simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܕܡܫܝܚܐ ܘܗܕܡܐ̈ ܒܕܘܟܬܟܘܢ . ܐܦܢ ܠܡ ܡܘܗܒܬܗ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܫܡܠܝ . ܒܗܢܐ ܓܝܪ ܪܥܝܢܐ ܩ̇ܪܐ ܠܩܘܪܢܬܝܐ̈ ܕܦܓܪܗ
- ܗܟܝܠ ܕܗܝ ܟܕ ܗܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܠܐ ܐܢܬܘܢ ܒܓܘ ܐܬܘܢܐ ܐܝܟ ܕܒܩܠܥܐ ܐܫܬܕܝܘ ܘܣܝܒܪܘ ܡܛܠ ܐܠܗܐ .
- ܐܬܚܫܒܬܘܢ ܥܠܝ ܒܝܫܬܐ : ܘܐܠܗܐ ܐܬܚܫܒܗ̇ ܠܛܒܬܐ . ܕܢܥܒܕ ܐܢܬܘܢ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܘܣܦ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ : ܡܛܠ ܕܬܚܝܬ ܐܠܗܐ ܐܢܐ .
- ܕܝܢ ܐܬܩܪܒܬܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ . ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܢܬܘܢ ܕܚܝܠ ܗܘܐ ܚܙܘܐ ܆ ܕܡܘܫܐ ܐܡܪ . ܕܕܚܝܠ ܐܢܐ ܘܪܬܝܬ ܐܢܐ .
Κατὰ Ἰωάννην ܂ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܝܢܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܢܐ ܂ ܠܐܢܫ ܠܐ ܕܐܢ ܐܢܐ . ܘܐܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܬ ܂ ܘܠܐ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܐ .
Κατὰ Ἰωάννην ܣܩܘ ܠܥܕܥܐܕܐ ܗܢܐ . ܐܢܐ ܠܐ ܣܠܩ ܐܢܐ ܗܫܐ ܠܥܕܥܐܕܐ ܗܢܐ . ܐܢܬܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܡܣܗܕ ܐܢܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܝܫܝܢ̈ ܐܢܘܢ .
- ܕܝܢ ܠܐ ܬܩܘܡܘܢ : ܐܠܐ ܪܕܘܦܘ ܒܬܪ ܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ̈ ܘܐܕܪܟܘ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܬܪܥܗ̇ ܕܡܥܪܬܐ : ܘܫܒܘܩܘ ܬܡܢ ܓܒܪܐ̈ ܕܢܛܪܘܢ ܐܢܘܢ .
- ܩܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܘܡܢܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ : ܟܠܗܘܢ ܪܝܫܝ̈ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ : ܕܗܘܝܬܘܢ ܡܣܩܝܢ ܠܪܝܫ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ .
- ܕܝܢ ܠܐ ܬܪܚܩܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܗ ܕܢܡܘܣܐ . ܐܠܐ ܢܛܪܘ ܘܙܗܪܘ ܐܢܬܘܢ . ܗܐ ܐܢܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܠܝ ܠܘܬ ܐܒܗܝ̈ ܐܝܟ ܐܘܪܚܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .
Πρὸς Γαλάτας ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܝܠܦܬܘܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܐܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܢܬܘܢ ܠܦܚܙܘܬܐ ܂ ܘܠܦܘܠܚܢܐ ܕܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܐ ܒܝܥܢܘܬܗܘܢ .
- ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܬܫܒܘܚܬܢ ܘܚܕܘܬܢ .   ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܚܡܣܢܢ ܆ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܫܘܒܗܪܢ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܬܘܢ ܩܕܡ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܒܡܐܬܝܬܗ .
- ܗܟܝܠ ܚܒܝܒܝ̈ ܆ ܟܕ ܩܕܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܁ ܛܪܘ ܢܦܫܟܘܢ ܆ ܐܢܬܘܢ ܇ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܂ ܠܘܬ ܐܒܕܢܐ ܕܝܠܗܘܢ .
Πράξεις Ἀποστόλων ܕܝܢ ܒܩܕܝܫܐ ܘܙܕܝܩܐ ܟܦܪܬܘܢ . ܘܫܐܠܬܘܢ ܠܟܘܢ ܠܓܒܪܐ ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܕܦܝܠܛܘܣ . ܟܕ ܗܘ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܫܪܝܘܗܝ .
- ܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܙܗܝܪܝܢ ܡܢ ܚܪܡܐ : ܕܠܐ ܬܛܘܫܘܢ ܘܬܣܒܘܢ ܡܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܬ ܥܡܗ̇ ܒܒܝܬܐ : ܡܛܠ ܕܛܫܝܬ ܠܗܢܘܢ ܓܫܘܫܐ̈ ܕܫܕܪܢ .
Πράξεις Ἀποστόλων ܐܢܘܢ ܒܢܝܗܘܢ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܇ ܘܕܕܝܬܩܐ ܐܝܕܐ ܕܣܡ ܐܠܗܐ ܐܢܬܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪܗ ܗܘܘ ܆ ܡܠܠܘ ܂ ܘܐܟܪܙܘ ܥܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ .
- ܕܝܢ ܤܛܝܬܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ : ܘܐܟܫܠܬܘܢ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܢܡܘܣܐ : ܐܢܬܘܢ ܫܐܠܝܢ ܡܢ ܦܘܡܗ : ܡܛܠ ܕܡܠܐܟܗ ܗܘ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ .
- ܕܝܢ ܛܘܪܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܥܘܦܝܟܘܢ ܬܬܠܘܢ : ܘܦܐܪܝܟܘܢ̈ ܐܢܬܘܢ ܐܝܕܝ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܟܘܢ : ܕܢܩܒܠܘܢ ܚܣܕܗܘܢ .
- ܕܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܣܒܘ ܩܠܝܕܐ ܕܒܝܬ ܡܩܕܫܐ . ܘܫܕܘ ܐܢܘܢ ܐܢܬܘܢ ܗܫܐ ܠܐ ܬܘܒ ܬܐܡܪܘܢ ܥܠ ܫܘܦܪܐ . ܘܠܐ ܬܬܢܘܢ ܥܠ ܝܐܝܘܬܐ .
- ܕܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܆ ܘܙܟܝܬܘܢ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܪܒ ܐܢܬܘܢ ܕܓܠܐ ܇ ܗܘ ܕܫܡܥܬܘܢ ܕܐܬܐ . ܘܗܫܐ ܒܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܕܘ .
Κατὰ Ἰωάννην ܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܚܢܢ ܕܝܢ ܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܫܥܬܐ ܆ ܕܠܐ ܒܗܢܐ ܛܘܪܐ ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܬܣܓܕܘܢ ܠܐܒܐ .