫܡܫܘܢ ܒܬܪ ܕܓܪܥ : ܘܠܐ
IsaacAnt:memHom : ܠܐ ܛܥܐ ܒܬܪ ܕܗܒܐ ܀ ܟܠ
IsaacAnt:memHom ܕܡܥܬܪ ܣܓܝܐܐ̈ : ܒܬܪ ܕܗܒܐ ܗܐ ܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܨܒܝܬ : ܕܬܣܟܐ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܀ ܘܐܝܢܐ
IsaacAnt:memHom ܗܘܐ : ܚܙܩܝܐ ܒܬܪ ܕܙܟܐ . ܘܒܨܠܘܬܗ