simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex خلف وراء في الأثر بعقب . ܒܬܪܝ بعدي في أثري خلفي ܒܬܪ أقول بعضها خلف بعض . ܒܬܪܗ في أثره وأقول بعده .
BarBahl:SyrLex شيء بعد شيء ܀ ܓܐܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܪܥܐ الأرض . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ . ܒܬܪܗܘܢ على أثرهم . ܒܬܪܟܢ بعد ذلك ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ . ܒܬܪ
BarBahl:SyrLex ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܣ̇ܦܩܐܝܬ ܕܐ̇ܡܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܬܢܬܦ ܒܬܪ كانوا يذبحون ܀ [1197] ܡܬܢܬܦ ܘܘܡܬܢܬܦܝܢ ܗ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܒܢܝܗ . ܐܘ̇ ܥܒܕܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ العمل الذي يبقى بعد ܒܬܪ ܘܡܩܘܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗ . ܐܟܙܢܐ ܕܒܢܝ̇ܢܐ ܡܕܡ ܡܟܬܪ
BarBahl:SyrLex ܒܪܕܐ ܙܘܩܝܐ . ܘܒܬܪ ܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܙܘܩܝܐ ܀ ܙܘܪܐ ܙܘܪܐ قبضة ܒܬܪ . ܐܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܙܥܘܪ ܚܪܨܦܬܐ . ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܪܒ
BarBahl:SyrLex ܒܬܪ شيء بعد شيء ܀ ܓܐܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܪܥܐ الأرض . ܒܬܪ ورأي . ܒܬܪܗܘܢ على أثرهم . ܒܬܪܟܢ بعد ذلك ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ .
BarBahl:SyrLex ܓܙܐ ܩܕܡܝܐ الزرع الذي ينبت ممّا يسقط من الحصاد ܒܬܪ ܒܪ ܣܪܘ ܠܩܝܫܝܐ ܐܚܪܝܐ ܬܘܒ ܠܩܫܠ ܙܪܥܐ ܐܚܪܝܐ ܕܝ̇ܥܐ
BarBahl:SyrLex ܕܐܘܠܕ ܠܐܡܘܢ ܘܠܒܢܝܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ . ܘܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܠܚܡ ܒܬܪ ܐܦܪܬܐ . ܘܐܘܠܕ ܡܢ ܐܦܪܬܐ ܒܢܝܐ̈ . ܘܠܚܕ ܫܡܗ ܠܚܡ . ܘܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܐܟܪܙ ܘܝܩܕ ܬܡܢ ܀ ܕܝܡܘܣ ܩܢܛܐ ܘܨ ܕܝܡܐܣ ܗ ܩܢܛܐ ܀ ܒܬܪ ܡܢ ܥܒ ܡܣܒܪܢܐ̈ ܐܝܬܘ ܗܘܐ . ܘܐܫܬܕܝ ܒܒܝܬ ܫܓܪܐ ܕܒܐܠܝܢܝ
BarBahl:SyrLex ܕܝܢܐ الراحة بعد الحُكم . ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ ܀ ܪܦܝܦܬܐ الشري ܒܬܪ ܀ ܪܦܝܕܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܐܚܪ̈ ܢܝܚܐ ܒܝܬ ܕܝܢܐ . ܬܘܒ ܢܝܚܬܐ
BarBahl:SyrLex ܕܡܝܬ ܙܪܥܗܘܢ ܐܘ ܒܡܬܬܚܕܢܘܬܐ ܕܥܩܪܝܗܘܢ̈ ܘܩ̇ܝܡܝ̈ ܒܬܪ ܓܘܫܡܐ̈ ܡܚܝܠܐ̈ ܝܥܝܝ̈ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܬܫܡܫܬܐ ܐܢܫܝܬܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܦܣܩ ܘܦ̇ܐܫ ܡܢ ܚܝܠܐ ܡܘܥܝܢܐ . ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܒܬܪ ܩܝܣܐ̈ ܩ̇ܪܝܢܢ . ܠܓܘܫܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ كباسة ܀ ܣܝܣܘܡܒܪܝܘܢ ܒܬܪ ܀ ܣܝܣ̈ܢܐ̈ ܕܕܩܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܩܛܠ ܕܪܝܘܫ ܦܪܣܝܐ ܀ ܒܗܡܘ̇ܬ تنين لا شبه له . آخر ܒܬܪ ܕܡܩܒܝܐ̈ ܫܡ ܐܬܪܐ ܕܐܡܠܟ ܒܗ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܩܕܘܢܝܐ
BarBahl:SyrLex ܕܪܡܣܘܩ ܐܝܬ ܕܝܢ ܒܘܨܪܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܀ ܒܘܨܪܐ ܒܬܪ ܒܨ ܘܒܪ ܣܪܘ ܘܪܒܢ ܪܝܫ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܕܘܡ ܘܒܝܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܕܫ̇ܠܐ ܡܢܗ ܥ̇ܒܘܕܗ ܡܟܬܪ ܘܡܩܘܐ . ܐܝܟ ܒܝܬܐ ܘܬܪܥܐ ܒܬܪ . ܥܒܕܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ الاعمال . ܥܒ̇ܕܐ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܢ
BarBahl:SyrLex ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗ . ܐܟܙܢܐ ܕܒܢܝ̇ܢܐ ܡܕܡ ܡܟܬܪ ܒܬܪ ܒܢܝܗ . ܒܬܪ . يفعل يعمل . ܥܒ̇ܕܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܕܡ ܕܡܟܬܪ ܘܡܩܘܐ
BarBahl:SyrLex ܗܢܐ ܐܬܚܙܝܘ ܟܠܗܘܢ ܪܝܫܝ̈ ܝܗܠܐ̈ ܕܝܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܗܘ ܒܬܪ ܒܐܬܢܘܣ . ܘܡܢ ܐܬܢܝܐ̈ ܐܫܬܡܗܬ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܝܢܘܣ . ܘܡܢ
BarBahl:SyrLex ܙܒܢܐ ܕܚܣܢ الصيف ܀ ܩܝܛܢܐ خزير ذكر . ܩܝܛܢܬܐ ܐܝܟ ܙܟܪ ܒܬܪ كما قال جبريل ܀ ܩܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܦܩܬܐ ܕܡܢ ܢܝܣܢ ܗ
BarBahl:SyrLex ܙܟܘܪܐ̈ ܘܝܕܘܥܐ̈ ܀ ܙܟܘܬܐ ܙܟܘܬܐ غلبة . ܐܙܕܟܝ ܐܝܟ ܒܬܪ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܕܦܢܐ ܢܨܪܝܢ ܘܢܗܡܝܢ . ܒܐܘܪܝܬܐ . ܠܐ ܬܐܙܠܘܢ