simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ·Xܝܝ ܂ ܝ ܦܛܪܪܟܝܣ ܂ ܘܠܐܝܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܬܓܒܘܢ ܒܥܓܠ ܓܒܘ ܂ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܗܝ̣ ܝ ܠܡܥܒܕ ܃ ܐܘ ܠܡܣܝܒܪܘ̣ ܢܣܝܘܢܐ ܂ ܐܘ ܠܡܪܗܛ
IšoAdiab:Epist ܂ ܝX ܂ ܠܐܝܟܐ ܕܨ̇ܒܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܠܦܪܨܘܦܐ ܒ ܕܩܢܘܡܐ ܐܢ ܒܬܪ ܡܬܝܕܥ ܠܦܪܘܫܐ̈ ܃ ܒܕ ܡܬܛ̇ܦܝܣܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܕܟܠ ܨܒܘ ܠܡܐܬܐ
IšoAdiab:Epist ܐܘܝܘܬܐ ܕܪܘܚ ܂ ܘܚܙܩܐ ܕܫܠܡܐ ܂ ܘܒܬܪ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܒܬܪ ܒܝܢܬܟܘܢ ܂ ܒܟܐܬܗ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܒܟܐܬܗ ܕܐܠܗܢ ܂ ܘܗܪܛܘ
IšoAdiab:Epist ܐܚܝܟܘܢ̈ ܘܟܢܫܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܢ ܐܠܨܐ ܠܡܚ̣ܫ ܚܠܦܝܗܘܢ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܘܠܐ ܬܒܗܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܒܘܚܪܢܐ ܂ ܘܦܘܩܘ
IšoAdiab:Epist ܕܐܓܪܬܗܘܢ ܗܕܐ ܡܬܩܪܝܐ ܬܡ̇ܢ ܘܫ̇ܡܥܝܢ ܠܗ̇ ܃ ܗܘ̣ܝܬܘܢ ܒܬܪ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܬܫܡܫܬܐ ܟܗܢܝܬܐ ܢܡܪܚܘܢ ܠܡܣܥܪ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܝܢ ܕܗܘ̇ ܐܦܩ ܠܓܠܝܐ ܪܘ ܕܬܪܥܝܬܗ ܇ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܒܕܝܐ ܘܒܟܠ ܒܬܪ ܗܘܘ ܥܠ ܕܐܣܗܕܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܬܩܢܘܬ ܂ X ܝܝ ܂ ܕܓܒܪܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܟܬܒ̣ܬ ܂ ܝ ܝ ܂ X ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܫܠܝܐ ܂ ܘܣܒܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܂ ܒܬܪ ܐܘ ܐܚܘܢ ܠܡܨܦܚ ܥܠܝܟ ܒܐܓܪܬܐ ܃ ܐܘ ܬܘܒ ܐܠܘ ܡܚܕܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܒܪܢܫܐ ܝ ܂ ܝ X ܕܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ ܫܕܪܬܘܢ ܃ ܘܠܗܘ̇ ܪܫܐ ܪܡܐ ܒܬܪ ܡܕܒܪܐ ܠܚܘܝܚܘܬܟܘܢ ܒܛܝܠܘܬ ܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܟܠ ܬܣܝ̣ܦ ܐܦ ܗ̣ܘ ܬܣܝܦ 1ܘܢ̣ܫܠܐ ܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܕܘܘܢܗ ܂ ܒܬܪ ܂ ܕܬܓܡܪ ܫܪܟܢܐ ܕܣܘܓܐܗ ܒܚܒ̇ܠܐ ܕܥܝܕܗ ܃ ܘܟܒܪ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܩܘܪܠܘܣ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܬܪܨܢܘܬܐ ܩܒܠܘ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܒܬܪ ܘܐܢܢܩܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂ Xܝ ܂ ܙ ܘܚܢܓܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܕܪܫܢܘܬܟܘܢ ܫܩ̣ܠ ܂ ܟܕ ܐܝܬܝ ܠܢ ܙܒܢܐ ܠܟܠܢ ܒܬܪ ܂ ܥܕܡܐ ܠܬܟܝܠܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܂ ܘܠܡܚܣܢ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܕܦܣ̣ܩ ܣܒܪܗ ܡ̣ܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܕܐܒܪܗܡ ܓܒܝܐ ܘܡܩܠܣܐ ܘܢܨܝܚܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܬܡ̇ܢ ܃ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܐܠܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܩܐܡ ܂ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܡܫܘܚܬܐ ܒܬܪ ܒܡܐܢܐ̈ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܂ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܗ ܕܡܪܢ ܂ ܘܠܐ ܣܓܝ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܠܥܠܬܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܒܫܘܠܡܗ̇ ܐܣ̣ܪܚܬ ܂ ܘܐܦ ܠܗ̇ ܟܕ ܒܬܪ ܚܠܫܐ ܬܦܗܐ ܃ ܐܢ ܬܓܕܫ ܠܗ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢ̣ܦܗܐ ܂ ܠܡܚܣܢ ܕܝܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܃ ܠܬܐܛܪܘܢ ܗܘ̇ ܕܗܫܐ ܩܪܝܒ ܐܣܬܪܗܒ ܠܡܐܙܠ ܂ ܕܬܡ̇ܢ ܒܬܪ ܕܐܠܗܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܢܨܝܚܬܐ ܢܗܘܐ ܟܪܘܙܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܐܦ ܨܝܕ ܚܢܦܘܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܗܝ̇ ܕܠܣܓ̇ܐܐ ܓܠܝܐ ܂ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܡ̣ܢ ܗܝ̇ ܕܐܡܐ ܃ ܘܪܕܐ ܩܠܝܠ ܨܝܕ ܗܝ̇ ܕܐܒܐ ܃ ܘܐܬܝܒܠ ܬܘܒ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܃ ܟܕ ܐܦܝܛ ܣܗܕܘܢܐ ܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܥܠ ܒܬܪ ܥܕܬܐ ܘܝܗܒܠܗ ܂ ܘܕܬܗܪܐ ܕ ܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܕܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܗܠܝܢ ܪܢ̈ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܣܠܘܟܝܐ̈ ܃ ܡ̣ܢ ܛ̣ܒܐ̈ ܒܬܪ ܐܢܬܘܢ ܟܬܒܬܘܢ X ܕXܕܫ ܃ ܒܥܕܠܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܡܫܘ ܠܓܕܫܐ ܂
IšoAdiab:Epist ܗܢܐ ܃ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢܐ ܥܙܝܙܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܝ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ ܃ ܒܬܪ ܡܟܣܢܐ ܕܠܘܬ ܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܐܠܝܐ ܫܪܝ
IšoAdiab:Epist ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܣܩ ܣܒܪܐ ܣܛܢܝܐ ܃ ܗܝܡܢܬ ܐܚܘܬܟ ܘܐܦ ܡܦܝܣ ܐܢܬ ܒܬܪ ܟܬܝܒ ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܬܚܙܝܬ ܠܟܠܢܫ ܂ ܘܐܢ