simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis XܫܠܝܢܢX· ܃ · ܒܬܪ ܥܡܠܐ ܕܟܬܒܐ ܕܦܪܟܣܝܣ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܝXܠXX· ܃ · ܒܬܪ ܂ ܓܝܪ ܕܫܡ̇ܠܝܢܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܝܘܚܢܢ ܕܐܣ̇ܝܐ ܂ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܟܕ ܣܠ̣ܩ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܟܚܕܘ ܡ̣ܢ ܫܡܥܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒܕܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܬܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܢܫܐ̈ ܗܦܟ ܬܘܒ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܙܝܬ ܛܝܒܘܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܕܡܠܠ ܠܘܩܐ ܥܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪ ܪܐܙܐ̈ ܂ ܡܩܒ̇ܠܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̣ܝ ܗ̇ܟܘܬ ܂ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܡ̣ܘ ܐܢܫܝܢ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܕܝܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܂ ܒܬܪ ܕܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܪܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis Xܝ̇ ܡܬܚܝܒ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂ ܒܬܪ ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡ̣ܢ ܫܡ̇ܝܐ ܃ ܒܬܪ ܩ̣ܛܠܐ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܝܨܝܦܘܬܗ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܗ̇ܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܘܢܝܗ ܂ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܢܥܘܟܘܢ ܂ ܘܐܦܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܒܝ̣ܫܐ ܃ ܐܠܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܫ̣ܬܗܝ ܚܘ̣ܒܗܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܫܡܥܘܢ ܂ ܡܛܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܗ̇ܠܝܢ ܡܚܦܛ ܠܗ̇
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܙܕܕܩ ܂ ܐܢܓܝܪ ܒܬܪ ܕܡܗܝܡܢ ܘܥ̇ܡܕ ܠܐ