simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT . ܘܕܠܘܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܐ ܆ ܘܗ̣ܘ ܡܘܫܐ ܡܘܕܥ ܒܢܒܝܘܬܗ ܕܫܪܟܐ ܒܬܪ ܕܢܒܝܐ ܢܩܝܡ ܠܟܘܢ . ܐܡܝܪܐ ܓܝܪ ܥܠ ܚܒܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪ
IšoMerv:ComOT X X ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܒܒܠܝܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܝܘܒܠܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܩܕ ܒܬܪ . ܡܪ̈ ܢ ܝܬܝܪ ܫܪܝܪܐ ܗ̇dd ܐܦܪܝܝX . ܘܚܢܝ ܒܐܫܝܝܐ ܡܢ
IšoMerv:ComOT X ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܪܕܘܬܐ̈ ܐܬܝܢ̈ ܥܠܝܟܝ . ܒܬܪ ܒܝܫܬܟܝ̈ ܡܛܝ ܠܟܝ ܗܠܝܢ . ܕܫܒܩܬܝ ܠܐܠܗܐ ܘܐܙܠܬܝ
IšoMerv:ComOT X ܩܠܝܠ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܇ ܐܦ ܗ̣ܘ ܓܠܝܢܐ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܡܬܦܠܓ ܗܘܐ ܒܬܪ ܇ ܘܡܢܗ ܕܫܒܝܐ ܡܢ ܟܕܘ XXXX XX¹ . ܐܣܬܥܪ ܗܘܐ ܇ ܘܡܢܬܐ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܐܢ ܗ̇ܢܝܢ X ܕܨܝܕ ܒܠܥܡ ܘܕܫܪܟܐ . ܠܘ ܡܛܠ ܝܣܪܝܠ ܒܠܚܘܕ ܒܬܪ ܝܣܪܠܝܐ ܇ ܐܢ̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܘܫܐ ܘܐܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪ
IšoMerv:ComOT ܐܒܕܢܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܗܢܘ . ܒܒܠܝܐ . ܗܢܘ . ²ܕܒܝܕܓܐܪܐ̈̈ ܒܬܪ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ . ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ¹ܒܢܘܗܪܐ ܠܡ ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܐܕܡ . ܘܐܝܘܒ ܕܠܟܠܗ ܬܓܡܐ ܕܫܐܕܐ̈ ܐܙܝܥ ܠܩܪܒܐ ܕܠܩܘܒܠܗ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܚܠܦܬܐ ܘܪܫܝܬܐ ܘܥܩܪܐ Xܢܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈
IšoMerv:ComOT ܐܕܫܐ̈ ܕܣܝܡܝܢ ܒܗ̇ . ܘܡܣܩܝܢ ܘܝܪܬܝܢ ܠܗܘܢ . ܘܬܘܒ ܐ̇ܡܪ ܒܬܪ ܩ̇ܪܐ ܛܠܠܝ̈ ܡܬܐ ܆ ܘܬܪܥܝܢ ܘܚܣܪܝܢ ܠܐܪܥܐ ܆ X ܘܥܐܠܝܢ
IšoMerv:ComOT ܐܘܠܡܪܘܕܟ²ܐܡܠܟ ܒܠܛܫܨܪ . ܘܡܟܐ ܦܛܪܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܬܪ . ܘܢܦ̣ܩ ܗܝܕܝܟ . ܘܠܐ ܛܠ̣ܡ ܐܠܗܐ ܠܐܓܪܗ ܕܥܒ̣ܕ .
IšoMerv:ComOT ܐܝܙܓܕܐ ܐܝܟ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܠܐܠܝܫܥ . X33]ܗ̇ܝ ܕܗܕܐ ܒܬܪ X ܡܪܗ ܒܬܪܗ ܐ̇ܬܐ . ܡܛܠ ܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܥܠܘܗܝ ܆ ܢܦ̣ܩ ܡܠܟܐ
IšoMerv:ComOT ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܝܢ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܡܪܝܢ ܒܥܘܠܐ̈ ܕܩܕܡܝܐ̈ . ܒܬܪ ܠܘܬ ܡܝܬܐ̈ . ܗܢܘ . ܐܚܪܢܐẌ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܬܚܪܝܢ
IšoMerv:ComOT ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܇ ܒXܪܗ ܕܝܢ ܘܒܬܪ ܐܚܘܗܝ ܢܓܕܗ ܠܣܘܥܪܢܐ . ܟܕ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܕܟܪ ܠܫܡ ܐܠܗܐ ܆ ܘܐܢ ܡܛܠ ܕܐܬܦܠܓ ܆ ܘܐܢ ܡܛܠ ܕܠܘ
IšoMerv:ComOT ܐܠܝܫܥ . ܕܟܕ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܕܣܓܝ ܪܒܐ ܗܘܬ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܗ ܇ ܒܬܪ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܫܕܪ ܚܘܛܪܗ ܒܝܕ ܓܚܙܝ ܆ ܥܕܠܝܐ ܘܨܘܚܝܬܐ ܐܪܗܛܘ
IšoMerv:ComOT ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ . [X]ܬܠܬܐ ܡܠܟܝܢ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܒܦܪܣ . ܡܢ ܟܘܪܫ ܒܬܪ ܡܣܬܥܪ ܒܥܡܐ ܡܢ ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܩܡܘ
IšoMerv:ComOT ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܡܠܟ ܠܩܘܒܠܗ . ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܕܡܛܪܝܘܣ ܒܬܪ . ܘܡܢ ܕܫܩܠܗ̇ ܠܒܪܬܗ ܆ ܝܗܒܗ̇ ܠܕܡܛܪܝܘܣ ܇ ܗܢܐ ܕܐܬ̣ܐ
IšoMerv:ComOT ܐܢܬܬܐ . X [18X . ]ܦܠܐܬܢܝܐ̈ ¹ܒܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܬܠܬ ܐܢܝܢ ܒܬܪ . ܕܢܬܝܦ ܒܬܪ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܚܘܫܒܐ ܫܪܝܚܐ ܕܢܬܝܦ
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . 3]ܝX [XXI1ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܥܕܪ ܠܡܣܟܢܐ ܒܬܪ ܆ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܨܠܡ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢ ܡܨܠܡ ܐܦ ܡܢܦܫ . ܗܢܘ .
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܨܘܡܗ ܐܬܝܗܒ ܠܗ . ܡܫܟܚܐ ܗܝ ܓܝܪ ܒܬܪ . ܠܘ ܗܝܕܝܟ . ܒܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܝܗܒ ܐܬܘܬܐ̈ . ܐܠܐ
IšoMerv:ComOT ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܠܫܒܝܐ . ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܒܬܪ ܚܕܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܥܡ ܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܐܦ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܩܛܪ
IšoMerv:ComOT ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܚܘܫܒܐ ܫܪܝܚܐ ܕܢܬܝܦ ܒܬܪ ܐܢܬܬܐ . X ܒܬܪ ܟܕ ܡܘܕܥ ܒܗܕܐ ܆ ܥܠ ܠܗܝܩܘܬܐ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܕܝܥܢܐ̈ . ܕܢܬܝܦ