simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Πρὸς Κορινθίους . ܗܐ ܓܝܪ ܓܢܣܐ̈ ܕܠܫܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܒܥܠܡܐ . ܘܠܝܬ ܚܕ ܐܢܬܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܗܘܝܬܘܢ ܠܟܘܢ ܂ ܐܝܟ ܗܘ ܕܥܡ ܐܐܪ ܡܡܠܠܝܢ
- . ܗܫܐ ܐܢ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܕܒܫܥܬܐ ܕܬܫܡܥܘܢ ܩܠ ܩܪܢܐ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܦܠܚܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܘܠܨܠܡܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܩܝܡܬ ܠܐ ܣܓܕܝܢ
- . 6ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܟܝ ܠܢܬܢܝܐܝܠ ܗܘ̇ ܕܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܢܬܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܗܝܡܢܘ . ܕܫܘܒܚܐ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܣܒܝܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II. Dissertationes 3a, 4a, 5a . XX X32 ܐܢܫܐ ܗܘ ܕܡܬܝܕܥ . ܘܐܝܟܐ ܕܥܠ ܩܢܘܡܐ ܕܪܘܚܐ ܐܢܬܘܢ : ܐ ܡܕܡ ܕܒܩܢܘܡܗ ܕܒܪܐ ܐܬܒ̇ܕܩ ܠܢ . ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܝܢ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum . ܐܘ ܗܓܓܘܬܐ ܠܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܘܠܩܘܒܠܐ ܕܚܫܐ̈ ܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܠܦܓܪܗ ܗܟܝܠ X ܕܡܪܢ . ܒܬܪܬܝܢ̈ ܡܦ̇ܘܠܬܐ . ⁴ܢܦܠܝܢ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum . ܐܘ ܠܗ̇ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܚܫܐ ܕܥܠ ܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܢܬܘܢ ܕܡܠܬܐ ܕܢܦܠܬ ܘܐܫܬܚܠܦܬ ܠܒܣܪܐ ܡܫܬܪܓܪܓܝܢ
- . ܐܝܟܢܐ ܐܢ ܐܡܪ̣ ܠܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܬܗܝܡܢܘܢ . ܡܕܝܢ ܟܘܠ ܐܢܬܘܢ ܗܕܐ ܪܡ̇ܙ ܟܕ ܐܡܪ̇ . ܐܢ ܕܒܐܪܥܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ
Κατὰ Ἰωάννην . ܐܝܬܝ ܓܝܪ . ܐܢ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܡܪܟܘܢ ܘܪܒܟܘܢ ܁ ܐܫܝܓܬ ܠܟܘܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܢܬܘܢ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܁ ܪܒܢ ܂ ܘܡܪܢ . ܘܫܦܝܪ ܐܡܪܝܢ
- . ܐܠܐ ܬܗܘܘܢ ܒܝ ܆ ܘܐܢܐ ܗܘ̇ܐ ܒܝܢܬܟܘܢ . ܢܢ . ܒܟܠܙܒܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬܘܢ ܠܩܕܡܝܗܘܢ . ܟܕ ܠܟܠܢܫ ܡܚܒܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܠܐ ܐܒ̇ܕܝܢ
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܠܦܢܟܘܢ ܆ ܕܐܠܗܐ ܐܡܬܝ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܐܘܣܝܐ ܐܢܬܘܢ ܘ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܢܐ̈ ܡܟܢܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ̈ ܠܐ
- . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܠܝܘܬܪܢܐ ܪܘܚܢܝܐ |ܡܢܢ ܢܬܩܪܘܢ . ܒܛܠܢܐ ܐܢܬܘܢ . ܘܠܐ ܥܠ ܡܫ . ܡ ܐܚܪܢܐ ܕܚܫܚ ܠܛܘܟܣܗܘܢ XX X10ܝܨ ܦܝܢ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a . ܐܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܐܦܢܝ ܠܟܘܠ ܐܢܫ ܝܡܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܐܢܬܘܢ ܡܫܡܫܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܢܬܘܢ ܒܗ̇ ܢܦܠܝܢ
Eliae epistula apologetica ad Leonem, syncellum Harranensem . ܐܦ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܗ̈ X ܬܐܡܪܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܇ ܡܛܠܬܗ ܐܢܬܘܢ : ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܟܢܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܐܡܬ ܠܬܘܕܝܬܟܘܢ ܐܡܪܝܢ
- . ܕܠܘܩܒܠܗܘܢX ²ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܕ ²¹ܒܫܘܪܝ ܡܠܬܢ : ܥܒܕܢܢ ܐܢܬܘܢ : ¹⁹ܐܦܢ ܠܐ ܓܙܪܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܐܠܐ ܬܠܬܐ ܐܠܗܐ̈ ܡܘܕܝܢ
- . ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܒܥ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ Xܢ ܚܘܫܒܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟ ¹⁰ܕܪܒܝ̈ ¹¹ܒܬܐ̈ ܛܒܐ̈ X ¹ܕܐܠܗܐ ܡܩܝܡܝܢ X
Liber Graduum . ܗܝܕܝܢ ܐܬܕܟܪ ܫܡܥܘܢ ܠܡܪܢ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܣܬܠܩ : ܙܠܘ ܐܢܬܘܢ ܠܟ ܡܪܝܐ : ܟܘܣ ܘܐܟܘܠ : ܡܕܡ ܕܐܠܗܐ ܕܟܝ ܠܐ ܡܟܝܠ ܬܣܝܒܘܢ
Κατὰ Ἰωάννην . ܘܐܘܪܚܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܐܘܡܐ . ܡܪܢ ܆ ܠܐ ܐܢܬܘܢ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܆ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢ . ܘܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܝܕܥܝܢ
- . ܘܐܦXܢ ܐܠܗܐ ܪܓܙ ܥܠܝܟܘܢ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܢܬܘܢ X ܘܠܐ ܥܠ ܟܐܒܐ . ܘܒܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܆ ܕܡܪܓܙܢܐ̈
Die Briefe 30-39 des Ostsyrischen Patriarchen Timotheos I. . ܘܒܥܒܕܐ̈ ܐܟܚܕ ܘܒܡܠܐ̈ . ܘܡ̣ܢ ܓܘܝܐ̈ |M707b|ܐܟܚܕ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܝ ܕܠܗ̇ ܐܬܩܪܝܬܘܢ : ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܚܫܬܘܢ ܘܚܫܝܢX⁷
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI . ܘܕܡܫ̇ܪܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢܝܐ ܕܝܠܟܘܢ ܆ ܘܕܫ̇ܘܝܐܝܬ ܐܢܬܘܢ ܠܝܘܡܢܐ ܆ ܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܪܘܚܢܝܐ ܐ̇ܫܟܚܬܟܘܢ ܕܡܟ̇ܢܫܝܢ