simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܐܢܘܢ ⁴² ( ܐܢܬ ܟܕ ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ
ThdrMops:ComPs ܗܟܢܐ ܡܦܣ ) ܐܢܬ ( ܒ ܡܢ
ThdrMops:ComPs ܕܐܬܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ . ܐܢܬ ܓܒܠܬܢܝ ܘܣܡܬ ܥܠܝ
ThdrMops:ComPs ܓܘܣܝ ܐܢܬܘ . ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܠܝ ܡܥܕܪܢܐ
ThdrMops:ComPs ܡܪܒܥܗ̇ ܕܐܡܝ . ܐܢܬ ܠܡ ܗܘܝܬ ܠܝ
ThdrMops:ComPs ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ . ܐܢܬ ܝ̇Xܬܘܬܝ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ
ThdrMops:ComPs ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗ . ܐܢܬ ܠܡ ܐܝܬܝܟ ܡܪܚܡܢܐ
ThdrMops:ComPs ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܩܪܝܒ ܐܢܬ
ThdrMops:ComPs ܬܪܝܨܐ ܡܠܬܟ . ܐܢܬ ܠܡ ܝܬܟ ܙܕܝܩ
ThdrMops:ComPs ܘܐܠܦ ܢܡܘܣܟ . ܐܢܬ ܠܡ ܥܒܕܬܢܝ ܆
ThdrMops:ComPs ܠܝ ܦܚܐ̈ . ܐܢܬ ܠܡ ܡܦܣ ܐܢܬ
ThdrMops:ComPs ܠܥܡܡܐ̈ ܬܚܘܬܝ . ܐܢܬ ܠܡ ܠܐ ܗܘܐX
ThdrMops:ComPs ܗܘܐ ܒܗܘܢ : ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ
ThdrMops:ComPs ܘܐܡ̇ܪ . [12]ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܡܪܝܐ : ܐܠܦܝܢܝ
ThdrMops:ComPs ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [13X]ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܇ ܘܛܒ
ThdrMops:ComPs ܡܬܝܗܒܝܢ . [16]ܦܬ̇ܚ ܐܢܬ ܐܝܕܟ ܘܡܣܒܥ ܐܢܬ
ThdrMops:ComPs ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [1X1]ܩܪܝܒ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ( ܟܠܗܘܢ
ThdrMops:ComPs ²⁹[ . ]ܕܡܦܣ ܐܢܬ ܒ ܘܒܗܠܝܢ ܕܝܠܝ
ThdrMops:ComPs 4b ) ]ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ X[
ThdrMops:ComPs ܗܘ ܠܡ Xܘܐܦ ܐܢܬ X⁸ܐܢܬ ܕܙܥܘܪ ܗܘ