simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܦܬܓܡܐ̈ . X0ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܚܘܝ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXX XX X1ܘܡܢ ܒܬܪ |ܕܙܗ̣ܪ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XX 4 X6ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܫܪܝ ܒܡܐܡܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܦܪܕܝܣܐ . XX ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܣ̣ܡ ܩܕܝܫܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܦܫܗ . XX ܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܗܝܪܢ̣̈ ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܬܝܒܐ̈ XXXX ܒܬܪ ܬܝܒܘܬܗܘܢ̣ ܏ܗ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܛܝܬ . ²⁷ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ XXܫܟܢܬ ܥܠܘܗܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܐܦ ³² ܒܬܪ ܡܦܩܬܗ̇ ܡܢ ܦܓܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܬܬܛܠܩܘ ܇ ¹¹ܡܢ ܒܬܪ ܕܨܠܝ ܗ̣ܘ ܣܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܐܫܥܝܐ ¹ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܨܝܢܐܝܬ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܆ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܫܘܠܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܫ ܠܗܢܐ ܐܐܕ̇ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܡܥܪܬܗ ܕܐܒ̇ܐ ܐܢܛܘܢܝܣ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ : ܕܐܫܬܡܥ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢܢ ³ܗܪܟܐ ܐܦ ܒܬܪ ܡܦܩܬܢ ܗܘܐ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܟܠ̣ ܐܠܐ ܐܦ ܒܬܪ ܫܘܢܝܗܘܢ ܕܡܢ ܗܪܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢܢ ܗܪܟܐ̣ ܐܦ ܒܬܪ ܡܦܩܬܢ ܕܡܢ ܥܠܡܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܐ ܘܕܠܘܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܡܬܩܢܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܠܡܘܣܦܘ ܒܣܘܟܠܐ ܒܬܪ Xܗܘܢܐ X ܘܢܦܫܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܩܘܪܒܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܡܫܬܢܩܐ ܡܢܬܢܐܝܬ