simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܩܘܪܒܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܡܫܬܢܩܐ ܡܢܬܢܐܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܬܝܒܐ̈ XXXX ܒܬܪ ܬܝܒܘܬܗܘܢ̣ ܏ܗ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ̣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܠܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘܝܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܚܛܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܦܩܢ̈ ܡܢ ܦܓܪܝܗܝܢ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs |ܕܝܢ ܕܟܠܗ̇ ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XX 4 X6ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܕܫܪܝ ܒܡܐܡܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܨܝܢܐܝܬ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܆ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܫܘܠܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܐܙ̣ܠ ܒܬܪ ܡܪܗX ܐܝܟ ܕܦܩܝܕ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . XX ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܟܠܗ ܡܐܡܪܐ ܐܠ̣ܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܛܝܢ ܠܗ̇ ܝܚܝܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܐܓܘܢܐ̈ ܘܥܡܠܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢܢ ³ܗܪܟܐ ܐܦ ܒܬܪ ܡܦܩܬܢ ܗܘܐ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܪܢܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ ܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܡܫܬܡܗܝܢ ¹⁸ܕܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܢܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܕܪܕܢܝ ܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܒ̇ܐ ¹ܐܫܥܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘ̣ܐ ܐܒ̇ܐ ܘܡܕܒܪܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܫܠܝܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܗ̣ܪ ܠܐܚܐX¹̈⁷ ܕܒܐܡܝܢܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܨܒܝܢܗ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܦܚܡܐ ܗܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܬܬܛܠܩܘ ܇ ¹¹ܡܢ ܒܬܪ ܕܨܠܝ ܗ̣ܘ ܣܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܗܝܐ ܕܡܬܝܗܒ ܠܓܡܝܪܐ̈ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܗܘܢ . ܘܗܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢܗ̇ ܐܦ ܡܬܬܪܣܐ ܒܬܪ ܡܘܠܕܐ ܆ ܡܘܠܕ