simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod 25 ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܪܓ̣ܙ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܬܪܝܢ ܒܬܪ . [40 1 2 . ]ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܒܬܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ .
ComGenExod ]ܕ[ܬܢ̣ܐ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܐܡ̇ܪ : ܕܚܙܬ ܠܡ ܐܢܬܬܐ ܒܬܪ ܠܗ ܒܕܝܘܐ̈ ܐܘ ܒܡܐ ܕܗܝ ܨܒܘܬܐ ܘܕܚ̇ܠ . [6]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
ComGenExod ܐܕܡ . [26]ܐܦ ܠܫܝܬ ܠܡ ܐܬܝܠܕ ܠܗ ܒܪܐ . ܘܩ̣ܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܫ . ܒܬܪ ܐܢܬܬܗ ܘܝܠܕܬ̣ ܒܪܐ . ܘܩܪܬ̣ ܫܡܗ ܫܝܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܬܐܣܬܐ
ComGenExod ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܥܠ ܕܒܝܚܘܬܗ ܕܐܝܣܚܩ . ܐܠܗܐ ܢܣܝ ܒܬܪ . ܒܢܬ̈ ܢܩܝܐ . ܦܪܬܐ ܕܝܢ ܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܢܩܝܐ . 0 [22 , 1]ܬܘܒ
ComGenExod ܓܠܝܢܐ ܕܒܛܘ̇X ܕܣܝܢܝ . X ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܐܘܡܢܐ̈ ܥܢܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܒܡܕܒܪܐ ܥܕܡܐ ܠܬܘܩܢ ܡܫܟܢܙܒܢܐ . ܟܬܒܗ ܕܝܢ ܠܟܬܒܐ ܗܢܐ
ComGenExod ܓܠܝܢܐ ܕܗܘ̣ܐ ܥܠܘܗܝ . ܘܙܘܗܪܐ̈ ܣܒܝܣܐ̈ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ . ܕܡܝܐ ܕܡܢ
ComGenExod ܕܐܘܕܥ ܥܠ ܬܨܒܝܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ . ܡܫܢܐ ܒܬܪ X0ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܟܬܒܐ . [1X--1X]ܛܘܒܢܐ ܗܟܝܠ ܡܘܫܐ . ܡܢ
ComGenExod ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܘܬܗ . ܐܝܟ X0 ܕܢܗܘܐ ܦܓܪܗܘܢ ܚܪ . . ܟܕ ܒܬܪ ܐܠܗܝܐ . ܐܝܕܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܐܬܓܠܝܬ ܠܐܕܡ . ܥܠܗܕܐ ܐܦ ܡܢ
ComGenExod ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܕܬܗܦܘܟ ܘܬܫܬܥܒܕ ܠܡܪܬܗ̇ . XX ܘܣܒܪܗ̇ ¹⁷ܥܠ ܒܬܪ ܕܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܥܒܕܝܢ ܘܠܨܒܝܢܗ ܡܫܡܫܝܢ . [12]ܡܢ
ComGenExod ܕܐܫܬܥܝ ܗܠܝܢ ܕܩܐܝܢ ܘܕܬܘܠܕܬܗ̈ . ܡܬܦܢܐ ܠܗ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܢܫܘܗܝ̈ ܐ̇ܠܐ ܗܘܐ ܘܡܩܛܪܓ ܩܢܘܡܗ . X [2X]ܢܒܝܐ ܗܟܝܠ ܡܢ
ComGenExod ܕܒܪܟܗ ܆ ܩܪܝܗܝ ܐܝܣܪܝܠ . 25 ܗܢܘ . ܚ̣ܙܐ ܠܐܠܗܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܒܟ̇ܬ ܥܡܟ ܕ̇X ܘ ܟ . [28 ( MXX . 29 ) ]ܡܠܐܟܐ ܕܝܢ
ComGenExod ܕܗܘܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܦܝܪ ܡ̇ܬܩܢ . 10ܕܢܩܘܐ ܕܝܢ ܐܘ ܠܐ ܕܒܨܬܐ ܒܬܪ ܕܐܢܫ ܡܠܟܐ ܥܒ̇ܕܐ ܡܕܡ ܢܦܩܘܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܗܘܐ . ܘܡܢ
ComGenExod ܕܚܘܝ ܚܫܚܬܗ ܕܢܘܗ̇X ܘܕܚܫܘܟܐ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܦ̣ܪܫ ܘܬ̇ܩܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܘܐܝܡܡܐ ܠܘ ܠܟܝܢܗܘܢ ܐܠܐ ܠܥܕܢܝܗܘܢ̈ ܡܟܢܐ . ܘܡܢ
ComGenExod ܕܚܙܢܝ . ܕܬܐܡܪ ܕܚܙܘܐ ܫܒܝܚܐ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܙܘܗ̇ ܒܬܪ . [13--14]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܡܪܬ̣ ܗܝ ܕܗܐ ܐܦ ܚܙܘܐ ܚܙܝ̇ܬ ܡܢ
ComGenExod ܕܢܦ̣ܩ ܠܡܕܒܪܐ . ܐܡܝܪ 5ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܬܪܘܢ ܠܐܢܬܬܗ ܕܡܘܫܐ ܒܬܪ ܠܚܘܪܝܒ . ܐܘܒܠ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܚܡܘܗܝ . ܘܐܢܕܝܢ ܠܐܐܝܟܢܐ ܡܢ
ComGenExod ܕܦ̇ܫܩ ܝܘܣܦ ܚܠܡܐ̈ ܪܦܪܥܘܢ ܐܝܟ ܕܐܬܚܟܡ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܒܬܪ ܗܘ̇ܐ ܠܟ ܫܠܡܐ ܘܟܗܝܢܘܬܐ . ܨܚܚܐ . ܟܛ . [41 42]ܘܡܢ
ComGenExod ܕܦܫ̣ܪ ܐܦ ܠܗܢܐ . ܕܒܬܪ ܬܠܬܐ XX ܝܘܡܝܢ̈ ܢܬܦܣܩ ܪܝܫܗ . ܒܬܪ . ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܐܟܠܝܢ ܒܣܪܐ . [40 19 4 . 1 2]ܘܡܢ
ComGenExod ܕܩܛܠܗ . ܚ̣ܦܪ ܠܗ ܒܐܪܥܐ ܘܛܫܝܗX . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܪ ܚܢܩܗ ܐܘ ܢܟ̣ܬ 5ܝ ܠܩܢܝܐ ܕܓܓܪܬܗ ܘܩܛܠܗ . ܕܡܝܐ ܬܘܒ ܕܡܢ
ComGenExod ܕܫܩܠܝܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܆ ܡܬܢܛܪ ܐܝܠܢܗܘܢ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ . ܒܬܪ ܡܥܕܝܢ ܦܠܚܐ̈ ܠܡܣܒ ܘܠܡܫܪܒܘ ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܢ
ComGenExod ܕܬܢ̣ܐ ܘܐܫܬܥܝ ܥܠ ܝܘܒܠܐ ܚܕ ܚܪ . . ܡ̇ܢ ܪܝܫ ܐܘܡܬܐ ܕܟܡܐ ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܠܓܡܝܪܘܬܐ . ܨܚܚܐ . ܪ . . [5 , 24] 5ܢܒܝܐ ܕܝܢ ܡܢ