simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܠܘܣܝܘܣ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܢܛܘܪܐ
Pall:LausHist ¹0ܘܪܪ . ܦ ܒܬܪ ܛܠܠܐ . ¹¹ܒܦܓܪܗ