simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܐܐܪ ܘܠܐ ܐܪܥܐ ܥ̇ܒܪܝܢ . ܒܢܘܪܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܀ ܣXܕ ܘܬܐ ܕ ܐܪܒܥ . ܡܬܘܕܝܘܣ ܒܡܠܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܪܝܓܢܝܣ .
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܫܒܝܬܐ ܫܠܡܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܒܫܢܬ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܕܨܕܩܝܐ ܇ ܟܕ ܒܬܪ X ܗܢܘ . ܡܢ ܩܕܡ ܬܫܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܒܝܘܬܗ .
Chrys:ComJohn1 ܗܠܝܢ ܢܚ̣ܬ⁶ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܗܘ̣ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܥܒ̣ܕ ܐܬܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܦܛܥܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ . ⁵ 3ܡܢ
JnDara:OnOfferings ܕܣܡܘ ܗ̣ܢܘܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܗܢܐ ܣܝܡܐ̣ X ܐܬܒܕܪܘ ܒܬܪ ¹⁸ܟܢܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ̣ ܗܢܘ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . [X]ܘܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܫܪܝ ܒܡܐܡܪܐ |ܘܒܝܕ ܥܘܬܕܐ ܕܡܠܬܗ ܐܬܥܠܠ ܠܘܬ ܒܬܪ ܘܐܡܬ ܚܦܛܝܢܢ ⁸ܡܩܘܝܢܢ ܒܚܘܠܡܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . XX 4 X6ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܚ̇ܘܝ ܢܦܫܗ ܕܪܘܫܐ : ܘܓ̇ܕܦ ܟܡܐ ܕܨܒܐ : ܘܫܪܐ ܡܠܝܢ̈ ܝܟ ܒܬܪ ܗܫܐ ܐ̇ܡܪܝܢܢ . ܘܥܠ ܗܕܐ . ܘܐܦ ܡܫܠܛܐܝܬ XXXXX31
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܝܡܬܐ ܃ ܚܙܘ ܠܐܘܢܐ̈ ܕܐܬܛܝܒܘ ܠܟܘܢ ܟܕ ܣܕܝܪܝܢ ܂ ܒܬܪ ܒܡܪܢ ܘܠܘܬܗ ܐܫܩܠܘ ܂ ܩܢܝܬܘܢ ܗܫܐ ܝܕܥܬܐ Xܡܝܪܬܐ
JnEph:EccHist ܚXܝܘܬ ܐ ܇ Xܥܒ̣X ܗ̣ܘ ܐ̣ܘܛܝܟ ܟ ܐ̣ܝܬܘܗܝ ܒܐ̣ܟܣܘܪ ܐ ܂ ܀ ܟ ܒܬܪ ܕܝܥܠ ܟܬܒܐ̈ Xܪܒܝܥ̣ܘܬ ܐ ܇ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ Xܬܪܝܝ̈ ܟܝܢܐ̈ Xܡܢ
Chron1234 ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܩ̣ܪܐ ܙܢܓܝ ܠܡܝܛܪܘX ܘܦܩܕ̇ܗ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܒܬܪ ܪܘܒܪܬ ܫܡܝܢܐ ܫܕܐ ܢܦܫܗ ܝXܙ XXX Xܝܝ- ܕܦ̇ܩܕ ܐܢܘܢ ܇ ·
BarṢal:LuqArabs ܓܝܪ ܡܘܬܗ ܕܡܚܡܕ ܕܐܡܠܟ ܐܝܟ ܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ : ܢܒܥܘ ܒܥܡܗ ܒܬܪ ܘܦܘܫܩܗ̈ ܕܐܪܣܝܣ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܘܟܘܢܝܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ . ¹
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܗܠܝܢ̣̇ ܫܪܝܘ ܝ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢ̇ܒܚܝܢ ܐܝܟ Xܠ̇ܒܐ̣ ܒܬܪ ܕܐܬܝܕܥ ܘܐܬܓܠܝ ܠܗ ܇ ܢܣܝܘܢܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܠܕܘܝܐ̈ ܂ ܀
JacSer:mem6DaysDay4 ܕܝܥܘ ܙܪܥܐ̈ ܘܥܣܒܐ̈ ܒܬܠܝܬܝܐ : ܟܢ ܗܘ ܥܒܕܗ ܡܪܝܐ ܠܣܗܪܐ ܒܬܪ ܘܐܦܩܬ ܐܪܥܐ : ܘܒܬܪ ܝܘܡܐ ܒܪܝܗܝ ܗܘܐ ܠܣܗܪܐ ܒܪܒܝܥܝܐ ܀
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܆ ܟܕ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܫܐ̣ܠܘ ܗXܝܢ ܒܬܪ ܪܝܫX XܝܫXXXܝܘXܪ̈ ܆ ܕܥܠ ܪܕܘܦ̣ܝܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐ̇ܪܝܢܐ̈ ܀
JnEph:EccHist ܗܟܝܠ ܕܐܫ̣ܬܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣܩܦܐ̣ ܘܕܥܡܗ ·X Xܝ ܂ ܡܢ ܒܝܬ ܒܬܪ ܕܟܢܘ̣ܫܝܐ ܗ̇ܢܘ ܝ ܕܝܢ ܕܥܕܬܐ ܕܒܡ̣ܪܝܢܣ ܟܢ̇ܫܐ ܗܘܬ ܀
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܠܬܕܡܝܕܘܗܝ̈ ܥܠ ܝܡܐ ܕܛܝܒܪܝܘܣ . ܚܙܝܬ ܒܬܪ ܀ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܬܘܪܓܡܐ ܕܬܡܢܐܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܫܪܪ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܀
BarKoni:Schol ܝXܘܬܝ ܕ ܂ ܕܒܒܝܠ X ܂ ܝXܪܕܘ X ܂ ܘܝXܢ ܒܬܪ ܂ ܥܠ XܘܪܫܠܝX X ܂ ܒܬܪ ܝܩܪܗ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܬܝ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܠX ܢXܐ - ܂
Chron1234 ܗܟܝܠ ܥܘܢܕܢܗ ܕܒܐܣܝܠܠܝܘܣ ܦܐܛܪܝXܟܐ ܆ ܥܒܕܘܢ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܂ ܡܬܬܣܪܚܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܕܣܝܡܢܕ̇ܘ ܀ ܂
JacSer:Epist ܕܐܬܒ̇ܪܢܫ ܂ ܒܬܪ ܕܢܣ̣ܒ ܕܡܘܬ ܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܒܬܪ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܒܬܪ ܂ ܘܐܡܬܝ ܡܬܐܡܪ̣ܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܒ̇ܣܪ ܂
BarṢal:ComGosp ܬ ܒܘܬܟ ܂ ܗܦ̣ܘܟ ܠܘܬ ܚܒܪܝܟ̈ ܘܫܪܪ ܐܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܒܝ ܀ ܒܬܪ ܕܙ̇ܕܩܐ ܀ ܐܦ ܐܢܬ ܒܢܒܢ ܐܬܦ̣ܢܝ ܘܫ̣̇ܪܪ ܠܐܚܝܟ̈ ܃ ܗ̇ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ ܂ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܐܬܪܐ ܐܫܟܚܘ ܠܪܚܡܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܒܥܝܢܢ ܂ ܡܝܟܐܝܠ ܣ̇ܠܩ ܕܝܨ̇ܦ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂