simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܟܢ ܡܢ ܒܬܪ X ܦܣܘܩܐ ܕܬܪܝܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܠܡܘܣܦܘ ܒܣܘܟܠܐ ܒܬܪ Xܗܘܢܐ X ܘܢܦܫܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXX XX X1ܘܡܢ ܒܬܪ |ܕܙܗ̣ܪ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܛܝܒܘܬܗ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ¹0ܕܡܘܬܒ ܝܚܝܕܝܐ ܒܫܠܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܝܘܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ¹³ܕܐܡ̣ܪ ܘܐܠܦ ܣܓܝܐܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X XX ܘܡܢ ܒܬܪ ¹ܕܐܡ̣ܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܦܫܝܩܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ ܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܫܐܕܐ̈ ܒܬܪ ܐܓܘܢܐ ܘܥܨܬܐ ܕܙܒܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܛܝܢ ܠܗ̇ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܐܓܘܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܦܫܗ . XX ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܗܝܪܢ̣̈ ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܘܕܪܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܢܦܫܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ X .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܘܥܡܠܝܢ̈ ܒܬܪ ܒܥܬܗ ܘܩܢܝܢܗ ܕܗܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܫܘܟܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ ܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܐܫܥܝܐ ¹ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܫܪܟܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܒܟܠܗ ܡܐܡܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܠܝܐ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܙܗܪܗ ܠܐܚܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܝܐ ܕܡܬܝܗܒ ܠܓܡܝܪܐ̈ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܗܘܢ . ܘܗܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܨܝܕ ܣܒܐ̣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ : Xܐܒ̇ܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܦܛܪܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ : Xܕܫ̇ܐܠܬܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs O⬩ Xܝ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܙܢܐ