simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܝXܠXX· ܃ · ܒܬܪ ܂ ܓܝܪ ܕܫܡ̇ܠܝܢܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܐܣܘܛܐ̈ ܂ ܘܪܕܦܝ̈ ܒܬܪ ܂ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܗܢܝܐܘܬܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܟܕ ܠܘ ܒܬܪ ܐܚܝܢܘܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܪܗܛܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܬܝܠܕ ܕܟܪܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܬܕܟܝ̣ܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܝܘܬ̈ ܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis Xܝ̇ ܡܬܚܝܒ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܥܕܠܘܗܝ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂ ܒܬܪ ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒܕܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܬܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܩܠ ܝܥܩܘ̣ܒ ܠܬܚܘܝܬܐ ܒܬܪ ܕܐܬܓܙܪ ܐܘܟܝܬ ܥܡ̣ܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ ܂ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚܝܠ ܡ̣ܢ ܡܠܘܗܝ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܟܚܕܘ ܡ̣ܢ ܫܡܥܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܝܨܝܦܘܬܗ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܗ̇ܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܕܝܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܂ ܒܬܪ ܕܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܙܕܕܩ ܂ ܐܢܓܝܪ ܒܬܪ ܕܡܗܝܡܢ ܘܥ̇ܡܕ ܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܡܠܠ ܠܘܩܐ ܥܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܘܢܝܗ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܢܥܘܟܘܢ ܂ ܘܐܦܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܘܒܪܐ̈ ܐܟܙܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܕܥܡ̣ܕ ܫ̇ܪܝ ܒܕܘܒܪܐ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗ̇ܠܝܢ ܡܚܦܛ ܠܗ̇
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܢܟܪܐ̈ ܒܗ ܡܢܘܬܐ ܒܬܪ ܗ̇ܠܝܢ ܡܫܬܥܐ ܠܘܩܐ