simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܕ 1ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܫܬܡܥܝܢ ܘܡ-ܬܪܢܝܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܗܘܐ ܒܐܦܣܣ 1ܡܢ ܒܬܪ ܒܣܝܢܘܣ ܕܐܫܬܐܠ ܂
Ps-Zach:EccHist ܗܠܝܢ ܂ 2ܒܪܗܘܡܐ ܒܬܪ ܩܠܣܛܝܢܣ̣ ܗܘܐ ܝܝ
Ps-Zach:EccHist 2ܐܢܣܛܣ ܐܬܢܩܦܬ 3 ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܓܒܪܗ̇ X
Ps-Zach:EccHist ܡܬܥܙܐ ܂ Xܐܠܐ ܒܬܪ ܕܟܬܒ ܗ̣ܘ ܝܘܠܝܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ · ܒܬܪ ܡܪܛܘܪ ܂ ܘܦܝܠܟܣ
Ps-Zach:EccHist ܒܟܘܪܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܀ ܒܬܪ ܕܢ ܡܘܬܗ ܕܦܐܛܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܡܕܝܢܬX ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܒܬܪ 5ܡܩܕܘܢ ܛܝܡܬܐܘܣ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܝܫܪܒX XXXܝX ܂ ܒܬܪ ܐܩܠܣܝܣܛܩܐ ܕܐܘܣܒܝܣ ܩܣܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܂ ܂ ܒܬܪ 3ܒܬܪ3 ܡܪܗܛܐܝܬ ܡܟܬܒܝܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܗܘܢ ܐܦܣܩܦܐ ܂ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܕܝܣܩܪܣ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥ ܂ ܒܬܪ ܫܢܝܐ̈ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܣܘܦܝܣܛܐ ܘܕܦܪܘܒܐ̣ ܂ ܒܬܪ ܡܪܬ̈ ܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܛܘܡܣܐ ܂ ܒܬܪ ܕܦܢܐ ·X ܙXX
Ps-Zach:EccHist ܕܗܘܐ ܝ ܂ ܒܬܪ ܦܠܕ ܒܐܢܛܝܘܟ ܠܫܠܝܡܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܒܬܪ ܝ ܂ ܒܬܪ ܠܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܢܥܠܘܢ ܠܐܬܪܗܘܢ ܂ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܥܣܪܐ̈ ܕܓܠ
Ps-Zach:EccHist ܥܠ ܠܩܣܪܝܐ ܂ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܝܕ·ܥܐ ܕܚܫܗ
Ps-Zach:EccHist ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܐܦܪܝܡ ܘܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܀
Ps-Zach:EccHist ܠܟܠܗ ܐ·ܣܪܐܝܠ ܆ ܒܬܪ ܂ ܡܐܬ ܢ