simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܗܕܐ ܢܚܬ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܇ ܗܘ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܒܬܪ ܕܓܠܝܠܐ ܇ ܘܐܘܕܥ ܫܘܒܚܗ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܘܦܠܓܢܢ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ . ܘܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ ܫ̣ܡܥ ܟܕ ܐ̇ܡܪXܢܐܘܪܓܝ .
P:Sam [AB] ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ : ܘܒܬܪ ܦܘܪܬܥܢܐ ܚܕ . ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܕܝܢܐ : ܒܬܪ ܒܟ . ܒܬܪ ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ ܐܢܬ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܙܒܢܐ ܟܕ ܐܬܓܡܪܬ ܬܪܒܝܬ ܦܓܪܐ : 40ܨܒܐ ܕܢܒ̣̇ܕܩ ܥܠ ܒܬܪ ܢܦܫܐ : ¹X⁶ ܟܕ ܝ̇ܪܒ ¹X⁷ܗܘܐ ܠܥܝܢ ܚܙܝܐ̈ ܘܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ .
IšoMerv:ComPs ܡܦܩܢܐ ܕܝܢ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܕܪܟܬ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܒܬܪ ܆ ܝ̇ܩܕ ܗ̇ܘܝܬ ܒܠܒܝ ܘܒܟܘܠܝܬܝ̈ . ܗܢܘ . ܒܚܘܫܒܝ̈ .
IšoMerv:ComOT ܦܬܟܪܐ̈ ܘܦܘܠܚܢ ܫܐܕܐ̈ . ܕܢܘܣܦ ܪܘܝܘܬܐ . ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ̣ ܒܬܪ . ܓܕܕܐ̈ ܆ ܟܒܣܬ . [19]ܗ̇ܝ ܕܒܨܒܝܢܝ ܐ̇ܙܠ ܐܢܐ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܡܬܪܚܡ ܐܠܗܐ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܒܬܪ ܐܠܦ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܒܕܝܢ ܆ ܘܬܠܬܡܐܐ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܕܛܒܥܘ ܦܣܟܘܣ ¹ܡܠܟܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܗ̈ . ]ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ . ܠܐܪܥܐ ܥܠ ܕܡܝܬܪܐ ܒܦܐܪܐ̈ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
Basil:SyrHex ܗܟܝܠܗܘܝܐ ܕܒܪܝܬܗܘܢ ܕܢܗܝܪܐ . ܐܦܡܝܐ̈̈ ܡܟܝܠ XX ܒܬܪ ܘܦܪܚܬܐ ܬܦܪܚ ܥܠ ܐܪܥܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܓܢܣܗ̇ .
JulRom ܕܝܢ ܐܠܗܐ̈ ܒܥܘܫܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܟܘܢܼ . ܫܩܠܬ ܡܠܟܘܬܢ ܫܡܐ ܒܬܪ ܕܐܣܬܥܪܬ . ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ̈ ܕܠܘܝܢ ܠܢ .
IšoMerv:ComOT ܦܘܢܝܐ ܕܝܢ ܡܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܆ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܩܒܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܬܪ ܕܩܒܘܬܐ ܬܚܡ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܕܘܟܬ ܐܠܗܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܥܡܐ .
ZachSch:ActsSev ܡܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܒܘܠܐ ܕܡܕܝܢܬܗܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܩܕܡܝܬܐ ܗܝ ܕܐܬܟܢܫܬ ܒܐܦܣܘܣ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܪܫܝܥܐ .
IsaacAnt:memHom ܪܫܟ ܪܡܐ ܠܟ : ܐܝܟ ܛܠܠܐ ܒܡܥܝܢܐ ܀ ܟܕ ܠܐ ܚܙܝܢ̈ ܠܟ ܐܦܝܟ̈ : ܒܬܪ ܢܬܥ ܛܠܠܗ ܀ ܗܦܟܐܝܬ ( ܗܘ ܡܗܠܟ ܠܟ : ܡܡܘܢܐ ܐܢ ܬܐܚܘܕܝܗܝ .
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܐܠ̣ܦ . ܘܠܦܘܠܚܢ ܒܪܢܫܐ ܐܚ̣ܬܗ ܒܬܪ ܪܥܝܢܐ ܒܕܡܘܬ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܬܟܪܗ ܇ ܘܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ 1ܡܢ
Tim1:Epist 18ܪܫܢܘܬܐ ܐܘ ܪܚܡܝ̈ ܝܬܗܘܢ ܘܪܚܡܝ̈ ܟܣܦܐ 19ܘܪܚܡܝ̈ ܒܬܪ ܆ ܕܐܢܫ ܡ̣ܢ 17ܡܚܪܡܐ̈ ܘܡܙܛܡܐ̈ ܐܘ |ܩ |L 312ܡܫܝܚܢܝ̈
JnDalya:Epist ܗܢܐ ܫܘ̣ܚܠܦܐ ܕܣܘܟܠܐ̈ : ܐܢ ܡܬ̣ܢܛܪ ܗܘܢܐ ܡܢ ܦܗܝܐ ܒܬܪ ܓܘܝܐ ܕܠܒܗ . ܕܠܐ ܢ̇ܘܒܕ ܚܝܘܗܝ̈ ܒܦܗܝܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܀ 7ܡܢ
P:Jer [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܬܠܝܘܗܝ ܠܢܡܘܣܝ ܒܓܘܗܘܢ : ܒܬܪ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܐܠܐ ܗܕܐ ܕܝܬܩܐ ܕܐܣܝܡ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ :
BarKoni:ScholUrm ܗܘܝܗ ܕܒܪܢܫܐ . ܘܐܦ ܒܠܝܠܐ ⁹ܥܒܕ ܗ̣ܘܐ ܘܒܪܐ : ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ⁶ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܡܟܝܠ ܡܕܡX ܕܚܣܝܪ ܗܘܐX ܒܬܘܩܢܗ̇ ܕܒܪܝܬܐ :
IsaacAnt:memHom ܕܣܠܩ ܡܢ ܒܒܠ ܀ ܒܗ̇ ܚܕܬ ܘܒܢܐ ܩܘܕܫܐ : ܕܚܪܒ ܗܘܐ ܫܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܝܫܘܥ : ܘܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ . ‏ ‏ܘܐܝܟ ܝܫܘܥ ܫܥܒܕ ܥܡܡܐ̈ :
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܗܠܝܢ ܐܬܒ̇ܪܟܘ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ . ܘܪܕ̇ܐ ܦܘܠܐ ‏ ܒܬܪ ܠܪܐܙܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ‏ ‏ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ . ‏ ‎ [23]‎‏ܘܡܢ