simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܐܢܬܝܢ̈ ܕܗܝ ܫܒܬܐ الشبت ܘܡܬܩܪܝܐ ܬܘܒ ܡܝܢܝܟ وقال ܐܢܬܘܢ ܚܠܣܠܣܬܐ̈ اطراف السنبل اقول شعاع السنبل ܀
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܗ̇ܝ ܕܒܡܙܡܘܪܐ̈ ܗ ܡܓܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܨܘܬܐ ܀ [1184] ܐܢܬܘܢ ܀ ܡܬܓܪܝܢܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܓܪܝܢܐ عبث مغري ܀ ܡܬܓܪܓܝܢ
Théodore de Mopsueste: Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes (Psaume 118 et Psaumes 138-148) ) ܕܣܥܪܝܢ ( ܐܢܬܘܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ¹⁷[ . . . ]ܥܘܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܝ ܥܘܠܐ̈ ܇ ܦܘܫܘ ܠܡ ܡܟܝܠ ܡܢ ܢܟܠܐ ܕܠܘܩܒܠܝ ܐܘ
Carmina Nisibena, II - X -- ¹¹ܠܝ X -- ¹0ܬܘܪܓܡXܝ X X -- ܡܡܬܘܡ X -- ⁸ܕܣܢܝܐ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ X² ܕܐܢ ܐܬܦܠܓܘ X ¹ܠܗܘܢ ܗܘ ܒܗܘܢ ܙܟ̇ܝܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) - ܝ . . - : ܝ ܕܡ̇ܠܟܘܬܐX ܕܫܡܝܐ ܝܪܘܬܐ̈ ܠܡܘ̣ܘܐX ܆ ܐܢܬܘܢ ܥܠܝܢ ܀ ܩܦܗ - ܒ - ܙ - ܝ : ܝX ܝܚ Xܝ ܐܝܠܝܝܢ ܕܡܬܝ̇ܐܝܒܝܝܢ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens -- ܥܠ ܢܦܫܟܘܢ . ܕܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ ܪܚܡܝܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܒܪ ܨܘܡܐ . ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܟܘܢܝܐ̈ ܣܢܝܢ ܥܠܝܟܘܢ . ܡ̇ܚܘܝܢ
- . 72 ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡ̇ܪܬ \ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܣܒܪܐ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܘܨܠܡܐ ܕܪܚܡܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܒܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܡܩܝܡܝܢ
- . ܐܝܟ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܘܒܕ ܡܪܝܐ ܡܢ ܩܕܡܝܟܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ : ܘܬܣܓܘܕ ܠܗܘܢ : ܣܗܕܬ ܒܟܘܢ ܝܘܡܢܐ : ܕܡܐܒܕ ܐܒܕܝܢ
Πρὸς Ῥωμαίους . ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܗܘ ܠܡܡܬ ܇ ܘܐܢ ܒܪܘܚ ܗܘܦܟܝ̈ ܦܓܪܐ ܡܡܝܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܚܐܝܢ
Πρὸς Κορινθίους . ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܥܠܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܁ ܘܓܠܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܛܠ ܡܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܥܠܒܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܓܠܙܝܢ
Κατὰ Ἰωάννην . ܐܡܪ ܠܗ ܬܐܘܡܐ . ܡܪܢ ܆ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ . ܐܢܬܘܢ . ܘܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܘܪܚܐ ܝܕܥܝܢ
Κατὰ Λουκᾶν . ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܆ ܕܟܠ ܕܢܘܕܐ ܒܝ ܩܕܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܐܢܝܢ̈ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܕܚܠܘܢ . ܕܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܨܦܪܐ̈ ܡܝܬܪܝܢ
Κατὰ Ἰωάννην . ܐܡܪܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܒܝܢܝܗܘܢ̈ . ܠܡܐ ܆ ܐܢܫ ܐܝܬܝ ܠܗ ܡܕܡ ܐܢܬܘܢ . ܐܝܬ ܠܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܐܟܘܠ ܆ ܐܝܕܐ ܕܐܢܬܘܢ ܂ ܠܐ ܝܕܥܝܢ
Κατὰ Ἰωάννην . ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܠܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ . ܐܢܐ ܐܢܐ . ܐܢܬܘܢ ܗܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܢܦܩ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܠܡܢ ܒܥܝܢ
- . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܐ : ܐܠܐ ܡܐܣܪ ܐܣܪܝܢ ܚܢܢ ܠܟ : ܘܡܫܠܡܝܢ ܚܢܢ ܐܢܬܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܝܡܘ ܠܝ ܕܠܐ ܬܗܪܘܢܢܝ
- . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܫܬܘܩ : ܣܝܡ ܐܝܕܟ ܥܠ ܦܘܡܟ : ܘܬܐ ܥܡܢ . ܘܗܘܝ ܠܢ ܐܢܬܘܢ ܘܦܕܬܐ : ܘܦܪܝܣܐ : ܘܚܫܠܬܐ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܟܘܡܪܐ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ
- . ܐܢ ܕܝܢ ܒܐܦܐ̈ ܢܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܚܛܝܬܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܇ ܕܬܪܚܡ ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ ܆ ܫܦܝܪ ܥܒܕܝܢ
Κατὰ Ἰωάννην . ܐܢ ܕܒܐܪܥܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܂ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬܘܢ ܚܢܢ . ܘܡܕܡ ܕܚܙܝܢ ܡܣܗܕܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܘܣܗܕܘܬܢ ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ
Κατὰ Ἰωάννην . ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܚܙܝܬ ܠܘܬ ܐܒܝ ܡܡܠܠ ܐܢܐ . ܘܐܢܬܘܢ ܡܕܡ ܐܢܬܘܢ . ܐܠܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܩܛܠܢܝ ܆ ܡܛܠ ܕܠܡܠܬܝ ܠܐ ܣܦܩܝܢ
- . ܐܢܬܘܢ ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܘܡܢܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܟܠܗܘܢ ܐܢܬܘܢ : ܘܥܒܕܘ ܐܢܘܢ : ܕܗܘܝܬܘܢ ܡܣܩܝܢ ܠܪܝܫ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܝܢ