simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܬ̣ܐ ܡܛܠܬܗ ܒܠܚܘܪ . . ܘܡܢ ܕܝܗ̣ܒ ܫܠܡܐ ܒܬܪ : ܠܐ ܡܫܪ ܕܩܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܬܘܒ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܚܪܢܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܪܐ̈ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ . ܘܠܘܬ ܗ̇ܘ ܐܫ̣ܬܠܡܬ̇ ܠܢ ܒܬܪ ܘܥܠܡܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܆ ܘܚܪܢܐ ܗܢܐ ܕܒܓܘ ܙܒܢܐ̈ ܘܡܢ
Ps-Ath:Virg ܚܬܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܒܐ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܟܝܢ ܢܬܝܗܒ ܠܟܝܢ ܛܘܒܐ . ܟܕ ܐܙܠܢ̈ ܐܢܬܝܢ
ZachSch:ActsSev ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܢܪܝܡ ܡܐܢܐ̈ ܚܘܖܐ̈ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܠܗ ܗܠܝܢ ܒܬܪ ܚܫܝܫܘܬܗ ܢܫܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܟܝܠ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܢ
LiberGrad ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܘ ܝܠܘܕܐ : ܕܡܐ ܕܐܡܪ ܠܗ ܐܢܫ ܠܘܛ : ܠܐܛ : ܐܦ ܒܬܪ ܕܝܠܝ : ܠܐ ܬܕܡܐ ܒܗܠܝܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܗܟܢ ܫܒܪ ܪܥܝܢܟ ܕܢܐܙܠ
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܢܐܬܐ ܢܣܩ ܠܓܡܝܪܘܬܐ . ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܬܪ : ܘܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ : ܕܐܝܟܢ ܢܕܥ ܐܢܫ ܕܢܪܗܛ
JnSol:OntheSoul ܚܘܬܡܐ ܕܨܠܘܬܐ ܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܠܢ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܚܒܝܒܝ̈ ܐܝܟ ܒܬܪ . 28 ܟܕ ܕܝܢ ܫܠܡܢܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܘܥܠܢ ܠܘܬܗ ܡܢ
JacSer:memSinWomLordForgav ܥܘܠܐ ܚܛܗܐ ܒܢܦܫܐ ܠܐ ܐܫܬܡܫ ܕܡܨܠܠܬܐ ܗܝ ܣܢܝܐ ܕܬܚܛܐ ܒܬܪ ܕܡܘܡܐ ܗܘ ܣܢܝܐ ܕܡܫܬܡܫ ܒܗ̇ 215 ܐܠܘ ܡܛܥܐ ܠܐ ܛܥܝܐ ܗܘܬ
P:Judg [AB] ܡܪܟܒܬܗ̈ ܘܒܬܪ ܡܫܪܝܬܗ : ܥܕܡܐ ܠܚܪܫܬ ܕܥܡܡܐ̈ : ܘܢܦܠܬ ܒܬܪ : ܘܢܚܬ ܣܝܣܪܐ ܡܢ ܡܪܟܒܬܗ : ܘܥܪܩ ܒܪܓܠܘܗܝ̈ . ܘܒܪܩ ܪܕܦ
SynOr ܕܝܗܒܘ ܪܘܡܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܦܘܪܫܢܝܗܘܢ̈ ܟܠܢܫ ܒܩܪܝܬܗ ܒܬܪ ܠܗܝܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗܘܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܪܓܝܓܝܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:Disc ܝܫܘܥ ܆ ܟܠܗܝܢ ܕܕܘܒܪܐ ܪܘܚܢܐ ܡܬܬܒܥ ܕܢܥܒܕ ܇ ܐܝܟ ܛܟܣܗ̇ ܒܬܪ ܕܘܒܪܐ ܕܩܐܡ ܒܗ . ܗܟܢܐ ܡܐ ܕܫܢܝ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܢܦܩ
Ath:Inc ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܡܦܠܓܘ ܐܘ ܠܡܥܩܡܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܡܪܚܝܢ̈ . ܐܢ ܒܬܪ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܟܢܫܘ ܗܝܕܝܢ ܐܠܨܐܝܬ . ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܗܟܝܠ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܝܠܕܬ ܂ ܗ̇ܘܝܐ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܟܘܠ ܦܪܘܣ ܡܬܒܥܐ XX ܠܘܬ ܒܬܪ ܦܓܪܐ ܡܢ ·X ܝ ܟܪܣܐ ܂ ܘܕܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ ܬܟܬܪ ܒܬܘܠܬܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̣ܘܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܕܚܕ ܡܪܝܐ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܒܝܕ ܒܬܪ ܒܗܠܝܢ ܐܫܬܘܕܥ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܝܚܝܕܝܘܬܐ ܂ ܘܕܚܕ ܟܬܪ ܐܦ ܡܢ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܨܠܡܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܡܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܪܫܐܕܐ̈ ܠܘܬ ܒܬܪ X ܥܠܘܘܝ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܝ̣ܗܒ ܢܦܫܗ ܕܢܦܘܩ
Eph:madChurch ܗܕܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܡ̣ܨܐ ܒܚܝܠܐ ܠܡܝܒܕ ܟܠ ܠܐ ܕܝܢ ܝܕܥܐ ܒܬܪ ܣܝܡܬܗ̈ ܠܣܢܝܩܘܬܢ XX 2 1· ¹ܪܗ̇ܛܐ ܠܗ̇ ܓܝܪ ܫܒܪܘܬܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܬܓܒܠ ܒܟܪܣܐ ܢ̇ܦܩ ܘܡܬܟܪܟ ܒܥܙܪܘܪܐ̈ . ܗܟܢ ܐܦ ܝܡܐ . ܒܬܪ ¹ܬܪܥܝ̈ ܝܡܐ X ܘܐܓܝܚ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܒܕܡܘܬ ܝܠܘܕܐ ܕܡܢ
ChronMin ܕܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܆ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܫܒܥ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܣܟܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܫܝܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫ̈ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ ܂ ܘܚܝܐ ܫܝܬ ܡܢ
EliaNis:Chron ܡܥܪܒܝ̈ ܫܡܫܐ ܕܪܡܫܐ ܕܡܓܗܝ ܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܥܣܪ ܒܬܪ ܕܫܘܝܘܬ ܐ ܬܕܐ·ܬܐ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ-Ẍ : ܒܒܣܪ ܡܬܝܕܥ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܟܕ ܒܬܪ . ܠܘܬܗ̇X ܕܪܝܫܝܬܐ ܩܢܝܢ̈ ܕܘܡܝܐ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܫܝܚܐ ܡܢ