simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X ܦܣܘܩܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܡܐܡܪܐ̣ ܚܠܝܛܐܝܬ ܘܠܐ ܒܬܪ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܆ ܟܢ ܡܢ
SevAnt:LuqJul XX XXX X 1 ܫܘܠܡܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܚܠܦܝܢ ܕܥܠ ܡܘܬܐ . ܘܟܠ ܡܐ ܒܬܪ ⁴ܘܠܐ X ܡܝܘܬܐ . ܘܡܗܕܪ ܒܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ . ܡܢ
SevAnt:CathHom XX¹XX⁰ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ . ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܀ ܒܬܪ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܪܝܪܐܝܬ . ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦ̇ܣܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܢ
SevAnt:LuqJul X· -- ¹¹ܩܝܡܬܐ ܡܨܡܝܐ ܒܦܓܪܐ : ܠܐ ܐܝܬܝܗ ܚܘܠܦܐ ܪܐܘܣܝܐ ܒܬܪ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܐܘܣܝܐ . ܘܪܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܪܡܢ
BarBahl:SyrLex شيء بعد شيء ܀ ܓܐܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܪܥܐ الأرض . ܘܐܚܪܢܐ̈ ܒܬܪ . ܒܬܪܗܘܢ على أثرهم . ܒܬܪܟܢ بعد ذلك ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ . ܒܬܪ
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
JacSer:memJudgSolom ܐܒܘܗܝ ܝܪܒ ܟܘܪܣܝܗ ܕܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ 335 ܒܬܪ ܕܓܠܐ ܕܝܢܐ ܠܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܘܚܟܡܗ ܕܢܩܘܡ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ . ܘܐܬܦܢܝ ܐܒܢܝܪ ܠܒܣܬܪܗ : ܘܐܡܪ : ܐܢܬ ܗܘ ܗܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ : ܘܠܐ ܤܛܐ ܠܡܐܙܠ ܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ : ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܐ ܥܕܡܐ ܠܛܪܝܣܩܕܩܛܐ ܘܗ ܕܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܢܫܘܝܟܘܢ ܠܟܠܝܠܐ̈ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܀ ܝܝ ܟܬܪ ܕܝܢ
Chron1234 ܐܚܘܗܝ ܣܝܦ ܐܠܕܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܬܗ̈ ܥܒܕܘ ܐܘܪܗܝܐ̈ ܒܬܪ ܠܡܠܟܘܬܐ ܠܒܪ ܕܕܗ ܇ ܥܙ ܐܠܕܝܢ ܐܚܝܕܐ ܕܡܘܨܠ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܚܪܝܬܐ ܂ ܠܡܢܐ ܡܬܐܡܪܐ ܗܫܐ ܒܥܡܕܐ ܡܕܡ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܐܡܪ ܒܬܪ ܡܕܝܢ ܠܟܘܡܪܐ ܂ ܝܢ ܒܙܒܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܂ ܐܘ ܒܝܬ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܐܘ
HistChurchEast ܐܚܪܢܐX . ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ . ܐܝܬ ܐܢܫ ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܠܘܬܗ . ܐܢ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ . ܡܐ ܕܡܪܦܝܢ ܠܟ ܘܐܙ̇ܠܝܢ
BarḤadbš:Acts ܐܛܛܝܩܘܢ ܣܝܣܝܢܘܣ . ܓܒܪܐ ܕܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܛܝܒܐ ܘܘܐ ܒܬܪ ܐܫܬܕܝ . ܘܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܢܬܘܢ ܩܒܠܬܘܢ . ܗܘܐ ܕܝܢ
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܕܝܠܢ ܘܡܬܢܛܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܃ ܩܕܝܫܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܒܬܪ ܃ ܘܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܠܕܘܟܐ ܡܕܒܪ ܃ ܝܝ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܥܠܝ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܘܦܘܪܩܣܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܡܗܘܢ̣ ܘܩܘܡܣ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܂ 7ܐܝܢܐ ܕܐܡܠܟ
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
MartOrient ܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܕܩܝܡܬܐ ܥ ܕܣܘܠܩܐ X X ܒܬܪ ܣܘܠܩܐ ܕܡܪܝ ܒܬܪ ܒXܬܪX ܦܢܛܝܩܣܛܝ ܕܡܪܝ ܐܗܪܘܢ . ܘܒܚܡܫܐ ܕܡXܝܢX
Tim1:Epist ܐܪܙܐ̈ ܠܐ ܦܐܝܐ ܐܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܩܕܝܫܐ ܒܩܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬܠܬ ܝ ܒܬܪ ܂ ܐܘ ܦܫܘܛ ܡܪܝ ܝܡܝܢܟ ܂ ܐܘ ܠܟ ܢܘܕܐ ܘܢܣܓܘܕ ܂ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܬ̇ܐ ܗ̇ܝ ܓܕܫ ܗܘܝ̣̈ ܂ ܚܙܘ ܗܘܘ ܩܪܒܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܘܒܬܪܟܝܢ̣ ܟܕ ܣܓܝܐܐ̈ ܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ̣ ܂ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܢܬ̈ ܩ-ܠܐ ܣܦܝܩܬܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܇ ܘܛܘܪܬܝ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܒܬܪ ܟܓ ܩܘܝ̇ܝXܐ ܕܗܝ̇ ܕXܢܒܐܝܬ ܐܝXܝܪܐ ܠܝ ܇ ܕܠܐ ܙܕܝX ܕܝXܢ