simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܓܝܪ ܕܫܡ̇ܠܝܢܢ ܠܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܘ̇ ܐܚܘܢ ܃ ܒܬܪ ܂ X X Xܠܝܠ ܒXܝܝܪܝX Xܝܫܟܢ̣ܢܢX X XܠX XܪX ܘܝXܠXX· ܃ ·
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܂ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܗܢܝܐܘܬܐ̈ ܕܒܣܪܐ ܃ ܠܐܢܫܐ ܕܩܕܡ ܛܘܦܢܐ ܒܬܪ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܘܠܥܒܐ̈ ܂ ܘܐܣܘܛܐ̈ ܂ ܘܪܕܦܝ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܚܝܢܘܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܪܗܛܐ ܒܛܝܠܘܬܗ ܂ ܐܠܐ ܝܝ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܒܬܪ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܢܝܩܪ ܘܢܐܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܟܕ ܠܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܬܕܟܝ̣ܬܐ ܃ ̤· ܒܗ̇ܝܟܠܐ ܢܬܚܙܐ ܂ ܒܬܪ ܟܕ ܡܕܡܐ ܒܗ̇ܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܕܦ̇ܩܕ ܕܗܘ̇ ܕܡܬܝܠܕ ܕܟܪܐ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܠ ܠܡܫܟܢܐ ܕܠܐ ܥܒܝܕ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܡܪܢ ܟܕ ܐܬ ܠܕ ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܕܫܝܘܠ ܠܚܝܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬ̈ ܐ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܓܝܪ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܐ ܩܪܝܒܐ ܠܚܛܝܐ ܃ ܐܝܟܢ ܒ̇ܥܐ ܚܠܦܘܗܝ ܒܬܪ ܟܕ ܚ̣̇ܝ ܂ ܘܐܝܢܐ ܕܥܠ ܗܢܐ ܫ̇ܐܠ ܫܘܒܩܢܐ ܂ Xܝ̇ ܡܬܚܝܒ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܙܠ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܠܘܬ ܥܘܪܠܐ̈ ܥ̣ܠ ܘܠܥܣ ܥܡܗܘܢ ܂ ܒܬܪ ܐܚܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܓܙܘܪܬܐ ܕܢܐܙܠ ܂ ܘܝܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܥܕܠܘܗܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܦ ܩܒܘܪܬܐ ܕܡܘܫܐ ܠܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܬܗ̣ܘܐ ܂ ܘܒܝܕ ܛܘܦܣܐ ܒܬܪ ܩܪܒܐ ܂ ܕܩ̇ܐܡ ܥܠ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܫܪܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܒܕܪܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܝܗܘܕ ܘܫܡܪ ܢ ܡ̣ܢ ܥܠܬ ܩ̣ܛܠܐ ܝ ܒܬܪ ܡ̇ܝܬܢ · ܃ ·ܢܙ· ܃ · ܘܐܬܒܕܪܘ ܟܠܗܘܢ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܓܙܪ ܐܘܟܝܬ ܥܡ̣ܕ ܡܛܠ ܕܓܙܘܪܬܐ ܛܘܦܣܐ ܗ̣ܝ ܒܬܪ ܕܬܚܐ ܠܐܢܫ ܃ ܘܠܗ ܬܘܒ ܠܐܒܪܗܡ ܫܩܠ ܝܥܩܘ̣ܒ ܠܬܚܘܝܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܚܝܠ ܡ̣ܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܦ̇ܪܘܩܢ ܘܩܒܠ ܣܒ̣ܪܐ ܛܒ̇ܐ ܥܠ ܒܬܪ ܂ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܚ̇ܙܝܢ ܗ̣ܘܘ ܂ ܘܩ̣ܡ ܫܐܘܠ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܐܬܟܚܕܘ ܡ̣ܢ ܫܡܥܘܢ ܓܙܝܕܐ̈ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܂ ܡܫܒܚܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܬܪ ܪܘܚܐ ܕܟܒܪ ܐܦ ܠܥܡܡܐ̈ ܝ̣ܗܒ ܐܠܗܐ ܬܝܒܘܬܐ ܠܚܝܐ̈ ܂ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܗ̇ܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܠܐ ܦܐܝܐ ܕܢܪܡܐ ܥܡܠܐ ܝ ܝ̈ ܥܠ ܒܬܪ ܗ̣ܝ ܡܕ ܢ ܕܠܐ ܡ̇ܣܠܐ ܐܘ ܕܚ̇ܩ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܝܨܝܦܘܬܗ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܪܐ ܐܦܠܐ ܗ ܟܠܐ ܡܘܬܪ ܡܕܡ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܒܬܪ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܥܕܝܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܗܝܡܢ ܘܥ̇ܡܕ ܠܐ ܡ̇ܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܡܬܚܝܒ ܐܦ ܒܬܪ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܘܥ̇ܢܕ ܝ ܒܪܫܥܬܗ ܡܙܕܕܩ ܂ ܐܢܓܝܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܠܠ ܠܘܩܐ ܥܠ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܃ ܘܐܦ ܥܠ ܒܘܕܪܐ ܕܬܠܡ̣ܝܕܐ̈ ܒܬܪ ܘ̣̇ܐXܚ̇̇ ܃ ܡ̣̇ܬܐ ܥܠ Xܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܘܫܐܠ ܠܗ ܐܓܪܬܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܢܥܘܟܘܢ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܂ ܗ̇ܐ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܠܓܝܣܐ ܟܠܬ ܒܬܪ ܡܩܘܝܢܘܬܗ ܕܒܗ̇ܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܂ ܚܘܣܪܢܐ ܪܒܐ ܫܘܢܝܗ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܥܡ̣ܕ ܫ̇ܪܝ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܘܨ̣ܡ ܂ ܘܠܐܒܪܗܡ ܫܩ̣ܠ ܦܘܠܘܣ ܒܬܪ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܝܬܬܐ ܐܢ ܓܠܝܙܐ ܡ̣ܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܐܟܙܢܐ ܕܡܫܝܚܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܠܝܢ ܡܚܦܛ ܠܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܃ ܥܠ ܚܘܒܐ ܂ ܘܡ̇ܪܚܩ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܫܪܪܐ ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܠܝܢ ܡܫܬܥܐ ܠܘܩܐ ܂ ܥ̣ܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܠܩܘܪܢܠܘܣ- ܒܬܪ ܂ ܕܐܟܡܐ ܕܐܬܢܢܢ ܗ̣ܘ ܃ ܐܦ ܢܩܒܠ ܠܢܟܪܐ̈ ܒܗ ܡܢܘܬܐ